PL EN


2015 | 62 | 2 |
Article title

Reprezentatywność związków zawodowych a zasada równego traktowania partnerów społecznych.

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Zasada równego traktowania partnerów społecznych odnosi się do relacji zachodzących w ramach danej zbiorowości pomiędzy organizacjami pracodawców lub pomiędzy poszczególnymi związkami zawodowymi. Ujmowana jest także jako zasada równouprawnienia czy równorzędnego traktowania pracowników i pracodawców w zakresie wolności koalicji. Komitet Wolności związkowej MOP postrzega zasadę równego traktowania partnerów społecznych jako jeden z aspektów wolności zrzeszania się. Reprezentatywność oznacza uprawnienie organizacji do reprezentowania praw i interesów określonej grupy pracodawców lub pracowników, dające tej organizacji (organizacjom) wyłączność lub pierwszeństwo w wykonywaniu tej funkcji. Kryteria ustalania reprezentatywności powinny mieć charakter obiektywny i wcześniej ustalony tak, aby uniknąć stronniczości czy nadużyć. W odniesieniu do organizacji związkowych brak jest jednolitych kryteriów reprezentatywności dla wszystkich przejawów aktywności organizacji związkowych. Zasada równego traktowania partnerów społecznych i zasada reprezentatywności mają charakter przeciwstawny. Zastosowanie zasady reprezentatywności uniemożliwia równe traktowanie wszystkich organizacji związkowych. Kolizja zasad to ostatecznie zawsze kolizja wartości, a procedura ważenia i ograniczenie zastosowania jednej z nich zgodnie z zasadami proporcjonalności ma służyć znoszeniu niezgodności wartości istotnych dla danego przypadku.
EN
The principle of equal treatment between the social partners refers to the relations within a group: between employers’ organizations, or between trade unions. It is recognised as a principle equal treatment of workers and employers regarding the freedom of coalition. ILO Freedom of Association Committee considers the principle of equal treatment between the social partners as one of the aspects of freedom of association. Representativeness is the organisation's right to represent the rights and interests of a group of employers or employees, giving the organization (organizations) exclusivity or priority in performing this function. Criteria for determining representativeness should be objective and predetermined, so as to avoid bias or abuse. In relation to trade union organizations, there are no uniform criteria for representativeness for all the aspects of its activity. The principle of equal treatment between the social partners and the principle of representativeness are opposed. Application of the principle of representativeness prevents equal treatment of all trade union organizations. The collision of principles is ultimately always the collision of values, and the procedure of balancing and restricting the use of one of them in accordance with the principle of proportionality aim to alleviate incompatibility of values relevant to the case.
Year
Volume
62
Issue
2
Physical description
Dates
published
2015
online
2016-02-08
Contributors
References
 • Cieślak M., Dzieła wybrane, t. 2: Polska procedura karna. Podstawowe założenia teoretyczne, Kraków 2011.
 • Ćwiertniak B., O ewolucji pojmowania „zasad prawa pracy” w doktrynie polskiego prawa pracy, [w:] Stosunki zatrudnienia w dwudziestoleciu społecznej gospodarki rynkowej. Księga pamiątkowa z okazji jubileuszu 40-lecia pracy naukowej Profesor Barbary Wagner, pod red. A. Sobczyka, Warszawa 2010.
 • Gładoch M., Komentarz do art. 24125a, [w:] Kodeks pracy. Komentarz, pod red. A. Sobczyka, Warszawa 2014.
 • Goździewicz G. , Komentarz do art. 24117 k.p., [w:] Kodeks pracy. Komentarz, pod red. W. Muszalskiego, SIP Legalis.
 • Goździewicz G., Podstawowe zasady zbiorowego prawa pracy, [w:] Zbiorowe prawo pracy w społecznej gospodarce rynkowej, pod red. G. Goździewicza, Toruń 2000.
 • Hajn Z., Status prawny organizacji pracodawców, Warszawa 1999.
 • Hajn Z., Zbiorowe prawo pracy. Zarys systemu, Warszawa 2013.
 • International Labour Office, Freedom of Association. Digest of Decisions and Principles of the Freedom of Association Committee of the Governing Body of the ILO, Geneva 2006.
 • Kordela M., Zasady prawa. Studium teoretycznoprawne, Poznań 2012.
 • Maroń G., Zasady prawa. Pojmowanie i typologie a rola w wykładni prawa i orzecznictwie konstytucyjnym, Poznań 2011.
 • Piątkowski J., Komentarz do art. 24117 Kodeksu pracy, SIP LEX.
 • Pliszkiewicz M., Seweryński M., Problemy reprezentatywności w zbiorowych stosunkach pracy, „Państwo i Prawo” 1995, z. 9.
 • Świątkowski A.M., Gwarancje prawne pokoju społecznego w stosunkach pracy, Warszawa 2013.
 • Świątkowski A.M., Reprezentacja związkowa interesów zbiorowości pracowników, [w:] System prawa pracy, t. 5: Zbiorowe prawo pracy, pod red. K.W. Barana, Warszawa 2014.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_g_2015_62_2_247
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.