PL EN


2016 | 34 | 1 |
Article title

Morfologiczne funkcje alternacji prasłowiańskich

Content
Title variants
Languages of publication
RU
Abstracts
RU
The paper attempts to determine the function of vocal and consonant alternations of phonemens in both root and derivational morfems. This analysis has been carried outby development periods of the Proto-Slavic language. Such periods are identified based on significant phonological changes of speech sounds. The paper includes a specific analysis of personal verb forms, whose stem ends in the so-called stem vowel in Old Church Slavonic as well as in modern Slavic languages.The research primarily encompassed the words derived from the roots of the Proto-Indo-European language. Their origin is confirmed by the fact that these roots are found in many Indo-European languages.
PL
Artykuł podejmuje próbę ustalenia funkcji alternacji wokalnych i konsonantnych fonemów zarówno w morfemach rdzennych, jak też w morfemach derywacyjnych. Analiza ta została sporządzona według okresów rozwoju języka prasłowiańskiego. Wyodrębnia się je na podstawie zachodzących istotnych zmian fonologicznych głosek. W artykule szczególnej analizie poddane są formy osobowe czasowników, których temat zarówno w języku starosłowiańskim, jak i we współczesnych językach słowiańskich kończy się na tak zwaną samogłoskę tematyczną. Badaniem zostały objęte przeważnie wyrazy utworzone od rdzeni języka praindoeuropejskiego. O ich pochodzeniu świadczy fakt, że rdzenie te występują w wielu językach indoeuropejskich.
Year
Volume
34
Issue
1
Physical description
Dates
published
2016
online
2016-12-13
Contributors
References
 • Bednarczuk L. et al, 1986, Języki indoeuropejskie, t. 1, Warszawa.
 • Czerniakiewicz J., 2003, Некоторые особенности просодии (ударения) и отражения её на структуре слога „Przegląd Rusycystyczny” nr 2.
 • Klemensiewicz Z. et al., 1981, Gramatyka historyczna języka polskiego, Warszawa.
 • Kuryłowicz J., 1956, L’apophone en indo-europeen. Apofonia w językach indoeuropejskich, Wrocław.
 • Kuryłowicz J., 1957, O jedności językowej bałto-słowiańskiej, „Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego”, t. XVI.
 • Milewski T., 1969, Z zagadnień językoznawstwa ogólnego i historycznego, Warszawa.
 • Polański K. (red.), 2003, Encykłopedia językoznawstwa ogólnego, Wrocław.
 • Vaillant A., 1966, Grammaire compareé des langues slaves, III: Le verbe, Paryż.
 • Беседина-Невзорова В. П., 1962, Старославянский язык, Харьков.
 • Бошкович P., 1984, Основы сравнительной грамматики славянских языков. Фонетика и словообразование, Москва.
 • Кривчик В. Ф., Можейко Н. С., 1970, Старославянский язык, Минск.
 • Хабургаев, Г. А., 1974, Старославянский язык, Москва.
 • Цыганенко Г. П, 1970, Этимологический словарь русского языка, Киев.
 • Шведовой Н. Ю. (ред.), 1970, Грамматика современного русского языка, Москва.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_ff_2016_34_1_215
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.