PL EN


2018 | 36 | 1 |
Article title

Formy adresatywne i gender w dyskursie politycznym (na przykładzie języka greckiego, kazachskiego i rosyjskiego)

Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The dominant ideologies of a society including those related to gender are put into practice via particular use of language. This paper presents findings from contrastive research that views address forms as a subcategory of linguistic gender involved in social gender construction in Kazakh, Rus­sian, and Greek political discourse: it discusses commonalities and differences from the viewpoint of Critical Discourse Analysis, which detects the social character of linguistic preferences and their role in existent power relations in the society. As the results illustrate, along with the speak­ers’ gender, there are other factors (the interviewee’s status, political affiliations of the newspaper, cultural norms) that shape the choice of address forms, communicative strategies of the speakers and type of interview (cooperation or contestation). Unequal distribution of power in the societies is evident not only in women’s numerical representation in socially and politically significant posi­tions but also in covertly gendered political discourse, with mass media representatives resorting to adversarial strategies of interviewing, and female politicians seem to be held responsible for all the flaws of their political institutions and are obliged to defend their right to be in power.
PL
Ideologie dominujące w społeczeństwie, w tym związane z płcią, są wdrażane przez użycie określonych środków językowych. Artykuł przedstawia rezultaty badań kontrastywnych, któ­re rozpatrują formy adresatywne jako podkategorię płci językowej biorącej udział w tworzeniu płci społecznej w kazachskim, rosyjskim i greckim dyskursie politycznym; omawia ich cechy wspólne i różnice z punktu widzenia krytycznej analizy dyskursu, ujawniającej społeczny charakter przyzwyczajeń językowych i ich rolę w istniejącym układzie sił w stosunkach społecznych. Jak pokazują wyniki badań, obok płci mówiącego istnieją inne czynniki (status rozmówcy, orientacja polityczna gazety, normy kulturowe) wpływające na wybór formy adresatywnej, strategii komu­nikacyjnej i typu rozmowy (współpraca lub konfrontacja). Nierówny podział władzy w społeczeń­stwach jest widoczny nie tylko w niskim odsetku kobiet zajmujących ważne stanowiska społeczne i polityczne, lecz również w skrytym genderowym dyskursie politycznym, w którym przedstawiciele mass mediów uciekają się do konfliktowych strategii prowadzenia rozmów, a kobiety-politycy wy­dają się być odpowiedzialne za wszystkie słabości swoich politycznych sojuszy i są zobowiązane do obrony swojego prawa do bycia u władzy.
Year
Volume
36
Issue
1
Physical description
Dates
published
2018
online
2018-11-05
Contributors
References
 • Aysakova, E. A. (2008). Sotsial’naya i sotsiokul’turnaya differentsiatsiya obrashcheniy v sovremennom russkom yazyke. PhD thesis. Moscow: MTSU.
 • Braun, F. (1988). Terms of Address: Problems of Patterns and Usage in Various Languages and Cultures. Berlin/NY/Amsterdam: Mouton de Gruyter.
 • Brown, P. & Levinson, S. C. (1987). Politeness. Some Universals in Language Use. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Clayman, S. E. & Heritage, J. (2002). Questioning presidents: journalistic deference and adversarialness in the press conferences of U. S. Presidents Eisenhower & Reagan. Journal of Communication, 52, 749–775. Https://doi.org/10.1111/j.1460-2466.2002.tb02572.x
 • Fairclough, N. (1989). Language and Power. London/NY: Longman.
 • Fairclough, N. (1995). Media Discourse. London: Arnold.
 • Inigo-Mora, I. (2008). Politicheskoe teleinterv’yu: neytralitet i provotsirovanie. Politicheskaya lingvistika, 1(24), 33–39. Ekaterinburg.
 • Jaworski, A. & Galasiński, D. (2000). Vocative address forms and ideological legitimization in political debates. Discourse Studies, 2(1), 35–53. Https://doi.org/10.1177/1461445600002001002
 • Kuo, S. (2003). The use of address forms in Chinese political discourse: analyzing the 1998 Taipei mayoral debates. The Tsing Hu Journal of Chinese Studies, New Series, 33(1), 153–172.
 • Makri-Tsilipakou, M. (1983). Apopira perigrafis tis neoellinikis prosfonisis. Meletes gia tin Elliniki Glossa, 5, 219–239.
 • Mamaeva, G. B. (2003). Erler men aielderdin soz koldanystaryndagy erekshelikter (genderlik zertteu). PhD thesis. Almaty: Al-Farabi KNU.
 • Shadkam, Z. (2004). Kazakh jane turik tilderindegi karatpa soz formasi, koldanylu erekshelikteri. Kazakh Tili men Adebieti, 8, 94–99.
 • Winter, J. (1993). Gender and the political interview in an Australian context. Journal of Pragmatics, 20, 117–139. Https://doi.org/10.1016/0378-2166(93)90079-5
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_ff_2018_36_1_175-184
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.