PL EN


2016 | 34 | 1 |
Article title

Aksjologiczna identyfikacja zmarłego w świetle inskrypcji nagrobnych (na materiale nekropolii prawosławnych pogranicza polsko-ukraińskiego)

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule omówiono elementy fakultatywne inskrypcji nagrobnych nekropolii prawosławnych wschodniej Lubelszczyzny. Przeprowadzono analizę wartościowanych pozytywnie aspektów życia doczesnego osoby, której poświęcone są inskrypcje (np. zawód, wykształcenie, stanowisko, pozycja społeczna, godności naukowe, zaangażowanie zawodowe, postawa obywatelska, przymioty charakteru itp.). Elementy te tworzą swoistą charakterystykę funeralną zmarłego, są też odzwierciedleniem społecznej wizji właściwego i godnego życia.
EN
The article discusses the optional elements of gravestone inscriptions in the Orthodox cemeteries in the eastern part of Lubelszczyzna region. The analysis of positively valued aspects of the earthly life of the person – to whom the inscriptions are devoted – was conducted (e.g. occupation, education, position, social status, scientific degree(s), professional involvement, citizenship, character qualities, etc.). These elements constitute a kind of funerary characteristics of the deceased person, they are also a reflection of the social vision of the proper and decent life.
Year
Volume
34
Issue
1
Physical description
Dates
published
2016
online
2016-12-13
Contributors
References
 • Borkowski I., 2010, Śmierci tajemnicze wrota. Językowy świat inskrypcji nagrobnych, „Język a Kultura”, t. 13, Wrocław, s. 343–354.
 • Czyżewski F., 2013, Antroponimia pogranicza polsko-wschodniosłowiańskiego w świetle inskrypcji nagrobnych, Lublin.
 • Czyżewski F., Warchoł S., 1998, Polskie i ukraińskie teksty gwarowe ze wschodniej Lubelszczyzny, „Rozprawy Slawistyczne”.
 • Dudek-Szumigaj A., 2014, Funkcja ekspresywna inskrypcji nagrobnych (na przykładzie nekropolii prawosławnych pogranicza polsko-ukraińskiego), [w:] Cmentarze po obu stronach Bugu, red. H. Arkuszyn, F. Czyżewski, A. Dudek-Szumigaj, Włodawa-Lublin, s. 177–190.
 • Długosz K., 2010, Inskrypcje nagrobne w ujęciu językoznawczym, Gorzów Wielkopolski.
 • Karaś H., 2011, Uwagi o polskich inskrypcjach nagrobnych na Litwie, [w:] Nekropolie jako znak kultury pogranicza polsko-wschodniosłowiańskiego, red. F. Czyżewski, A. Dudek-Szumigaj, L. Frolak, Lublin, s. 93–105.
 • Kupiszewski W., 1986, Groby mówią, „Literatura Ludowa”, nr 2, s. 27–45.
 • Łesiw M. , 1997, Українські говірки у Польщі, Варшава.
 • Steczko I., 2011, Portret funeralny mężczyzny w świetle XIX-wiecznych inskrypcji nagrobnych z cmentarza Rakowickiego w Krakowie, „Prace Komisji Językoznawczej BTN”, nr XXI, Bydgoszcz, s. 17–29.
 • Straczuk J., 2006, Cmentarz i stół. Pogranicze prawosławno-katolickie w Polsce i na Białorusi, Wrocław.
 • Syrnicka K., 2001, Polska epigrafika nagrobna na Wileńszczyźnie. Tradycja i współczesność, Wilno-Lublin.
 • Trzynadlowski J., 1977, Małe formy literackie, Wrocław.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_ff_2016_34_1_201
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.