PL EN


2018 | 60 |
Article title

Media relations wybranych bibliotek toruńskich. Cele, narzędzia i plany rozwoju

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Budowanie pozytywnego wizerunku biblioteki w środowisku lokalnym wymaga znajomości i systematycznego wdrażania elementów public relations. Jednym z etapów tego działania są media relations, czyli utrzymywanie dobrych stosunków z przedstawicielami mediów, co może wpływać pozytywnie na odbiór organizacji w otoczeniu społecznym. W artykule przedstawiono analizę działań w ramach media relations trzech największych toruńskich bibliotek: Biblioteki Pedagogicznej im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej, Biblioteki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika oraz Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej – Książnicy Kopernikańskiej. Wykorzystano do tego metodę sondażu diagnostycznego oraz analizę treści stron internetowych badanych bibliotek. Biblioteka uniwersytecka i publiczna są dobrze przygotowane i prężnie działają w zakresie promocji, jednak utożsamiają to pojęcie z public relations i nie rozdzielają tych zagadnień w praktyce, natomiast biblioteka pedagogiczna nie ma sekcji ds. promocji i PR , ale zadanie utrzymywania kontaktu z mediami należy do jednego z pracowników. Żadna z bibliotek nie wykorzystuje w pełni możliwości, jakie daje posiadanie strony internetowej.
EN
Building a positive image of a library in a local environment requires familiarity and systematic implementation of public relations elements. One of them is media relations, or maintaining good relations with representatives of the media, which may have a positive impact on the reception of the organization in the social environment. The article presents an analysis of media relations activities of the three largest libraries in Toruń: the Pedagogical Library of Brig. Gen. Prof. Elżbieta Zawacka, the University Library of the Nicolaus Copernicus University and the Provincial Public Library – Copernicus Library. A method of the research was a diagnostic survey and an analysis of the content of the websites of the examined libraries. The university and public library are well prepared and thriving in the field of promotion, however, they equate this concept with public relations and do not separate these issues in practice, while the pedagogical library does not have a promotion and PR section, but the task of maintaining contact with the media belongs to one of the employees. Each library does not make full use of the possibilities offered by having a website.
Year
Volume
60
Physical description
Dates
published
2018
online
2019-05-24
Contributors
References
 • Akcja Innowacja – TVP3 Bydgoszcz – Telewizja Polska S.A., [online]. Dostępny w World Wide Web: http://bydgoszcz.tvp.pl/27055494/akcja-innowacja [dostęp: 22.12.2017].
 • Budzyński W., Public relations. Zarządzanie reputacją firmy, Warszawa 2001.
 • Goban-Klas T., Media i medioznawstwo, [w:] Słownik wiedzy o mediach, red. E. Chudziński, Warszawa–Bielsko-Biała 2007, s. 9–20.
 • Góźdź A., Sponsoring – czyżby 5 element promocji-mix?, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Społecznej w Ostrołęce” 2009, s. 35–38.
 • Kuźma D., Armatys K., Public relations – Encyklopedia zarządzania [online]. Dostępny w World Wide Web: https://mfiles.pl/pl/index.php/Public_relations [dostęp: 05.01.2018].
 • Łukasiuk M., PR NGOsów. Komunikacja strategiczna organizacji pozarządowych, Warszawa 2014.
 • Master TV Łuków – Tydzień bibliotek, [online]. Dostępny w World Wide Web: https://www.youtube.com/watch?v=Ll0E2flGBgw [dostęp: 22.12.2017].
 • Media relations. Handbook for libraries, [online]. American Library Association. Dostępny w World Wide Web: http://www.ala.org/advocacy/sites/ala.org.advocacy/files/content/ALA-Media-Relations-Handbook.pdf [dostęp: 05.01.2018].
 • Partnerzy bibliotek. Model komunikacji z otoczeniem, red. I. Jurczak, E. Okularczyk, Łódź 2008.
 • Radio 90 na czytelniczym happeningu w Cieszynie, [online]. Dostępny w World Wide Web: https://www.youtube.com/watch?v=mlakVjM9KAg [dostęp: 22.12.2017].
 • Sanowski P., Nowoczesny monitoring mediów, [w:] Public relations instytucji użyteczności publicznej, red. E. Hope, Gdańsk 2005, s. 55–63.
 • Schenkler I., Herrling T., Relacje z mediami. Przewodnik, tłum. M. Werbanowska, Warszawa 2009.
 • Taktyka i narzędzia PR, [online]. Dostępny w World Wide Web: http://www.promujngo.com/strategia-pr-dla-ngo/taktyka-i-narzdzia-pr [dostęp: 22.12.2017].
 • Ustawa z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa, Dz.U. 2005, Nr 169, poz. 1414.
 • Wojciechowska M., Media relations jako forma komunikacji marketingowej biblioteki, „Toruńskie Studia Bibliologiczne” 2009, nr 2 (3), s. 81–91, DOI: http://dx.doi.org/10.12775/TSB.2009.020.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_fb_2018_60_99-110
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.