PL EN


2017 | 59 |
Article title

Architektura informacji w ofercie dydaktycznej Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa UMCS w Lublinie – od koncepcji do realizacji

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa w roku akademickim 2016/2017 poszerzył ofertę dydaktyczną o nowy kierunek studiów pierwszego stopnia Architektura informacji, jak również studiów podyplomowych Architektura książki – projektowanie i edycja. Przeprowadzona aktualizacja koncepcji kształcenia wynikała z tendencji rozwojowych dyscypliny oraz potrzeb rynku pracy sygnalizowanych przez studentów i potencjalnych pracodawców.W artykule przedstawiono doświadczenia Instytutu związane z opracowaniem i wdrożeniem programu nowego kierunku studiów, m.in. zakładane efekty kształcenia, uwzględnione treści, przewidziane specjalności, organizacja praktyk zawodowych, sylwetka i miejsce absolwenta na rynku pracy. Wskazano trudności, które wystąpiły na etapie projektowania koncepcji (m.in. nierozumienie idei, terminologii i specyfiki dyscypliny przez pracowników Uniwersytetu) oraz wdrażania studiów (m.in. konieczność zapewnienia odpowiedniej infrastruktury, poszerzania zakresu prowadzonych badań i doskonalenia kompetencji kadry naukowo-dydaktycznej, poszukiwania nowych form promocji kierunku, wypracowania procedur współpracy z nową kategorią interesariuszy zewnętrznych), jak również wypracowane w tym zakresie rozwiązania praktyczne.  
Year
Volume
59
Physical description
Dates
published
2017
online
2018-07-18
Contributors
References
 • Antczak M., Deregulacja zawodu bibliotekarza. Przegląd najważniejszych zmian proponowanych w latach 2011–2012, [w:] Bibliotekarz uwolniony – deregulacja czy degradacja?, red. H. Brzezińska-Stec, J. Żochowska, Białystok 2013, s. 295–316.
 • Capitol College, Master of Science in Information Architecture, 2001, [online], http://www.capitol-college.edu/academics/grad/msia.html [dostęp: 15.09.2017].
 • Czytelnicy – zasoby informacji i wiedzy. Tradycja i przemiany w czasach kultury cyfrowej, red. A Dymmel, S. D. Kotuła, Wyd. UMCS, Lublin 2017.
 • Department of Library and Information Science University of Pittsburgh, Special Topics: Information Architecture, 2001, [online], http://robins.sis.pitt.edu/ia/ [dostęp: 15.09.2017].
 • Dillon A., Information Architecture in JASIST. Just Where Did We Come From?, “The Journal of the Society for Information Science and Technology” 2002, nr 10, s. 821–823.
 • Ewing Ch., Magnuson E., Schang S., Information Architecture Proposed Curriculum. Graduate School of Library and Information Science at The University of Texas at Austin, [online], https://www.researchgate.net/profile/Chris_Ewing2/publication/265065684_Information_Architecture_Proposed_Curriculum/links/546f7cdb0cf2d67fc031160f/Information-Architecture-Proposed-Curriculum.pdf [dostęp: 15.09.2017].
 • Gmiterek G., Kotuła S. D., Aplikacje mobilne nie tylko w bibliotece, Wydaw. SBP, Warszawa 2017.
 • Górny M., Kisilowska M., Głowacka E., Osiński Z., Mechanisms of the formation and evolution of personal information spaces in the humanities, Wyd. Rys, Poznań 2017.
 • Has-Tokarz A., Malesa R., Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej – kształcenie dla potrzeb społeczeństwa informacji i wiedzy, [w:] 60 lat Wydziału Humanistycznego UMCS. Historia i teraźniejszość, red. M. Karwatowska, R. Litwiński, Wyd. UMCS, Lublin 2014, s. 81–94.
 • Has-Tokarz A., Malesa R., Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z perspektywy dziesięciu lat istnienia, „Forum Bibliotek Medycznych” 2013, R. 6, nr 2 (12), s. 145–159.
 • Illinois Institute of Technology, Master of Science in Information Architecture, 2001; obecna nazwa: Master of Science in Technical Communication and Information Architecture, [online] https://humansciences.iit.edu/humanities/programs/graduate-programs/
