PL EN


2015 | 62 | 2 |
Article title

Równe i sprawiedliwe zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na zastępstwo?

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Umowa na zastępstwo, której charakter prawny nie jest definitywnie przesądzony w aktualnym brzmieniu Kodeksu pracy, to udogodnienie dla pracodawców umożliwiające im rozwiązywanie problemów natury kadrowej w sytuacji okresowej niezdolności do pracy nieobecnego pracownika. Modyfikacje, które dotyczą umowy na zastępstwo w porównaniu z innymi umowami o pracę na czas określony uzasadniają twierdzenie, iż jest to umowa niezgodna z zasadą równości w zatrudnieniu i sprawiedliwości społecznej. Istnieją kontrowersje, co do możliwości wypowiadania tego rodzaju umów. Ustawodawca zamierza zmienić zasady wypowiadania umów na czas określony, w tym umowy na zastępstwo. Pracownicy zatrudniani w celu zastępstwa innego pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności pozostają bez wątpienia grupą pod najsłabszą ochroną prawa pracy.   
EN
Employment contracts for replacement purposes are not legally clearly defined under the current Polish Labour Code. It is a contractual arrangement that allows employers to solve personnel issues associated with temporarily unavailable workers for given periods of time. The core elements associated with an employment contract for a replacement, as compared to those of a fixed term employment contract, warrant the assertion that this is an agreement incompatible with the principleof equality in employment and social justice. There are controversies also associated as to how such replacement agreements can be terminated. The legislator intends to change the governing rules of terminating fixed term contracts as well as replacement agreements. Those employees who are in fact replacing workers who are absent for justifiable reasons, remain the weakest employee group as far as employment law protection is concerned.
Year
Volume
62
Issue
2
Physical description
Dates
published
2015
online
2016-02-08
Contributors
References
 • sprawiedliwości w prawie pracy, [w:] Aksjologiczne podstawy prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, pod red. M. Skąpskiego, K. Ślebzaka, Poznań 2014.
 • Litowski J., Dopuszczalność wypowiadania umowy o pracę na zastępstwo, „Monitor Prawa Pracy” 2010, nr 8.
 • Nowosielska K., Zwolnienie ciężarnej możliwe, gdy ma umowę na zastępstwo, „Rzeczpospolita”, 21.07.2014, http://prawo.rp.pl/artykul/1126925.html [data dostępu: 10.08.2015].
 • Orzeczenie TK z dnia 20 grudnia 1994 roku, K 8/94, OTK 2/1994, poz. 43.
 • Orzeczenie TK z dnia 28 listopada 1995 roku, K 17/95, OTK 2/1995, poz. 37.
 • Orzeczenie TK z dnia 6 lipca 1999 roku, P 2/99, OTK ZU 1999, nr 5, poz. 103.
 • Pracodawcy chcą zmian w umowach terminowych. Informacja prasowa, Warszawa, 21 listopada 2014 roku, www.dolnoslascypracodawcy.pl/upload/upload/20141121%20Pracodawcy%20chc%C4%85%20zmian%20w%20umowach%20terminowych.pdf [data dostępu: 10.08.2015].
 • Projekt z dnia 19 marca 2015 roku o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (w wersji na Radę Ministrów), www.mpips.gov.pl/archiwum-projekty-aktow-prawnych-/archiwum-projekty-ustaw/prawo-pracy/projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy---kodeks-pracy-oraz-niektorych-innych-ustaw-1 [data dostępu: 10.08.2015].
 • Rączka K., Kodeks pracy po zmianach, „Przegląd Ubezpieczeń Społecznych i Gospodarczych” 2002, nr 9.
 • Sadlik R., Nie znasz dnia ani godziny rozstania. Różnice miedzy umową o pracę na zastępstwo a umową na czas określony, „Rzeczpospolita”, 29.05.2012, http://prawo.rp.pl/artykul/793334,882963.html [data dostępu: 10.08.2015].
 • Sadlik R., Umowa na zastępstwo jako rodzaj umowy o pracę na czas określony, „Przegląd Prawniczy” 2003, nr 2.
 • Sobczyk A., Prawo pracy w świetle Konstytucji RP, t. 1: Teoria publicznego i prywatnego indywidualnego prawa pracy, Warszawa 2013.
 • Sobczyk A., Prawo pracy w świetle Konstytucji RP, t. 2: Wybrane problemy i instytucja prawa pracy a konstytucyjne prawa i wolności człowieka, Warszawa 2013.
 • Szarfenberg R., Teoria polityki społecznej. Teoria normatywna: sprawiedliwość społeczna, http://rszarf.ips.uw.edu.pl/tps/dzienne/w12sprawiedliwosc.pdf [data dostępu: 10.08.2015].
 • Ustawa z dnia 26 lipca 2002 roku o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U., nr 135, poz. 1146).
 • Ustawa z dnia 9 lipca 2003 roku o zatrudnianiu pracowników tymczasowych (Dz.U. z 2003 roku, nr 166, poz. 1608).
 • Wagner B., Terminowe umowy o pracę, Warszawa 1980.
 • Walczak K., Umowa na zastępstwo – czy można ją kwestionować za względu na niezgodność z prawem europejskim?, „Monitor Prawa Pracy” 2005, nr 3.
 • Witkowska M., Zasada równości w stosunkach pracy na tle orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, „Przegląd Prawa Konstytucyjnego” 2011, nr 1.
 • Wyrok SN z dnia 7 września 2005 roku, II PK 294/04, OSNP 2006/13-14/207.
 • Wyrok SN z dnia 3 grudnia 2009 roku, II PK 142/09, SNP 2011/11-12/153.
 • Wyrok SN z dnia 4 września 2013 roku, II PK 358/12, LEX nr 1460947.
 • Wyrok SN z dnia 5 czerwca 2014 roku, I PK 308/13, LEX nr 1475061.
 • Wyrok TK z dnia 14 lipca 2004 roku, SK 8/03, OTK ZU nr 7/A/2004, poz. 65.
 • Wyrok TK z dnia 24 maja 2006 roku, K 5/05, OTK-A 2006, nr 5, poz. 59.
 • Wyrok TK z dnia 2 grudnia 2008 roku, P 48/07, OTK-A 2008/10/173, Dz.U.2008/219/1409.
 • Wyrok TK z dnia 19 grudnia 2012 roku, K 9/12, OTK ZU nr 11/A/2012, poz. 136.
 • Wyrok TSUE z dnia 13 marca 2014 roku, C-38/13.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_g_2015_62_2_39
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.