PL EN


2015 | 62 | 1 |
Article title

Środek karny z art. 41 § 1a k.k. Uwagi na marginesie wyroku SN z dnia 1 października 2014 roku, II KK 129/14

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł dotyczy środka karnego z art. 41 § 1a k.k. Pretekstem do rozważań jest wyrok SN z dnia 1 października 2014 roku, II KK 129/14. Omawiany środek może zostać orzeczony wyłącznie wtedy, gdy sprawca popełnia czyn przeciwko wolności seksualnej pokrzywdzonego. Konstrukcja tego środka budzi wiele wątpliwości. Przepis art. 41 § 1a został dodany do pierwotnej wersji Kodeksu karnego i nie został prawidłowo wkomponowany w istniejący system środków karnych. W szczególności wątpliwości związane są z czasem trwania tego środka, jego obligatoryjnym lub fakultatywnym charakterem, możliwością orzeczenia w przypadku warunkowego zawieszenia kary pozbawienia wolności oraz – obok kary pozbawienia wolności – innej niż terminowa, formalnymi lub materialnymi przesłankami jego orzekania.
EN
The article deals with the penalty measure of art. 41 § 1a of Polish Criminal Code. Remarks are based on the ground of the Highest Court verdict (1st October 2014, II KK 129/14). The measure from an art. 41 § 1a of Polish Criminal Code can be meted out only of a perpetrator violates sexual freedom of a victim. There are many doubts about this measure. The regulation had been added to the original text of Polish Criminal Code and it does not suit the whole system of penalty measures well. Controversial are its: duration (in general), optional or obligatory character, possibility to mete it out with conditional suspension of execution of imprisonment or penalty of imprisonment other than 1 month to 15 years, formal or material basis of the measure.
Year
Volume
62
Issue
1
Physical description
Dates
published
2015
online
2016-02-03
Contributors
References
 • Bojarski T., Polskie prawo karne. Zarys części ogólnej, Warszawa 2006.
 • Buchała K., Zoll A., Kodeks karny. Część ogólna, Kraków 1998.
 • Budyn-Kulik M., Kulik M., Kara pozbawienia wolności – jedna kara czy różne? Uwagi na tle kodeksu karnego, [w:] Reforma prawa karnego, pod red. I. Sepioło-Jankowskiej, Warszawa 2014.
 • Gardocki L., Prawo karne, Warszawa 2009.
 • Kodeks karny. Część ogólna. Komentarz, pod red. J. Giezka, Warszawa 2012.
 • Kodeks karny. Część ogólna. Komentarz, pod red. G. Rejmana, Warszawa 1999.
 • Kodeks karny. Komentarz, pod red. M. Filara, Warszawa 2012.
 • Marek A., Kodeks karny. Komentarz, Warszawa 2005.
 • Mozgawa M., Budyn-Kulik M., Prawnokarne aspekty pedofilii. Analiza dogmatyczna i wyniki badań empirycznych, „Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych” 2006, z. 2.
 • Pohl Ł., Prawo karne. Wykład części ogólnej, Warszawa 2012.
 • Prawo karne materialne. Część ogólna, pod red. M. Mozgawy, Warszawa 2011.
 • Uzasadnienie rządowego projektu kodeksu karnego, [w:] Nowe kodeksy karne z uzasadnieniami, Warszawa 1997.
 • Wojciechowski J., Kodeks karny. Komentarz. Orzecznictwo, Warszawa 1997.
 • Wróbel W., Zoll A., Polskie prawo karne. Część ogólna, Kraków 2010.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_g_2015_62_1_7
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.