PL EN


2017 | 59 |
Article title

Nowe media jako "lekarstwo" na opór uczniów wobec lektur szkolnych

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie zjawiska oporu jako kategorii poznawczej w szkolnej edukacji polonistycznej oraz zaakcentowanie niebagatelnego znaczenia nowoczesnych technologii cyfrowych i medialnych w zwalczaniu narastającej niechęci uczniów do czytania lektur szkolnych. Należy zauważyć, że współczesne media mogą mieć pozytywny wpływ nie tylko na zwiększenie poziomu atrakcyjności zajęć szkolnych, ale przede wszystkim na efektywniejszy rozwój intelektualny ucznia oraz kształtowanie jego zainteresowań czytelniczych. Tekst stanowi ponadto próbę charakterystyki przyczyn, skutków oraz sposobów ujawniania się oporu w obszarze edukacyjnym. W prowadzonych badaniach opór potraktowano jako kategorię interdyscyplinarną, dlatego zjawisko to jest opisywane z perspektywy różnych dziedzin nauki: psychologii, socjologii oraz filozofii.
EN
The purpose of the paper is to present the phenomenon of resistance as a cognitive category of teaching the Polish language at schools as well as to emphasize the importance of modern digital and media technologies to eradicate the growth of students’ resistance against obligatory reading list. It is important to notice that contemporary media may not only have a positive influence on the growth of lesson attractiveness but also on more effective intellectual student development and development of his/her reading interests. The article is also the attempt to characterize the causes, effects and measures of exposing the resistance in educational area. In scientific research, resistance is treated as an interdisciplinary category, thus, the phenomenon is described from the perspective of different scientific fields: psychology, sociology and philosophy.
Year
Volume
59
Physical description
Dates
published
2017
online
2018-07-18
Contributors
References
 • Bilińska-Suchanek E., Opór wobec szkoły. Dorastanie w perspektywie paradygmatu oporu (studium socjopedagogiczne), Wyd. Impuls, Kraków 2011.
 • Bortnowski S., Młodzież a lektury szkolne, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1974.
 • Bortnowski S., Przewodnik po sztuce uczenia literatury, Wyd. Piotra Marciszuka Stentor, Warszawa 2005.
 • Cialdini R., Wywieranie wpływu na ludzi. Teoria i praktyka, Wyd. GWP, Sopot 2014.
 • Fankanowski M., Czy konektywizm jest szansą polskiej edukacji?, [online], http://www.cen.uni.wroc.pl/Pliki/Wydawnicza/21_wybrane_teksty/06_fanki.pdf [dostęp: 29.10.2017].
 • Filiciak M., Danielewicz M., Halawa M., Mazurek P., Nowotny A., Młodzi i media – nowe media a uczestnictwo w kulturze. Raport Centrum Badań nad Kulturą Popularną SWPS, Warszawa 2010.
 • Gardner H., Kornhaber M. L., Wake W. K., Inteligencja – wielorakie perspektywy, tłum. M. Groborz, M. Śmieja, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 2001.
 • Gardner H., Pięć umysłów przyszłości, tłum. D. Bakalarz, Wyd. Laurum, Warszawa 2009.
 • Gombrowicz W., Ferdydurke, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2016.
 • Janus-Sitarz A., Przyjemność i odpowiedzialność w lekturze: o praktykach czytania literatury w szkole (konstatacje, oceny, propozycje), Wyd. Universitas, Kraków 2009.
 • Karwatowska M., Jarosz B., E-learning a blended learning w edukacji polonistycznej. Korzyści i ograniczenia, [w:] Edukacja a nowe media, red. M. Latoch-Zielińska, I. Morawska, M. Potent-Ambroziewicz, Wyd. UMCS, Lublin 2015.
 • Kowalska A., Nowy odbiorca? Przemiany obrazu odbiorcy w wybranych koncepcjach współczesnej kultury, Oficyna Naukowa, Warszawa 2014.
 • Latoch-Zielińska M., Doświadczenie buntu młodzieńczego i jego wpływ na odbiór tekstów kultury (opracowanie uczniowskich ankiet i interpretacji), [w:] B. Myrdzik, I. Morawska, M. Latoch-Zielińska, Przestrzenie rzeczywiste i wyobrażone. O roli kulturowego doświadczenia przestrzenności. Szkice i studia z edukacji polonistycznej, Wyd. UMCS, Lublin 2016.
 • Latoch-Zielińska M., Uczeń i nauczyciel w cyfrowym świecie. Możliwości, szanse i ograniczenia, [w:] Edukacja a nowe media, red. M. Latoch-Zielińska, I. Morawska, M. Potent-Ambroziewicz, Wyd. UMCS, Lublin 2015.
 • Lister M., Dovey J., Giddings S., Grant I., Kieran K., Nowe media, tłum. M. Lorek, A. Sadza, K. Sawicka, Wyd. UJ, Kraków 2009.
 • Manovich L., Język nowych mediów, tłum. P. Cypryański, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2006.
 • Maryl M., Życie literackie w sieci: pisarze, instytucje i odbiorcy wobec przemian technologicznych, Instytut Badań Literackich PAN, Warszawa 2015, s. 6.
 • Morawska I., Edu-ROMy na lekcjach języka polskiego w szkole podstawowej i w gimnazjum, [w:] Od teatru żaków do Internetu. O edukacji humanistycznej w szkole, red. B. Myrdzik, Wyd. UMCS, Lublin 2003.
 • Morawska I., Klasyka literacka jako wyzwanie dla twórczości metodycznej, [w:] B. Myrdzik, I. Morawska, M. Latoch-Zielińska, Przestrzenie rzeczywiste i wyobrażone. O roli kulturowego doświadczenia przestrzenności. Szkice i studia z edukacji polonistycznej, Wyd. UMCS, Lublin 2016.
 • Morawska I., Wpływ nowych mediów na doświadczenia lekturowe współczesnych nastolatków, [w:] Człowiek i kultura w komunikacji medialnej, red. M. Karwatowska, A. Siwiec, R. Litwiński, Wyd. UMCS, Lublin 2015.
 • Myrdzik B., Zrozumieć siebie i świat. Szkice i studia o edukacji polonistycznej, Wyd. UMCS, Lublin 2006.
 • Podemska-Kałuża A., „Utopia” Wisławy Szymborskiej czytana przez cyfrowych tubylców, „Polonistyka” 2017, nr 3.
 • Różańska G., Uczeń w świecie tekstów kultury. Szkice o antropocentryczno-kulturowym modelu edukacji polonistycznej, Wyd. Libron – Filip Lohner, Kraków 2014.
 • Sikora D., Remediacja – cyfrowa adaptacja dzieł literackich, [w:] E-polonistyka, red. A. Dziak, S. J. Żurek, Wyd. KUL, Lublin 2009.
 • Spitzer M., Cyfrowa demencja: w jaki sposób pozbawiamy rozumu siebie i swoje dzieci, Wyd. Dobra Literatura, Słupsk 2013.
 • Tomasik A., Język polski w akcji. O nauczaniu na miarę czasów i wyzwań, „Polonistyka” 2017, nr 3.
 • Zimbardo P., Szkoła może być przygodą, „Psychologia w Szkole” 2015, nr 5.
 • Żylińska M., Neurodydaktyka. Nauczanie i uczenie się przyjazne mózgowi, Wyd. UMK, Toruń 2013.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_fb_2017_59_119
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.