PL EN


2017 | 35 | 2 |
Article title

Podlaski ród Poletyłów w świetle antroponimii (XVI–XVII wiek)

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W niniejszym artykule analizie językowej poddane zostały nazwisko, imiona, przezwiska i przydomki członków bojarskiego (później szlacheckiego) rodu Poletyłów, używane w procesie nominacji antroponimicznej od początku XVI do końca XVII stulecia. Na podstawie przeprowadzonych badań udało się ustalić, że wahania formy nazwiska rodowego w postaci Poletyło/Poletyłowski miały miejsce jeszcze w II połowie XVII wieku. Analiza onomastyczna ujawniła również bogactwo imion służących do identyfikacji antroponimicznej przedstawicieli tej rodziny. Omówione w tekście imiona stosowane były zarówno we wschodnio-, jaki i zachodniosłowiańskim kręgu kulturowym. Należy jednak zauważyć, że w przeciwieństwie do znacznej ilości odnotowanych imion udało się wyekscerpować niewiele poświadczeń przezwisk i przydomków członków rodu Poletyłów.
EN
In the present article, there were linguistically analysed the surname, names, sobriquets, and nicknames of members of the boyar (then noble) House of Poletyło, which were used in the process of anthroponymic nomination from the beginning of the 16th to the end of the 17th century. On the basis of the conducted research, there was concluded that variations of the Poletyło/Poletyłowski family name were still observed in the second half of the 17th century. What is more, the onomastic analysis revealed the wealth of names which were used to anthroponymic identification of the members of the family. The names, which were discussed in the article, were used both in the East-Slavic and West-Slavic cultural settings. It should be noticed, however, that contrary to the significant number of listed names, the number of confirmed sobriquets and nicknames of the members of the family in question was low.
Year
Volume
35
Issue
2
Physical description
Dates
published
2017
online
2018-03-05
Contributors
References
  • Abramowicz, Z., Citko, L. i Dacewicz, L. (1997-1998). Słownik historycznych nazw osobowych Białostocczyzny (XV-XVII w.) (t. 1–2). Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku.
  • Biolik, M. (1983). Przezwiska i przydomki ludności wiejskiej (na przykładzie wsi Andrzejki w woj. łomżyńskim). Onomastica, 28, s. 165–179.
  • Gala, S. (1992). Polskie nazwy osobowe z podstawowym -l-/-ł- w części sufiksalnej. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
  • Kondratiuk, M. (1974). Nazwy miejscowe południowo-wschodniej Białostocczyzny. Wrocław: Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk.
  • Malec, M. (1994). Imiona chrześcijańskie w średniowiecznej Polsce. Kraków: Wydawnictwo Instytutu Języka Polskiego PAN.
  • Tichoniuk, B. (2000). Imiona i ich formy na pograniczu polsko-białoruskim od XVI wieku do roku 1839. Zielona Góra: Wydawnictwo WSP TK.
  • Tomczak, L. (2003). Słownik odapelatywnych nazwisk Polaków. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
  • Warchoł, S. (1996). W sprawie terminów 1. przezwisko, 2. przydomek (rozważania terminologiczne). Terminowiedienije, 1 (3), s. 135–142.
  • Wiśniewski, J. (1977). Osadnictwo wschodniej Białostocczyzny. Geneza, rozwój oraz zróżnicowanie i przemiany etniczne. Acta Baltico-Slavica, 11, s. 7–80.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_ff_2017_35_2_179
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.