PL EN


2019 | 61 |
Article title

Towarzystwo Przyjaciół Biblioteki Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie 1924–1939

Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The Society for the Friends of the Stefan Batory University Library in Vilnius was active during 1924–1939. Initiated and established by the University’s Rector, Professor Alfons Parczewski, the Society’s purpose was attending to the needs of the Library as well as supporting its interests and development. For this purpose, the Society made every effort to arouse interest in the Library’s affairs throughout the broadest range of society. It found and obtained for the Library valuable publications and manuscripts, solicited and collected financial gifts for the Library’s needs and organized and supported exhibits inside the Library itself. Count Marian Broel-Plater presided over the Society during all the years of its existence.
PL
Towarzystwo Przyjaciół Biblioteki Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie działało wlatach 1924–1939. Inicjatorem jego załozenia był rektor Uniwersytetu Stefana Batorego, profesor Alfons Parczewski. Celem Towarzystwa było sledzenie potrzeb Biblioteki Uniwersytetu Stefana Batorego wWilnie oraz wspieranie jej interesów irozwoju. Wtym celu Towarzystwo dokładało wszelkich staran, by wzbudzic zainteresowanie sprawami biblioteki wjak najszerszych warstwach społeczenstwa, wynajdywało inabywało dla biblioteki wartosciowe druki irekopisy, wyjednywało izbierało dary pieniezne na potrzeby biblioteki, wspierało nansowo organizowane w bibliotece wystawy. Na czele Towarzystwa przez cały czas jego istnienia stał bibliol hrabia Marian Bröel-Plater.
Year
Volume
61
Physical description
Dates
published
2019
online
2020-05-29
Contributors
References
 • Źródła archiwalne
 • Lietuvos centrinis valstybės archyvas (Państwowe Archiwum Centralne Litwy, skrót: LCVA):
 • LCVA), sygn. F. 53, ap. 23, b. 2516, k. 1, Arkusz ewidencyjny Towarzystwa Przyjaciół Biblioteki USB w Wilnie.
 • LCVA, sygn. F. 53, ap. 23, b. 2516, k. 18, Towarzystwo Przyjaciół Biblioteki Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie do Pana Starosty Grodzkiego w Wilnie, 15.05.1931 r.
 • LCVA, sygn. F. 53, ap. 23, b. 2516, k. 3, Towarzystwo Przyjaciół Biblioteki Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie do Pana Starosty Grodzkiego w Wilnie, Wilno, 23.04.1936 r.
 • LCVA, sygn. F. 53, ap. 23, b. 2516, k. 4, Starostwo Grodzkie Wileńskie do Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Biblioteki USB w Wilnie, Wilno, 5.05.1931 r.
 • LCVA, sygn. F. 53, ap. 23, b. 2516, k. 8, Protokół III posiedzenia Zarządu Przyjaciół Uniwersyteckiej Biblioteki Publicznej w Wilnie w dniu 19 kwietnia 1932 r.
 • Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka, Rankraščių skyrius (Biblioteka im. Wróblewskich Litewskiej Akademii Nauk, Dział Rękopisów, skrót: LMAVB, RS):
 • LMAVB, RS, sygn. F. 75–15/3, k. 128, Plan rozbudowy księgozbioru Biblioteki Państwowej im. Wróblewskich.
 • LMAVB, RS, sygn. F. 75–15/1, k. 7, Protokół konferencji w sprawie unormowania współpracy między Biblioteką Państwową im. Wróblewskich w Wilnie a Biblioteką Uniwersytecką w Wilnie, która się odbyła w dn. 30 stycznia 1939 r. w godz. 10–15 w Bibliotece Uniwersyteckiej w Wilnie.
 • LMAVB, RS , sygn. F. 75–15/4, k. 204–205, Ministerstwo WR i OP do kierownictwa Biblioteki im. Wróblewskich w Wilnie, Warszawa, dn. 19 lutego 1939 r.
 • LMAVB, RS, sygn. F. 75–15/1, k. 12–15, Biblioteka Państwowa im. Wróblewskich w Wilnie do Pana Dyrektora Departamentu Nauki prof. dra Józefa Patkowskiego, Wilno, dn. 28.02.1938 r.
 • Vilniaus universiteto biblioteka, Rankraščių skyrius (Biblioteka Uniwersytetu Wileńskiego, Dział Rękopisów, skrót: VUB, RS):
 • VUB, RS, sygn. F. 47–716, k. 36–37, Protokół walnego zebrania członków Towarzystwa Przyjaciół Uniwersyteckiej Biblioteki Publicznej w Wilnie, odbytego dnia 27 maja
 • 1935 r. w gmachu Uniwersyteckiej Biblioteki Publicznej;
 • VUB, RS, sygn. F. 47–716, k. 37, Protokół V (XVI) posiedzenia Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Biblioteki Uniwersyteckiej w Wilnie w dn. 27.05.1935 r.
