PL EN


2017 | 59 |
Article title

Dzieło otwarte w wersji 2.0 czyli transformacja czytelnika

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Autor artykułu przedstawia to, w jaki sposób forma istnienia dzieła literackiego wpływa na jego interpretację. Koncepcja dzieła otwartego scharakteryzowana przez Umberto Eco zestawiona z nowymi formami literatury ukazuje przekształcenia, jakie zachodzą w percepcji, lekturze i interpretacji tekstu. Wykorzystując metodę porównawczą do analizy poszczególnych elementów teorii dzieła otwartego w odniesieniu do cyfrowej rzeczywistości, wskazano istotne zmiany zachowań czytelniczych, jakie pojawiają się w konfrontacji koncepcji Eco z nową formą czytelnictwa 2.0. Ma to na celu zobrazowanie, jak zmienia się oblicze samego czytelnika.
EN
The author of the article presents how the manner of existence of a literary work affects the way of interpreting it. The concept of the open work characterized by Umberto Eco juxtaposed with new forms of literature shows transformations that happen in perception, reading and interpretation of a text. Using a comparative approach to the analysis of particular elements of the theory of the open work in relation to digital reality, there are indicated significant changes in reading behaviours which emerge in the confrontation of Eco’s concept with the new form of reading 2.0. The aim is to illustrate how the character of the very reader changes.
Year
Volume
59
Physical description
Dates
published
2017
online
2018-07-18
Contributors
References
  • Adamiec M., Dzieło literackie w sieci. Pomysły, hipotezy i interpretacje z pogranicza wiedzy o literaturze, kultury masowej i współczesnej technologii, Wyd. UG, Gdańsk 2004.
  • Białkowski Ł., „Sztuka w procesie” jako typ dzieła otwartego, „Estetyka i Krytyka” 2006, nr 2 (11), s. 93–106.
  • Drożdż A., Od liber mundi do hipertekstu. Książka w świecie utopii, wyd. 2, Biblioteka Analiz, Warszawa 2009.
  • Eco U., Dzieło otwarte. Forma i nieokreśloność w poetykach współczesnych, tłum. L. Eustachiewicz, J. Gałuszka, A. Kreisberg, M. Oleksiuk, K. Żaboklicki, wyd. 3, Wyd. W. A. B., Warszawa 2008.
  • Grzegorczykowa R., Wstęp do językoznawstwa, Wyd. PWN, Warszawa 2011.
  • Ingarden R., O dziele literackim. Badania z pogranicza ontologii, teorii języka i filozofii literatury, tłum. M. Turowicz, Wyd. PWN, Warszawa 1988.
  • Marecki P., Liternet, [w:] Liternet. Literatura i Internet, red. P. Marecki, Wyd. Rabid, Kraków 2002, s. 5–21.
  • Markiewicz H., Wymiary dzieła literackiego, Wydawnictwo Literackie, Kraków–Wrocław 1984.
  • Sartre J.-P., Czym jest literatura? Wybór szkiców krytycznoliterackich, wyb. A. Tatarkiewicz, tłum. J. Lalewicz, Wyd. PWN, Warszawa 1968.
  • Vandendorpe Ch., Od papirusu do hipertekstu. Esej o przemianach tekstu i lektury, tłum. A. Sawisz, Wydawnictwa UW, Warszawa 2008.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_fb_2017_59_189
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.