PL EN


2018 | 36 | 2 |
Article title

Mitologemy domu i drogi jako składowe elementy strukturalne kreowania obrazów kobiet w ukraińskiej prozie chimerycznej

Content
Title variants
Languages of publication
UK
Abstracts
UK
Метою статті було з’ясування ролі міфологем дім і дорога під час творення жіночих образів в українській химерній прозі. Матеріалом дослідження слугували роман-балада В. Шевчука «Дім на горі» (1983), дилогія В. Земляка «Лебедина зграя» (1971) та «Зелені Млини» (1976), роман В. Яворівського «Оглянься з осені» (1979) та дилогія В. Міняйла «Зорі й оселедці», «На ясні зорі» (1979). Методи дослідження обумовлені метою роботи. Провідним виступає міфологічний метод, який дозволяє виявити своєрідність побутування міфологем у літературних творах. У роботі  використані елементи культурно-історичного методу, а також традиційний контекстуальний. У результаті дослідження ми дійшли таких висновків: найчастіше міфологеми дому й дороги пов’язані з надією, вірою, утраченим коханням, чеканням. Творячи жіночі образи, письменники української химерної прози, крім емоційності та інтуїтивного пізнання, наділяють їх маскулінними рисами – сміливістю, самодостатністю, упевненістю в правильності вибраного шляху.
EN
The purpose of the article was to ascertain the role of the mythological house and road when creating female images in Ukrainian chimerical prose. The material of the study was the roman-ballad House on the Hill by V. Shevchuk (1983), the duology of V. Zemlyak’s Swan Flock (1971) and Green Mills (1976), the novel by V. Iavorivskii Look Back in Autumn (1979) and the duology Stars and Herrings and On the Bright Stars (1979) by V. Miniailo. The methods of research are determined by the purpose of the work. The leading is the mythological method, which allows you to identify the originality of life myths in literary works. The work uses elements of the cultural-historical method, as well as the traditional contextual one. As a result of the study, we have come to the following conclusions: often mythological house and roads are associated with hope, faith, lost love, expectation. By creating female images, the writers of Ukrainian chimerical prose, in addition to emotionality and intuitive knowledge, give them masculine features – courage, self-sufficiency, and confidence regarding the chosen path.
PL
Celem artykułu jest określenie roli mitologemów dom i droga w procesie kreowania obrazów kobiet w ukraińskiej prozie chimerycznej. Podstawę materiałową pracy stanowią: powieść-ballada W. Szewczuka Dom na wzgórzu (1983), dylogia W. Zemlaka Stado łabędzi (1971) i Zielone młyny (1976), powieść W. Jaworiwśkiego Spójrz wstecz z jesieni (1979), dylogia B. Miniajły Gwiazdy  i śledzie, Na jasne gwiazdy (1979). Metodą nadrzędną studium jest metoda mitologemów w utworach literackich. W pracy wykorzystano elementy metody kulturowo-historycznej oraz tradycyjną metodę kontekstualną. Wyniki badań pozwoliły na sformułowanie następujących wniosków: mitologemy domu i drogi najczęściej wiążą się z nadzieją, wiarą, utraconą miłością, oczekiwaniem. Kreując obrazy kobiet, ukraińscy twórcy prozy chimerycznej przypisują im z jednej strony emocjonalność i poznanie intuicyjne, z drugiej zaś cechy maskulinistyczne – odwagę,  samowystarczalność, pewność odnośnie do słuszności obranej drogi.
Year
Volume
36
Issue
2
Physical description
Dates
published
2018
online
2019-01-18
Contributors
References
 • Baszlar, G. (2004). Izbrannoje: Poetika prostranstwa: [pier. c fr.]. M.: ROSSPEN. [Башляр, Г. (2004). Избранное: Поэтика пространства: [пер. с фр.]. М.: РОССПЭН.]
 • Czajkowśka, W.T. (2006). Ukrajinśka chymerna proza: istorija narodżennia termina. Wisnyk Żytomyrśkoho derżawnoho uniwersytetu imeni Iwana Franka, 26, s. 79–82. [Чайковська, В.Т. (2006). Українська химерна проза: історія народження терміна. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка, 26, c. 79–82.]
 • Fedotenko, O.W. (2013). Interpretacija ukrajinśkoho chymernoho romanu druhoji połowyny XX stolittia w literaturnomu dyskursi: żanrowo-stylowyj aspekt. Wisnyk ŁNU im. T. Szewczenka, 4(263), s. 20–29. [Федотенко, О.В. (2013). Інтерпретація українського химерного роману другої половини ХХ століття в літературному дискурсі: жанрово-стильовий аспект. Вісник ЛНУ ім. Т. Шевченка, 4 (263), c. 20–29.]
 • Frys, I. (2007). Neomifołohizm u słowjanśkych literaturach XX st. Probłemy słowjanoznawstwa, 56, s. 228-236. [Фрис, І. (2007). Неоміфологізм у слов’янських літературах ХХ ст. Проблеми слов’янознавства, 56, c. 228–236.]
 • Horniatko-Szumyłowycz, A.J. (1999). Intełektualizm prozy Wałerija Szewczuka: awtoref. dys. na zdobuttia nauk. stupenia kand. fiłoł. nauk. Lwiw, s. 20. [Горнятко-Шумилович, А.Є. (1999). Інтелектуалізм прози Валерія Шевчука: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук. Львів, с. 20.]
 • Iwanczenko, S. (2007). Bahatowymirna model hendera. Socialna psychołohija, 4, s. 157–173. [Іванченко, С. (2007). Багатовимірна модель гендера. Соціальна психологія, 4, c. 157–173.]
 • Jaworiwśkyj, W. (2009). Wybrane: romany ta powisti. Kyjiw: Ukr. pyśmennyk. [Яворівський, В. (2009). Вибране: романи та повісті. Київ: Укр. письменник.]
 • Kobyłko, N.A. (2017). Mifołohema „doroha” w ukrajinśkomu literaturnomu dyskursi (na materiali tworiw chymernoji prozy): awtoref. dys. na zdobuttia nauk. stupenia kand. fiłoł. nauk. Berdianśk: BDPU, s. 23. [Кобилко, Н.А. (2017). Міфологема «дорога» в українському літературному дискурсі (на матеріалі творів химерної прози): автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук. Бердянськ: БДПУ, с. 23.]
 • Krawczenko, A. (1989). „Chymernyj” roman i folklor. Radianśke literaturoznawstwo, 4, s. 57–62. [Кравченко, А. (1989). «Химерний» роман і фольклор. Радянське літературознавство, 4, c. 57–62.]
 • Miniajło, W. (1979). Zori j osełedci. Na jasni zori. Kyjiw: Dnipro. [Міняйло, В. (1979). Зорі й оселедці. На ясні зорі. Київ: Дніпро.]
 • Szewczuk, W. (2013). Dim na hori. Kyjiw: A-BA-BA-HA-ŁA-MA-HA. [Шевчук, Валерій. (2013). Дім на горі. Київ: А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА.]
 • Zemlak, W. (2013). Łebedyna zhraja. Zełeni Młyny. Charkiw: Folio. [Земляк, В. (2013). Лебедина зграя. Зелені Млини. Харків: Фоліо.]
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_ff_2018_36_2_95-103
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.