PL EN


2019 | 37 | 1 |
Article title

Rozwój polskiej terminologii toponomastycznej

Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The article presents the evolution of Polish toponomastic terminology – terms and concepts related to the study of geographical names. The material documenting the development of the terms comes from selected, significant monographs and articles related to the toponymy published after World War II. The developmental tendencies, range of toponomastic terms and their initial hierarchic-thematic system have been presented. The featured analyses showed that contemporary toponomastic terminology is quite stable and not excessively extensive. The terms and concepts developed in recent decades have become more widespread and the operability of newly developed, but also of the widely recognised ones, is subject to continuous verification in scientific communication. The presented considerations constitute another voice in the discussion on the creation of an electronic dictionary of Polish onomastic terminology.
PL
Przedmiotem artykułu jest prezentacja ewolucji polskiej terminologii toponomastycznej - terminów i pojęć związanych z badaniem nazw geograficznych. Materiał dokumentujący rozwój terminów pochodzi z wybranych, znaczących opracowań i artykułów dotyczących toponimii opublikowanych po II wojnie światowej. Zaprezentowane zostały tendencje rozwojowe, zasób terminów toponomastycznych oraz ich wstępny układ hierarchiczno-tematyczny. Przedstawione analizy wykazały, że współczesna terminologia toponomastyczna jest dość stabilna i nie jest nadmiernie rozbudowana. Terminy i pojęcia powstałe w ostatnich dziesięcioleciach upowszechniły się, a operatywność nowo tworzonych, ale także tych uznanych, podlega ciągłej weryfikacji w komunikacji naukowej. Powyższe rozważania stanowią kolejny głos w dyskusji nad powstaniem elektronicznego słownika polskiej terminologii onomastycznej.
Year
Volume
37
Issue
1
Physical description
Dates
published
2019
online
2019-12-27
Contributors
References
 • Bijak, Urszula. (2019). Polska terminologia onomastyczna. Ku harmonizacji systemu. In: Alexandra Chomová, Jaromir Krško, Iveta Valentová (eds.), Konvergencie a divergencie v proprialnej sfere. 20. Slovenska onomasticka konferencja. Zborník referátov (pp. 44–52). Bratislava: VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied.
 • Borek, Henryk. (2002). Rozważania o toponimii. Onomastica, 47, pp. 5–22.
 • Breza, Edward. (1993). Nazwy obiektów i instytucji związanych z nowoczesną cywilizacją (chrematonimy). In: Ewa Rzetelska-Feleszko (ed.), Polskie nazwy własne. Encyklopedia (pp. 343–361). Warszawa–Kraków: Wydawnictwo Instytutu Języka Polskiego PAN.
 • Brückner, Aleksander. (1985). Słownik etymologiczny języka polskiego. Warszawa: Krakowska Spółka Wydawnicza.
 • Caffarelli, Enzo, Gagliardi, Caterina. (2018). Terminologia onomastica. Archivio per il Vocabolario Storico Italiano, 11, pp. 11–55.
 • Gajda, Stanisław. (1990). Wprowadzenie do teorii terminu. Opole: WSP w Opolu.
 • Górnowicz, Hubert. (1988). Wstęp do onomastyki. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.
 • Hrabec, Stefan. (1950). Nazwy geograficzne Huculszczyzny. Kraków: Drukarnia Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Jakus-Borkowa, Ewa. (1987). Nazewnictwo polskie. Opole: WSP w Opolu.
 • Jakus-Borkowa, Ewa. (2006). O nazwach własnych odmian powojnika (Clematis). Onomastica, 51, pp. 259–269.
 • Kaleta, Zofia. (1998). Terminologia. In: Ewa Rzetelska-Feleszko (ed.), Polskie nazwy własne. Encyklopedia (pp. 77–78). Warszawa–Kraków: Wydawnictwo Instytutu Języka Polskiego PAN.
 • Karaś, Mieczysław. (1955). Nazwy miejscowe typu Podgóra, Zalas w języku polskim i w innych językach słowiańskich. Wrocław: Ossolineum.
 • Karaś, Mieczysław. (1968a). Toponimia Wysp Elafickich na Adriatyku. Wrocław–Warszawa–Kraków: Ossolineum.
 • Karaś, Mieczysław. (1968b). W sprawie polskiej terminologii onomastycznej. Onomastica, 13, pp. 352–360.
 • Karłowicz, Jan, Kryński Adam Antoni, Niedźwiecki, Władysław. (1953). Słownik języka polskiego. Vol. III. Warszawa: Drukarnia „Gazety Handlowej”.
 • Linde, M. Samuel Bogumił. (1951). Słownik języka polskiego. Vol. I. Lwów: Drukarnia Zakładu Ossolińskich.
 • List of Key Onomastic Term. Downloaded from: https://icosweb.net/drupal/sites/default/files/ICOS-Terms-en.pdf (access: 16.03.2019).
 • Lukszyn, Jerzy, Zmarzer, Wanda. (2006). Teoretyczne podstawy terminologii. Warszawa: Katedra Języków Specjalistycznych UW.
 • Mrózek, Robert. (2001). Status oronimii w subsystemie toponimicznym i w toponomastyce. In: Aleksandra Cieślikowa, Barbara Czopek-Kopciuch (eds.), Toponimia i oronimia (pp. 231–236). Kraków: Wydawnictwo Naukowe DWN.
 • Rozwadowski, Jan. (1948). Studia nad nazwami wód słowiańskich. Kraków: Drukarnia Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Rzetelska-Feleszko, Ewa (ed.). (1998). Polskie nazwy własne. Encyklopedia. Warszawa–Kraków: Wydawnictwo Instytutu Języka Polskiego PAN.
 • Taszycki, Witold. (1951). Patronimiczne nazwy miejscowe na Mazowszu. Kraków: Drukarnia Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Vidoeski, Božidar (ed.). (1983). Osnoven sistem i terminologiјa na slovenskata onomastika. Osnovnaâ sistema i terminologiâ slavânskoj onomastiki. Grundsystem und Terminologie der slawischen Onomastik. Skopje: Makedonska akademija na naukite i umetnostite. [Видоески,
 • Божидар (рeд.). (1983). Основен систем и терминологија на словенската ономастика. Основная система и терминология славянской ономастики. Grundsystem und Terminologie der slawischen Onomastik. Скопје: Македонска академиjа на науките и уметностите.]
 • Włoskowicz, Wojciech. (2018). O pojęciach, systemach pojęciowych i terminologii onomastycznej. Onomastica, 62, pp. 73–98. DOI: http://dx.doi.org/10.17651/ONOMAST.62.4
 • Wolnicz-Pawłowska, Ewa. (2013). O nazwach wodnych w Polsce. Warszawa: Wydawnictwo DiG.
 • Wolnicz-Pawłowska, Ewa. (2017). Słowa tematyczne w „Onomastikach” (zakres, treść, forma). Onomastica, 61(2), pp. 117–127. DOI: http://dx.doi.org/10.17651/ONOMAST.61.2.11
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_ff_2019_37_1_91-103
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.