PL EN


2016 | 58 |
Article title

Wykorzystanie schematu książki na potrzeby środowiska cyfrowego

Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The book, especially printed, for more than five hundred years, works as a communication tool, and, therefore, also as a method of preservation and presentation of information,knowledge and content. Its actual semiotic scheme verified a centuries-long history, the bookevolved and been subjected to modifications in order to most effectively carry out the functionof medium of information, knowledge, content and data. In the second half of the twentiethcentury, in the social communication appeared digital network space. Although the newmedium was built on the basis of binary code, it does not break with the heritage of the bookculture. This article aims to show how the book scheme is presented in the environment of theInternet and the World Wide Web.
PL
Książka, zwłaszcza drukowana, od ponad pięciuset lat sprawdza się jako narzędzie komunikacji, a więc także jako metoda utrwalania oraz sposób prezentacji informacji, wiedzy i treści. Jej obowiązujący aktualnie semiotyczny schemat zweryfikowała wielowiekowa historia, książka bowiem ewoluowała i poddawana była modyfikacjom po to, aby najskuteczniej realizować funkcję środka przekazu informacji, wiedzy, treści oraz danych. W drugiej połowie XX w. w komunikacji społecznej pojawiła się przestrzeń cyfrowo-sieciowa. Mimo iż budowana była na zero-jedynkowym kodzie binarnym, to jednak nie zrywała z dziedzictwem kultury książki. Celem artykułu jest wykazanie, jak schemat książki jest obecny w środowisku Internetu i World Wide Web.
Year
Volume
58
Physical description
Dates
published
2016
online
2016-12-20
Contributors
References
 • Bourne C. P ., Hahn T. B ., A History of Online Information Services, 1963–1976, Cambridge 2003.
 • Góralska M., Bibliologia i informacja naukowa – razem czy osobno?, [w:] Nauka o informacji w okresie zmian, red. B. Sosińska-Kalata, E. Chuchro, współpr. M. Luterek, Warszawa 2013, s. 93–110.
 • Góralska M., Piśmienność i rewolucja cyfrowa, Wrocław 2012. Hypercard [online] https://en.wikipedia.org/wiki/HyperCard [dostęp: 17.12.2012].
 • Kotuła S. D ., Digital book culture, „Toruńskie Studia Bibliologiczne” 2015, r. 8, nr 1, s. 107–122.
 • Kotuła S. D ., Dziedzictwo kultury książki a środowisko cyfrowe World Wide Web, „Przegląd Biblioteczny” 2013, z. 1,
 • s. 5–18.
 • Kotuła S. D ., Komunikacja bibliologiczna wobec World Wide Web, Lublin 2013.
 • Kotuła S. D ., Konwergencja mediów książki i Internetu, [w:] Nowe media a media tradycyjne. Prasa, reklama, Internet, red. M. Jeziński, Toruń 2009, s. 241–255.
 • Kotuła S. D ., Książkowatość jako propozycja terminologiczna i poznawczo-badawcza dla bibliologii, [w:] Książka i biblioteka w procesie komunikacji społecznej, red. R. Aleksandrowicz,
 • H. Rusińska-Giertych, Wrocław 2015, s. 125–137.
 • Kotuła S. D ., Od Biblioteki Aleksandryjskiej do World Wide Web, „Biblioteka” 2012, nr 16, s. 115–137.
 • Kwiecień C., Od papirusu do bibliobusu, Katowice 1960.
 • Licklider J. C . R ., Biblioteki przyszłości, Warszawa 1970.
 • Pomorski J., W kierunku teoretycznej integracji badań bibliologicznych, „Studia o Książce” 1985, t. 15, s. 157–174.
 • Trzynadlowski J., Autor – dzieło wydawca, Wrocław 1979.
 • Zbierski T., Semiotyka książki, Wrocław 1978.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_fb_2016_58_149
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.