PL EN


2019 | 37 | 1 |
Article title

Polska terminologia antroponomastyczna – ku systematyzacji i normalizacji

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The aim of this article is to continue the discussion on issues related to onomastic terminology, the necessity of its harmonization and normalization (concept → term). An approximate stock of anthroponomastic terms, as well as the preliminary concept of a dictionary development of terms, were indicated as part of the project “Polish onomastic terminology”. In selected examples, synonymy, the variation of terms, the coexistence of native and foreign forms (usually adapted from Greek or Latin), the rationality of new terms, doublets with a grammatical number are shown in the context of current tradition and research practice. Attention was drawn to the need to indicate, in the planned terminological dictionary, the preferred, acceptable and non-recommended terms, limiting the variants, and justifying the new terms with the need for use.
PL
Celem artykułu jest kontynuacja dyskusji nad kwestiami związanymi z terminologią onomastyczną, koniecznością jej harmonizacji i normalizacji (pojęcie → termin). Wskazany został przybliżony zasób terminów antroponomastycznych oraz wstępna koncepcja słownikowego opracowania terminów w ramach projektu „Polska terminologia onomastyczna”. Na wybranych przykładach pokazano w kontekście dotychczasowej tradycji i praktyki badawczej synonimię, wariantywność jednostek terminologicznych, współwystępowanie form rodzimych i obcych (zwykle adaptowanych greckich lub łacińskich), racjonalność nowych terminów, dublety z liczbą gramatyczną. Zwrócono uwagę na potrzebę wskazania w planowanym słowniku terminologicznym terminów preferowanych, dopuszczalnych i niezalecanych, ograniczenia wariantów, uzasadnienia nowych terminów potrzebą użycia. 
Year
Volume
37
Issue
1
Physical description
Dates
published
2019
online
2019-12-27
Contributors
References
 • Abramowicz, Zofia, Dacewicz, Leonarda. (1995). Założenia słownika polskiej terminologii onomastycznej. Onomastica, 40, pp. 247–253.
 • Bijak, Urszula. (2019). Polska terminologia onomastyczna. Ku harmonizacji systemu. In: Alexandra Chomová, Jaromír Krško, Iveta Valentová (eds.), Konvergencie a divergencie v propriálnej sfére. 20. slovenská onomastická konferencia (pp. 44–52). Bratislava: VEDA.
 • Czopek-Kopciuch, Barbara. (2004). Nick – nowa kategoria antroponimiczna? In: Kazimierz Michalewski (ed.), Współczesne odmiany języka narodowego (pp. 106–111). Łódź: Oficyna Wydawnicza LEKSEM.
 • Gałkowski, Artur. (2012). Terminologia onomastyczna. Downloaded from: https://onomastyka.uni.lodz.pl/strona-glowna/terminologia-polska (access: 02.09.2018).
 • Lista słów kluczowych w onomastyce, terminologia onomastyczna ustalona przez Komisję terminologiczną ICOS [originally in English]. Downloaded from: https://icosweb.net/drupal/sites/default/files/ICOS-Terms-en.pdf (access: 02.09.2018).
 • Nobis, Iwona, in collaboration with Przybytek, Rozalia (eds.). (2016). Bibliografia onomastyki polskiej od roku 2001 do roku 2010 włącznie. Suplement. Kraków: Instytut Języka Polskiego PAN (here: Wykaz ważniejszych omówionych wyrazów, pp. 188–348).
 • Rutkiewicz, Małgorzata. (1999). Onomastyczny status irconimów. Onomastica, 44, pp. 117–123.
 • Rzetelska-Feleszko, Ewa (ed.). (1998). Polskie nazwy własne. Encyklopedia. Warszawa–Kraków: Wydawnictwo Instytutu Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk.
 • Rzetelska-Feleszko, Ewa, Cieślikowa, Aleksandra, Duma, Jerzy (eds.). (2002–2003). Słowiańska onomastyka. Encyklopedia. Vol. 1–2. Warszawa–Kraków: Towarzystwo Naukowe Warszawskie.
 • Siwiec, Adam. (2014). Pseudonimy internetowe vel nicki – charakterystyka onomastyczna i uzus. Roczniki Humanistyczne, 62(6), pp. 101–122.
 • Słownik języka polskiego PWN. Downloaded from: https://sjp.pwn.pl/ (access: 02.09.2018).
 • Taszycki, Witold. ([1924] 1968). Polskie nazwy osobowe. In: Witold Taszycki, Rozprawy i studia polonistyczne. 4: Onomastyka i historia języka polskiego (pp. 21–40). Wrocław: Ossolineum.
 • Tomczak, Lucyna. (2005). Autonimy internetowe – ich geneza, funkcje oraz onomastyczny status. In: Romana Łobodzińska (ed.), Z najnowszych tendencji w polskim nazewnictwie (pp. 151–161). Łask: Oficyna Wydawnicza LEKSEM.
 • Urbańczyk, Stanisław. (1994). Encyklopedia języka polskiego. Wrocław–Warszawa–Kraków: Ossolineum.
 • Vidoeski, Božidar (ed.). (1983). Osnoven sistem i terminologiјa na slovenskata onomastika. Osnovnaâ sistema i terminologiâ slavânskoj onomastiki. Grundsystem und Terminologie der slawischen Onomastik. Skopje: Makedonska akademija na naukite i umetnostite. [Видоески, Божидар (рeд.). (1983). Основен систем и терминологија на словенската ономастика. Основная система и терминология славянской ономастики. Grundsystem und Terminologie der slawischen Onomastik. Скопје: Македонска академиjа на науките и уметностите.]
 • Wielki słownik ortograficzny PWN. Downloaded from: https://sjp.pwn.pl/so/on-line;4480749.html (access: 02.09.2018).
 • Włoskowicz, Wojciech. (2018). O pojęciach, systemach pojęciowych i terminologii onomastycznej. Onomastica, 62, pp. 73–98. DOI: http://dx.doi.org/10.17651/ONOMAST.62.4.
 • Wolnicz-Pawłowska, Ewa. (2016). Terminologia onomastyczna w tradycji badawczej i praktyce normalizacyjnej. Onomastica, 60, pp. 37–46. DOI: http://dx.doi.org./ 10.17651/ONOMAST.60.3.
 • Wolnicz-Pawłowska, Ewa. (2017). Słowa tematyczne w „Onomastikach” (zakres, treść, forma). Onomastica, 61(2), pp. 117–127. DOI: http://dx.doi.org/10.17651/ONOMAST.61.2.11.
 • Wójcik, Urszula. (2017). Mazowieckie toponimy motywowane słowiańskimi imionami złożonymi. Onomastica, 61(2), pp. 303–322. DOI: http://dx.doi.org/10.17651/ONOMAST.61.2.23.
 • Zawodzińska-Bukowiec, Kinga. (2014). Pseudonim polski od czasów najdawniejszych po dziś. Kraków: Libron.
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_ff_2019_37_1_105-117
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.