PL EN


2015 | 62 | 2 |
Article title

Zabezpieczenie społeczne funkcjonariuszy Służby Celnej w świetle konstytucyjnej zasady równości

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W opracowaniu zostało podjęte zagadnienie zabezpieczenia społecznego funkcjonariuszy Służby Celnej. Ta grupa zawodowa, inaczej niż inni funkcjonariusze tzw. służb mundurowych, jest objęta ochroną socjalną opartą na technice ubezpieczeniowej, co oznacza, że w tym zakresie została zrównana z pracownikami. Jednakże funkcjonariusze Służby Celnej nie są pracownikami w rozumieniu prawa pracy, a pozostają w regulowanym prawem administracyjnym stosunku służbowym. Regulacja ta wzbudziła zastrzeżenia natury konstytucyjnej, u podstaw których legł zarzut nierównego traktowania funkcjonariuszy służb mundurowych, polegający na wyłączeniu celników z kręgu funkcjonariuszy służb mundurowych korzystających z korzystniejszego, w porównaniu do pracowniczego, system zabezpieczenia społecznego. W niniejszym opracowaniu zaprezentowano tezę, zgodnie z którą ustawodawca nie naruszył konstytucyjnej zasady równości wobec prawa w odniesieniu do większości celników, a jedynie wobec tych spośród nich, którzy wykonują obowiązki rodzajowo bliskie obowiązkom służbowym, a nie pracowniczym. 
EN
The study addresses the issue of social security of Customs Service officers. This occupational group, unlike other officers of so called uniformed services, has a social protection based on insurance technique, which means that in this area it has been made equal with the employees. However, the Customs Service officers are not empoyees within the meaning of the labour law and they are in a work relation regulated by the administrative law. The way of social security of Customs officers has raised objections of a constitutional nature, basing on the allegation of unequal treatment of the uniformed services, concerning excluding customs officers from the circle of uniformed services officers, benefiting from a more beneficial than an occupational social security system. This paper presents the thesis according to which the legislator has not violated the constitutional principle of equality before the law in relation to most customs officers, but only to those among them who carry out the duties generically close to the duties of police officers.
Year
Volume
62
Issue
2
Physical description
Dates
published
2015
online
2016-02-08
Contributors
References
 • Jędrasik-Jankowska I., Ubezpieczenie społeczne, t. 1: Część ogólna, Warszawa 2003.
 • Karp J., Sprawiedliwość społeczna, Kraków 2004.
 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku (Dz.U., nr 78, poz. 483 ze zm.).
 • Kuczyński T., Pojęcie i przedmiot prawa stosunków służbowych, [w:] System prawa administracyjnego, t. 11: Stosunek służbowy, pod red. R. Hausera, Z. Niewiadomskiego, A. Wróbla, Warszawa 2011.
 • Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z dnia 9 marca 1988 roku, sygn. akt U 7/87, OTK 1988, cz. I, poz. 1.
 • Perelman Ch., O sprawiedliwości, Warszawa 1959.
 • Piotrowski J., Zabezpieczenie społeczne. Problematyka i metody, Warszawa 1966.
 • Schulte B., Reformy zabezpieczenia społecznego w Europie, [w:] Referaty na VI Europejski Kongres Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego, Warszawa 1999.
 • Hasło: Służba, http://sjp.pwn.pl/sjp/;2521967 [data dostępu: 29.03.2015].
 • Stanowisko Prokuratora Generalnego w odniesieniu do wniosków dotyczących ustawy o emeryturach mundurowych, http://pg.gov.pl/rok-2014-1901/stanowisko-prokuratora-generalnego-w-odniesieniu-do-wnioskow-dotyczacych-ustawy-o-emeryturach-mundurowych.html#.VRup2PysVto [data dostępu: 31.03.2015].
 • Tkacz S., Rozumienie sprawiedliwości w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego, Katowice 2003.
 • Trybunał Konstytucyjny – dokumenty w sprawie K 39/13, http://otk.trybunal.gov.pl/orzeczenia/ezd/sprawa_lista_plikow.asp?syg=K%2039/13 [data dostępu: 24.03.2015].
 • Trybunał Konstytucyjny – dokumenty w sprawie K 56/13, http://otk.trybunal.gov.pl/OTK/ezd/sprawa_lista_plikow.asp?syg=K%2056/13 [data dostępu: 24.03.2015].
 • Trybunał Konstytucyjny – dokumenty w sprawie K 57/13, http://otk.trybunal.gov.pl/OTK/ezd/sprawa_lista_plikow.asp?syg=K%2057/13 [data dostępu: 24.03.2015].
 • Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 5 czerwca 2008 roku, II PZP 9/08, LEX nr 393793.
 • Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 8 czerwca 2010 roku, II PZP 5/10, LEX nr 577806.
 • Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku – Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2014 roku, poz. 1502 ze zm.).
 • Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 roku o Policji (t.j. Dz.U. z 2015 roku, poz. 1505).
 • Ustawa z dnia 12 października 1990 roku o Straży Granicznej (t.j. Dz.U. z 2014 roku, poz. 1402).
 • Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 roku o Państwowej Straży Pożarnej (t.j. Dz.U. z 2013 roku, poz. 1340 ze zm.).
 • Ustawa z dnia 18 lutego 1994 roku o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (t.j. Dz.U. z 2013 roku, poz. 667 ze zm.).
 • Ustawa z dnia 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz.U. z 2013 roku, poz. 1442 ze zm.).
 • Ustawa z dnia 16 marca 2001 roku o Biurze Ochrony Rządu (t.j. Dz.U. z 2014 roku, poz. 170).
 • Ustawa z dnia 24 maja 2002 roku o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (t.j. Dz.U. z 2010 roku, nr 29, poz. 154 ze zm.).
 • Ustawa z dnia 9 czerwca 2006 roku o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym (t.j. Dz.U. z 2014 roku, poz. 1411).
 • Ustawa z dnia 9 czerwca 2006 roku o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego (t.j. Dz.U. z 2014 roku, poz. 1106).
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o Służbie Celnej (t.j. Dz.U. z 2013 roku, poz. 1404 ze zm.).
 • Wantoch-Rekowski J., System ubezpieczeń społecznych a budżet państwa. Studium prawno-finansowe, Warszawa 2014.
 • Wieczorek M., Prawne podstawy zatrudnienia w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, [w:] Prawo bezpieczeństwa publicznego, pod red. M. Karpiuka, K. Walczuka, Warszawa 2013.
 • Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 7 lutego 2006 roku, sygn. akt SK 45/04, OTK ZU nr 2/A/2006.
 • Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 11 grudnia 2006 roku, sygn. akt SK 15/0, OTK ZU nr 11/A/2006, poz. 170.
 • Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 29 kwietnia 2008 roku, P 38/06, OTK ZU nr 3/A/2008, poz. 46.
 • Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 19 grudnia 2012 roku, K 9/12.
 • Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 3 marca 2015 roku, K 39/13.
 • Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 23 stycznia 2007 roku, II SA/Wa 2031/06, LEX nr 299847.
 • Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 8 listopada 2010 roku, II SAB/Wa 180/10, LEX nr 756185.
 • Ziembiński Z., O pojmowaniu sprawiedliwości, Lublin 1991.
 • Ziembiński Z., Sprawiedliwość społeczna jako pojęcie prawne, Warszawa 1996.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_g_2015_62_2_285
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.