 • VUB, RS, sygn. F. 47–716, k. 37–38, Protokół VI (XVII) posiedzenia Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Biblioteki Publicznej i USB w Wilnie, odbytego w dn. 18.05.1936 r.
 • w gmachu Biblioteki Uniwersyteckiej o godz. 18.30.
 • VUB, RS, sygn. F. 47–716, Wklejka na drugiej stronie okładki Księgi protokołów, Skład Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Biblioteki Publicznej Uniwersyteckiej.
 • VUB, RS, sygn. F. 47–717/1, Książka rachunkowa Towarzystwa Przyjaciół Biblioteki Publicznej i USB w Wilnie, Wilno 1924–1939.
 • VUB, RS, sygn. F. 47–712/1, k. 12, Deklaracja [Witolda Rudzińskiego] do Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Biblioteki Uniwersyteckiej w Wilnie, dn. 16.07.1936 r.
 • VUB, RS, sygn. F. 47–712/1, k. 13, Deklaracja [Sergiusza Arsenjewa] do Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Biblioteki Uniwersyteckiej w Wilnie, dn. 15.03.1936 r.
 • VUB, RS, sygn. F. 47–712/1, k. 15, Deklaracja [Stanisława Lisowskiego] do Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Biblioteki Uniwersyteckiej w Wilnie, 1505.1938 r.
 • VUB, RS, sygn. F. 47–712/1, k. 16, Deklaracja [Henryka Rzędowskiego] do Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Biblioteki Uniwersyteckiej w Wilnie, 1.03.1938 r.
 • VUB, RS, sygn. F. 47–712/1, k. 17, Deklaracja [Henryka Teitelbauma] do Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Biblioteki Uniwersyteckiej w Wilnie, 7.04.1938 r.
 • VUB, RS, sygn. F. 47–712/1, k. 18, Deklaracja [Wacławy Walickiej] do Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Biblioteki Uniwersyteckiej w Wilnie, 15.03.1938 r.
 • VUB, RS, sygn. F. 47–712/1, k. 19, Deklaracja [Napoleona Baniewicza] do Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Biblioteki Uniwersyteckiej w Wilnie.
 • VUB, RS, sygn. F. 47–712/1, k. 27, Sprawozdanie Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Biblioteki Uniwersyteckiej w Wilnie za czas od 27.05.1935 do 26.06.1936.
 • VUB, RS, sygn. F. 47–712/1, Spis członków Towarzystwa Przyjaciół Biblioteki Uniwersyteckiej w Wilnie, 1936.
 • VUB, RS, sygn. F. 47–716, k. 10, Protokół I posiedzenia Zarządu dn. 7.07.1924 r.
 • VUB, RS, sygn. F. 47–716, k. 11, Protokół II zwyczajnego posiedzenia Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Biblioteki Uniwersytetu Stefana Batorego w dniu 11.08.1924 r.
 • VUB, RS, sygn. F. 47–716, k. 13, Protokół III posiedzenia Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Biblioteki Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie dn. 9.02.1925 r.
 • VUB, RS, sygn. F. 47–716, k. 17–23, Protokół Walnego Zebrania Towarzystwa Przyjaciół Biblioteki Publicznej Uniwersyteckiej, odbytego w lokalu Biblioteki Publicznej
 • Uniwersyteckiej 6.03.1926 r.
 • VUB, RS, sygn. F. 47–716, k. 33–34, Protokół walnego zebrania członków Towarzystwa Przyjaciół Uniwersyteckiej Biblioteki Publicznej w Wilnie, odbytego dnia 11 maja
 • 1931 r. w gmachu Uniwersyteckiej Biblioteki Publicznej.
 • VUB, RS, sygn. F. 47–922/1, k. 1–25, Statut Towarzystwa Przyjaciół Biblioteki Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie.
 • Źródła drukowane
 • Pierwszy okres prac organizacyjnych nad odbudową Uniwersytetu Wileńskiego (13.XII.1918 r.–11.X.1919 r.): Sprawozdanie Komitetu Wykonawczego Odbudowy Uniwersytetu Wileńskiego, [w:] Księga Pamiątkowa ku uczczeniu CCCL rocznicy założenia i X wskrzeszenia Uniwersytetu Wileńskiego, t. 2: Dziesięciolecie 1919–1929, Wilno 1929, s. 33–58.
 • Artykuły z prasy
 • Biblioteka Uniwersytecka w Wilnie w roku 1935/36, „Kurier Wileński” 23.10.1936, nr 291 (3894), s. 7.
 • Biłgorajska J., Wystawa „Marszałek Józef Piłsudski a Wilno w Bibliotece Uniwersyteckiej w Wilnie (11 V–14 VI), „Przegląd Biblioteczny” 1936, t. 10, s. 234–235.
