PL EN


2018 | 36 | 1 |
Article title

Odniesienie do nieobecności w angielskich sekwencjach no + N i w sekwencjach pas de + N i / lub aucun + N w języku francuskim

Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
This paper enquires into the field of negative noun determination in English and in French. It focuses on the English sequences ‘No + countable noun in the singular’ (No + N-Ø) and ‘No + count­able noun in the plural’ (No + N-s), and some of their possible translations in French, namely aucun or pas de, followed by a noun either in the singular or in the plural.The existence in English of the two sequences raises the question of the differences in meaning these two sequences convey and induces one to examine their French possible translations with pas de or aucun. The aim thus is to examine examples in which both constructions are grammatically allowed in English, in order to elucidate the process through which reference is construed, and to examine the similarities and differences in meaning in the French sequences resorting to aucun or pas de. An analysis of each of the constructions will lead us to investigate the linguistic features, pertaining to sets of properties and occurrences, subjective and argumentative factors, which may or may not imply patterns of correspondences through translation. We will address these issues via the examination of translated examples taken from a parallel corpus made up of extracts from contemporary novels written in English after 1980 and of their translations into French.In English, no marks an impossible scanning operation either over a set of items defined in a space and time frame, with a noun in the plural, or over an open set defined according to proper­ties, with a noun in the singular.We have determined that in French, differentiating between two markers depends on defining a different linguistic operation for each of them: a scanning operation for aucun and a blocking of validation for pas de. We have further proved that the meanings construed by their respective operations agreed with their contextual environment.
PL
Niniejszy artykuł wkracza w dziedzinę uwarunkowań dotyczących połączeń rzeczownika ze znakiem negacji w języku angielskim i francuskim. Koncentruje się na angielskich ciągach “No + policzalny rzeczownik w liczbie pojedynczej” (No + N-Ø) i “No + policzalny rzeczownik w liczbie mnogiej” (No + N-s) i niektórych z ich możliwych tłumaczeniach w języku francuskim: aucun lub pas de, po którym następuje rzeczownik w liczbie pojedynczej lub w liczbie mnogiej.Istnienie w języku angielskim takich dwóch sekwencji rodzi pytanie o różnice w ich znaczeniu i nakłania do zbadania ich francuskich możliwych tłumaczeń za pomocą pas de lub aucun. Celem jest zatem zbadanie przykładów, w których obie konstrukcje są gramatycznie dopuszczalne w języku angielskim, w celu wyjaśnienia procesu, za pomocą którego interpretowane jest ich odniesienie, oraz w celu zbadania podobieństw i różnic w znaczeniu sekwencji francuskich wykorzystujących aucun lub pas de.Analiza każdej z konstrukcji rzeczownikowej doprowadzi nas do zbadania cech językowych, odnoszących się do zestawów właściwości oraz zdarzeń, czynników subiektywnych i argumentacyjnych, które mogą (lub nie) implikować poprzez tłumaczenie schematy zależności. Zajmiemy się tymi zagadnieniami, badając przetłumaczone przykłady zaczerpnięte z korpusu paralelnego złożonego z fragmentów współczesnych powieści napisanych po angielsku po 1980 roku i ich tłumaczeń na język francuski.W języku angielskim no oznacza niemożliwą operację skanowania zarówno na zestawie ele­mentów zdefiniowanych w ramie przestrzeni i czasu – z rzeczownikiem w liczbie mnogiej, jak i w otwartym zestawie zdefiniowanym według właściwości – z rzeczownikiem w liczbie poje­dynczej.Ustaliliśmy, że w języku francuskim rozróżnianie dwóch markerów zależy od zdefiniowania różnych operacji językowych dla każdego z nich: skanowania dla aucun i blokowania walidacji dla pas de.Udowodniliśmy ponadto, że znaczenia interpretowane przez ich działania są zgodne z ich kontekstowym otoczeniem.
Year
Volume
36
Issue
1
Physical description
Dates
published
2018
online
2018-11-05
Contributors
References
  • Bourdier, V. & Leroux, A. (2014). No problem or no problems? Special problems raised by the reference to absence in the sequences No + N-ø and No + N-s. Łódź Studies in Language, 32, 85–96.
  • Culioli, A. (1990). La négation : marqueurs et opérations. In: A. Culioli, Pour une linguistique de l’énonciation, Opérations et représentations. T. I (pp. 91–113). Collection HDL, Gap : Ophrys.
  • Heldner, C. (1992). Sur la quantification négative. Langue française, 94, Les négations, sous la direction de Bruno Callebaut, 80–92. Http://www.persee.fr/doc/lfr_0023-8368_1992_num_ 94_1_5804 (access: 25.08.2018).
  • Heldner, C. (1994). Le rôle de la sémantique dans l’interprétation de aucun. Linx, hors-série n°5, La négation, 255–278. Http://www.persee.fr/doc/linx_0246-8743_1994_hos_5_1_1300 (access: 25.08.2018).
  • Milner, J.-C. (1979). Le système de la négation en français et l’opacité du sujet. Langue française, 44. Grammaire de phrase et grammaire de discours, 80–105. http://www.persee.fr/doc/ lfr_0023-8368_1979_num_44_1_6171 (access: 25.08.2018).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_ff_2018_36_1_55-68
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.