PL EN


2015 | 62 | 2 |
Article title

Zjawisko krytyki w stosunkach pracy – wybrane aspekty

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł został poświęcony zjawisku krytyki w stosunkach pracy, które z uwagi na zobowiązaniowy, podporządkowany i ciągły charakter pracowniczego zatrudnienia odczuwa zarówno pracownik, jak i pracodawca. W treści dokonano rozróżnienia krytyki uzasadnionej od nieuzasadnionej, wraz z odwołaniem się do najnowszego orzecznictwa Sądu Najwyższego. W zakończeniu podkreślono, że obowiązek dbałości o środowisko pracy wolne od nieuzasadnionej krytyki przekłada się na stabilizację zatrudnienia oraz w dużej mierze decyduje o przebiegu pracy zespołowej, co oznacza, że staje się on obowiązkiem powszechnym, a nie prywatnym konkretnego człowieka.
EN
The article is devoted to the phenomenon of criticism in labour relations, which, due to contractual, subordinated and continuous nature of employment, feels both the employee and the employer. Distinction of the justified and unjustified criticism was made in the content, together with reference to the latest judicature of the Supreme Court. In the end it was emphasized, that obligation to care about working environment free from any undue criticism reflects to stabilize employment and largely determines both the course of teamwork, which means that it becomes general duty, rather than private of individual person.
Year
Volume
62
Issue
2
Physical description
Dates
published
2015
online
2016-02-08
Contributors
author
References
 • Bosak M., Danilewicz A., Odpowiedzialność cywilna i karna za mobbing, „Prokuratura i Prawo” 2010, nr 4.
 • Bosak M., Habrat D., Granice krytyki w stosunkach pracy, [w:] 40 lat Kodeksu pracy, pod red. Z. Górala, M.A. Mielczarka, Warszawa 2015.
 • Ciupa S., Niedozwolona krytyka pracodawcy ze strony pracownika jako przyczyna wypowiedzenia umowy o pracę, „Monitor Pracy” 2002, nr 20.
 • Dörre-Kolasa D., Komentarz do art. 100, [w:] Kodeks pracy. Komentarz, pod red. A. Sobczyk, Warszawa 2014.
 • Kowalski S., Zniesławienie w Internecie, „Służba Pracownicza” 2014, nr 3.
 • Kryszkiewicz M., Godność w prawie pracy, [w:] Wartości i interesy a prawo pracy, pod red. M. Włodarczyka, Łódź 2014.
 • Mały słownik języka polskiego, pod red. E. Sobol, Warszawa 2004.
 • Mazurek F.J., Godność osoby ludzkiej podstawą praw człowieka, Lublin 2001.
 • Morawski L., Główne problemy współczesnej filozofii prawa. Prawo w toku przemian, Warszawa 2005.
 • Rogowski W., Ochrona sygnalistów (ang. whistleblower) jako przejaw społecznej odpowiedzialności biznesu, www.cars.wz.uw.edu.pl/tresc/konferencje/11/Rogowskireferat.pdf [data dostępu: 10.05.2015].
 • Sobczyk A., Prawo pracy w świetle Konstytucji RP, t. 1, Warszawa 2013.
 • Szewczyk H., Mobbing w stosunkach pracy, Warszawa 2012.
 • Szewczyk H., Ochrona dóbr osobistych w zatrudnieniu, Warszawa 2007.
 • Wieloaspektowość mobbingu w stosunkach pracy, pod red. T. Wyki, C. Szmidta, Warszawa 2012.
 • Włodarczyk M., Wartości i interesy a prawo pracy – tytułem wstępu, [w:] Wartości i interesy a prawo pracy, pod red. M. Włodarczyka, Łódź 2014.
 • Wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 2 marca 1994 roku, I ACr 76/94, PS 2000, nr 3.
 • Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 15 grudnia 2006 roku, III APa170/05, OSA/Kat, 2007, nr 3, poz. 4.
 • Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 11 grudnia 1952 roku, C 2556/52, PiP 1953, nr 7.
 • Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 30 września 1960 roku, I CR 634/59, OSNPG 1961, nr 4, poz. 18.
 • Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 29 stycznia 1975 roku, III PRN 69/74, OSNCP 1975, nr 7–8, poz. 124.
 • Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 11 kwietnia 1984 roku, I PR 34/84, OSPiKA 1985, nr 9, poz. 161.
 • Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 21 lutego 1997 roku, I PKN 15/97, OSNAPiUS 1997, nr 20, poz. 400.
 • Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 7 marca 1997 roku, I PKN 28/97, OSNAPiUS 1997, nr 24, poz. 487.
 • Wyrok Sądu Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 11 czerwca 1997 roku, I PKN 202/97, OSNAPiUS 1998, nr 10, poz. 297.
 • Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 1 października 1997 roku, I PKN237/97, OSNAPiUS 1998, nr 14, poz. 420.
 • Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 10 września 1999 roku, III CKN 938/98, OSNC 2000, nr 3, poz. 56.
 • Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 13 października 1999 roku, I PKN 296/99, OSNAPiUS 2001, nr 4, poz. 114.
 • Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 7 września 2000 roku, I PKN 11/00, OSNAPiUS 2002, nr 6, poz. 139.
 • Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 9 września 2002 roku, IV CKN 1402/00.
 • Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 11 czerwca 2003 roku, I PK 273/02, OSNP 2004, nr 16, poz. 279.
 • Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 23 września 2004 roku, I Pk 487/03, Pr. Pracy 2005, nr 5.
 • Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 12 stycznia 2005 roku, I PK 145/04, OSNP 2005, nr 16, poz. 243.
 • Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 29 czerwca 2005 roku, I PK 290/04, OSNP 2006, nr 9–10, poz. 149.
 • Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 10 listopada 2005 roku, V CK 314/05.
 • Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 9 lutego 2006 roku, II PK 160/05, OSNP 2007, nr 1–2, poz. 4.
 • Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 16 listopada 2006 roku, II PK 76/06, OSNP 2007, nr 21–22, poz. 312.
 • Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 7 grudnia 2006 roku, I PK 123/06. OSNP 2008, nr 1–2, poz. 14.
 • Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 2 lutego 2011 roku, II PK 189/10, MoPr 2011, nr 8.
 • Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 18 lipca 2012 roku, I PK 44/12, Lex nr 1228441.
 • Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 28 sierpnia 2013 roku, I PK 48/13, Legalis nr 830616.
 • Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 19 marca 2014 roku, I PK 187/13, Lex nr 1475152.
 • Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 25 listopada 2014 roku, I PK 98/14, Legalis nr 1187080.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_g_2015_62_2_29
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.