 • master-science-technical-communication-and-information-architecture [dostęp: 15.09.2017].
 • Inglot-Brzęk E., Przemiany demograficzne a rozwój szkolnictwa wyższego w Polsce, „Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy” 2012, nr 26, s. 216–229, [online], https://www.univ.rzeszow.pl/file/21662/18.pdf [dostęp: 15.09.2017].
 • Instytut Nauk o Informacji (wówczas IINiB) Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, [online], http://iinib.up.krakow.pl/media/uploads/plany_programy/2014_2015/program--ai-ss-2014_2015.pdf oraz http://iinib.up.krakow.pl/plany-i-programy-studia-i-stopnia.html?2_0 [dostęp: 15.09.2017].
 • Kaskadowanie strategii rozwoju Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie na wybrane jednostki, Lublin 2012, s. 93–117, [online], http://phavi.umcs.pl/at/attachments/ 2014/0526/095220-085823-strategia-rozwoju-umcs.pdf [dostęp: 15.09.2017].
 • Kent State University, Interdisciplinary Program in Information Architecture and Knowledge Management, 2001, [online], http://iakm.kent.edu/ [dostęp: 15.09.2017].
 • Misja, wizja oraz cele strategiczne i operacyjne Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Lublin 2011, [online], https://phavi.umcs.pl/at/attachments/2014/0526/094504--zalacznik-nr-3-do-strategii-rozwoju-misja-i-wizja.pdf [dostęp: 15.09.2017].
 • Porównanie efektów kształcenia dla programu kształcenia na kierunku Architektura informacji (studia I stopnia) z efektami dla poszczególnych modułów, [online], http://phavi.umcs.pl/at/attachments/2017/0308/190335-efekty-ksztalcenia.pdf [dostęp: 15.09.2017].
 • Robins D., Information Architecture in Library and Information Science Curricula, “Bulletin of the American Society for Information Science and Technology” 2002, vol. 28, nr 2, [online], http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/bult.231/pdf [dostęp: 15.09.2017].
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania, Dz.U. 2014, poz. 1145.
 • School of Library and Information Science Indiana University, Master of Information Science in Information Architecture and Design, 2001, [online], http://www.slis.indiana.edu/Degrees/mis/mis-crs_new.html#architecture [dostęp: 15.09.2017].
 • Skórka S., Architektura informacji – krótki przewodnik, [w:] Zawód infobroker: polski rynek informacji, red. S. Cisek, A. Januszko-Szakiel, Wolter Kluwers, Warszawa 2015, s. 260–275.
 • Skórka S., Architektura informacji, [w:] Nauka o informacji, red. W. Babik, Wydaw. SBP, Warszawa 2016, s. 555–577.
 • Skórka S., Architektura informacji. Nowy kierunek informacji naukowej, „EBIB” 2002, nr 11, [online], http://www.ebib.pl/2002/40/skorka.php [dostęp: 15.09.2017].
 • Skórka S., Nowe wyzwania architektury informacji, „Bibliotheca Nostra” 2016, nr 2 (44), s. 10–22.
 • Skórka S., Strategie poszukiwania informacji w edukacyjnym systemie hipertekstowym, „Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej” 2005, t. 13, nr 2, s. 43–48.
 • University of Michigan, Course with Contect Directed Toward In Information Architecture: Synonyms and Taxonomies: Thesaurus Design for Information Architects, 2001, [online], http://argus–acia.com/acia_event/seminar_roadshow.html oraz https://www.si.umich.
 • edu/programs/courses/658 [dostęp: 15.09.2017].
 • Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 roku o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów, [online], http://orka.sejm.gov.pl/opinie7.nsf/nazwa/806_u/$file/806_u.pdf [dostęp: 15.09.2017].
 • Wurman R. S., Information Architects, Graphis Publications, New York 1997.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_fb_2017_59_201
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.