PL EN


2015 | 62 | 1 |
Article title

Prokura jako szczególny rodzaj pełnomocnictwa

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Wprowadzenie do Kodeksu cywilnego przepisów dotyczących prokury było dopełnieniem reformy Kodeksu handlowego, w którym prokura była uregulowana pierwotnie. Sama koncepcja konstrukcji nie uległa jednak zmianie. Prokura jest pełnomocnictwem ze szczególnymi cechami. Od „zwykłego” pełnomocnictwa odróżnia ją ustawowo określony zakres umocowania (ograniczenie przedmiotowe) oraz szczególna kwalifikacja podmiotów uprawnionych do jej udzielenia (ściśle określony zakres podmiotowy). Zakres prokury jest znacznie szerszy od zakresu pełnomocnictwa ogólnego, które obejmuje czynności zwykłego zarządu. Prokura dotyczy jednak wyłącznie czynności związanych z prowadzeniem przedsiębiorstwa przedsiębiorcy. Nie jest dopuszczalne rozszerzenie zakresu prokury, bowiem określa go ustawa. Możliwe jest natomiast udzielenie prokurentowi pełnomocnictwa szczególnego do dokonania poszczególnych czynności. Wszystkie te cechy umożliwiają prokurentowi reprezentowanie przedsiębiorcy w stosunkach zewnętrznych, co na pewno ułatwia i usprawnia obrót gospodarczy.
EN
Commercial representation is a power of attorney granted mainly in commercial companies, that is entities which run business activities subject to entry in the commercial register. It is a type of power of attorney, connected inseparably with business activities. It should be stressed, however, that commercial representation may also be used by physical persons who are entrepreneurs. At the same time, the institution of commercial representation has special characteristics. It may be used only by registered entrepreneurs, it grants powers to perform activities related to running the enterprise, and the scope of powers is determined by law. Commercial representation contains the power to act in the external relations of the entrepreneur in matters related to running the enterprise. All this confirms that commercial representation is an institution combining characteristics of a power of attorney with some additional elements which make it a special type of power of attorney, wider than the general power of attorney.
Year
Volume
62
Issue
1
Physical description
Dates
published
2015
online
2016-02-03
Contributors
References
 • Allerhard A., Kodeks handlowy. Komentarz, t. 1, Lwów 1935.
 • Dekret z dnia 7 lutego 1919 roku o rejestrze handlowym (Dz.U. z 1919 roku, nr 14, poz. 164).
 • Gawlik Z., Janiak A., Jedliński A., Kidyba A. (red. nauk.), Kopaczyńska-Pieczniak K., Niezbecka E., Sokołowski T., Kodeks cywilny. Komentarz, t. 1: Część ogólna, wyd. 2, Warszawa 2012.
 • Kidyba A., Nowe rozwiązania kodeksu cywilnego dotyczące prokury, [w:] Państwo – Prawo – Myśl prawnicza. Prace dedykowane prof. G.L. Seidlerowi w dziewięćdziesiątą rocznicę urodzin, pod red. A. Korobowicza, Lublin 2003.
 • Kidyba A., Prawo handlowe, wyd. 13, Warszawa 2013.
 • Moskwa L., Nowe przepisy o prokurze, „Rejent” 2001, nr 9.
 • Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 30 października 2008 roku, sygn. akt II CSK 263/08, LEX nr 508836.
 • Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 czerwca 1934 roku – Kodeks handlowy (Dz.U. z 1934 roku, nr 57, poz. 502).
 • Rudnicki S., [w:] S. Dmowski, S. Rudnicki, Komentarz do Kodeksu cywilnego. Księga pierwsza. Część ogólna, Warszawa 2007.
 • Strzebińczyk J., [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, pod red. E. Gniewka, wyd. 4, Warszawa 2011.
 • Szwaja J., [w:] S. Sołtysiński, A. Szajkowski, A. Szumański, J. Szwaja, Kodeks spółek handlowych. Komentarz, t. 5, wyd. 2, Warszawa 2004.
 • Szwaja J., Ustanowienie, udzielenie oraz odwołanie prokury przez spółkę handlową, „Prawo Spółek” 2003, nr 7–8.
 • Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 27 kwietnia 2001 roku, sygn. akt III CZP 6/01, LEX.
 • Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 21 lipca 2006 roku, sygn. akt III CZP/45/06, LEX nr 188833.
 • Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 24 lipca 2013 roku, sygn. akt III CZP 45/13, LEX nr 1350230.
 • Ustawa z dnia 10 maja 1897 roku – Niemiecki kodeks handlowy (Handelsgesetzbuch).
 • Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym (t.j. Dz.U. z 2015 roku, poz. 4).
 • Ustawa z dnia 15 września 2000 roku – Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2015 roku, poz. 4).
 • Ustawa z dnia 14 lutego 2003 roku o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2003 roku, nr 49, poz. 408).
 • Wajda D., Prokura – problemy praktyczne, „Przegląd Prawa Handlowego” 2008, nr 6.
 • Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 29 listopada 2007 roku, sygn. akt III CSK 169/07, LEX nr 471369.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_g_2015_62_1_17
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.