PL EN


2019 | 37 | 1 |
Article title

Jeszcze o potrzebie ujednolicenia terminologii onomastycznej

Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The aim of the article is to propose the preparation of a list of Polish onomastics terms, which will be published online. Reference is made here to many works that draw attention to the need to organize and unify Polish onomastic terminology. It presents current ideas for solving this important issue, e.g. the assumptions of the dictionary of onomastic terminology by Zofia Abramowicz and Leonarda Dacewicz. Based on the existing lists of onomastic terminology (Polish, Slavic, European), the Onomastic Section of the Committee on Linguistics of the Polish Academy of Sciences decided to join (on the basis of grant applications submitted first to KBN and then to NCN, according to the idea of Prof. Robert Mrózek) in the preparation of a well-structured (and if possible unified) list of terms used in the science of personal names. The starting point is the development of a set of maximum terms within individual onomastic subdisciplines, from which the entries to the list will be extracted and then defined, with quotations from onomastic studies certifying their use and maybe recommendations for use or not. The ideal would be to organize them in such a way that they form a coherent image: from the most general to the most detailed terms. Such action, also in cooperation with representatives of fields using onomastic terminology (historians, geographers, cartographers), will in effect contribute to the ordering of Polish, Slavic and international terminology.
PL
Celem artykułu jest propozycja przygotowania wykazu terminów polskiej onomastyki, który opublikowany będzie on-line. Nawiązuje się tu do wielu prac zwracających uwagę na konieczność uporządkowania i ujednolicenia polskiej terminologii onomastycznej. Przedstawia się dotychczasowe pomysły rozwiązania tej ważnej kwestii, np. założenia słownika terminologii onomastycznej Zofii Abramowicz i Leonardy Dacewicz. Opierając się na istniejących wykazach terminologii onomastycznej (polskiej, słowiańskiej, europejskiej), Sekcja Onomastyczna Komitetu Językoznawstwa PAN postanowiła przystąpić (na bazie składanych najpierw do KBN a potem NCN wniosków grantowych wedle pomysłu prof. Roberta Mrózka) do przygotowania uporządkowanego (i w miarę możliwości ujednoliconego) wykazu terminów używanych w nauce o nazwach własnych. Punktem wyjścia jest opracowanie zbioru maksimum terminów w obrębie poszczególnych subdyscyplin onomastyki, z którego wyodrębnione zostaną hasła do wykazu, a następnie zdefiniowane, opatrzone cytatami z opracowań onomastycznych poświadczającymi ich użycie oraz może zaleceniami użycia bądź nie. Ideałem byłoby uporządkowanie ich tak, by tworzyły spójny obraz: od terminów najogólniejszych ku szczegółowym. Takie działanie, również we współpracy z przedstawicielami dziedzin posługujących się terminologią onomastyczną (historykami, geografami, kartografami), przyczyni się w efekcie do uporządkowania polskiej, słowiańskiej i międzynarodowej terminologii.
Year
Volume
37
Issue
1
Physical description
Dates
published
2019
online
2019-12-27
Contributors
References
  • Abramowicz, Zofia, Dacewicz, Leonarda. (1995). Założenia słownika terminologii onomastycznej. Onomastica, 40, pp. 247–253.
  • Bijak, Urszula. (in press). Polska terminologia onomastyczna. Ku harmonizacji systemu.
  • Czerny, Andrzej. (2011). Teoria nazw geograficznych. Warszawa: IGiPZ PAN.
  • Karaś, Mieczysław. (1968). W sprawie polskiej terminologii onomastycznej. Onomastica, 13, pp. 352–360.
  • Svoboda, Jan. (1961). K slovanské onomastické terminologie. In: Witold Taszycki (ed.), I Międzynarodowa Slawistyczna Konferencja Onomastyczna. Księga referatów (pp. 127–136). Wrocław–Warszawa–Kraków: Zakład Narodowy im. Ossolińskich. Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk.
  • Taszycki, Witold. (1955). Jak powstał i co znaczy nowotwór „nazewnictwo”. Onomastica, 1, pp. 185–191.
  • Vidoeski, Božidar (ed.). (1983). Osnoven sistem i terminologiјa na slovenskata onomastika. Osnovnaâ sistema i terminologiâ slavânskoj onomastiki. Grundsystem und Terminologie der slawischen Onomastik. Skopje: Makedonska akademija na naukite i umetnostite. [Видоески, Божидар (рeд.). (1983). Основен систем и терминологија на словенската ономастика. Основная система и терминология славянской ономастики. Grundsystem und Terminologie der slawischen Onomastik. Скопје: Македонска академиjа на науките и уметностите.]
  • Włoskowicz, Wojciech. (2018). O pojęciach, systemach pojęciowych i terminologii onomastycznej. Onomastica, 52, pp. 73–98. DOI: http://dx.doi.org/10.17651/ONOMAST.62.4.
  • Wolnicz-Pawłowska, Ewa. (2016). Terminologia onomastyczna w tradycji badawczej i praktyce normalizacyjnej. Onomastica, 60, pp. 37–46.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_ff_2019_37_1_83-90
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.