 • K.B., Towarzystwo Przyjaciół Biblioteki Uniwersyteckiej w Wilnie, „Słowo” 15.04.1924, nr 87 (504), s. 2.
 • Kronika: Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Uniwersyteckiej Biblioteki Publicznej w Wilnie, „Słowo” 25.04.1931, nr 94 (2602), s. 3.
 • Lisowski S., Ś.p. Stanisław Ptaszycki (Wspomnienie pośmiertne), „Słowo” 15.01.1934, nr 13 (3505), s. 2.
 • Matka i Serce Syna spoczęły na Rossie, „Kurier Wileński” 13.05.1936, nr 131 (3732), s. 3–4.
 • Otwarcie wystawy „Marszałek Józef Piłsudski a Wilno” w Bibliotece Uniwersyteckiej, „Słowo” 12.05.1936, nr 130 (4336), s. 7.
 • Parczewski A., O pomoc dla Biblioteki Uniwersytetu w Wilnie, „Słowo” 3.04.1924, nr 77 (494), s. 2.
 • Porządek uroczystości w dniu 12-go maja, „Słowo” 1936, nr 130 (4336), s. 2, 7.
 • Rygiel S., Wilno swej bibliotece, „Słowo” 19/20.04.1924, nr 90 (507), s. 3.
 • Szczegółowy program uroczystości pogrzebowych w Wilnie 11 i 12 maja 1936 r., „Kurier Wileński” 10.05.1936, nr 128 (3729), s. 6–7.
 • Towarzystwo Przyjaciół Biblioteki Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie, „Nauka Polska” 1927, t. 6, s. 364, t. 7, s. 424.
 • Towarzystwo Przyjaciół Uniwersyteckiej Biblioteki Publicznej w Wilnie, „Kurier Wileński” 25.04.1931, nr 94 (2036), s. 3.
 • T-wo Przyjaciół Uniw. Biblioteki Publicznej w Wilnie, „Słowo” 25.04.1931, nr 94 (2602), s. 3.
 • Wystawa „Marszałek Piłsudski a Wilno”, „Kurier Wileński” 12.05.1936, nr 123 (3731), s. 2.
 • Wystawa ku czci Marszałka J. Piłsudskiego, „Słowo” 26.04.1936, nr 114 (4320), s. 5.
 • Opracowania
 • Andrysiak E., Towarzystwo Bibliofilów Polskich w Wilnie 1926–1939, Kalisz 2007.
 • Chodynicki K., Ś.p. prof. Witold Nowodworski, „Ateneum Wileńskie” 1923, t. 1, nr 3–4, s. 596–601.
 • Ciechanowicz J., Kosman B., Kosman M., Na wileńskiej Rossie, Poznań 1990.
 • Dar Rodziny Wojskowej ku uczczeniu Józefa Piłsudskiego złożony Bibliotece Uniwersyteckiej w Wilnie, oprac. A. Łysakowski, Wilno 1938 (Wydawnictwa Biblioteki Uniwersyteckiej w Wilnie, nr 13).
 • Ilgiewicz H., Biblioteka Państwowa im. Eustachego i Emilii Wróblewskich w Wilnie (1912–1939) oraz towarzystwa ją popierające, Toruń 2015.
 • Janowski L., W promieniach Wilna i Krzemieńca, Wilno 1923.
 • Kłos J., Wilno: Przewodnik Krajoznawczy, wyd. 3 poprawione po zgonie autora, Wilno 1937.
 • Krakowiecka L., Janowski Ludwik (1878–1921), historyk kultury polskiej, profesor Uniw. Wil., [w:] Polski słownik biograficzny, Wrocław i in., 1962–1964, t. 10, s. 569–570.
 • Łysakowski A., Uniwersytecka Biblioteka Publiczna (Zarys ogólny), [w:] Biblioteki wileńskie, red. A. Łysakowski, Wilno 1932, s. 6.
 • Siedlecki M., Wspomnienia z pierwszych dwu lat organizacji Uniwersytetu Wileńskiego, [w:] Księga Pamiątkowa ku uczczeniu CCCL rocznicy założenia i X wskrzeszenia Uniwersytetu Wileńskiego, t. 2: Dziesięciolecie 1919–1929, Wilno 1929, s. 59–114.
 • Surwiło J., Cmentarz Rossa w Wilnie: Wędrówka po nekropolii pamięci narodowej, Wilno 1992.
 • Wrzosek A., Działalność naukowa i społeczna Ludwika Janowskiego, Wilno 1923.
 • Wrzosek A., Wskrzeszenie Uniwersytetu Wileńskiego w roku 1919, [w:] Księga Pamiątkowa ku uczczeniu CCCL rocznicy założenia i X wskrzeszenia Uniwersytetu Wileńskiego, t. 2:
 • Dziesięciolecie 1919–1929, Wilno 1929, s. 1–32.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_fb_2019_61_13-31
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.