PL EN


2015 | 62 | 2 |
Article title

Kary zawieszenia i pozbawienia prawa wykonywania zawodu i ich wpływ na istnienie stosunku pracy osób wykonujących zawód medyczny

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Akty prawne regulujące zagadnienie odpowiedzialności zawodowej lekarzy i lekarzy dentystów, pielęgniarek i położnych, farmaceutów i diagnostów laboratoryjnych ustanawiają odrębne zasady i procedury tego rodzaju odpowiedzialności. Niektóre z kar zawodowych – jak kara zawieszenia i kara pozbawienia prawa wykonywania zawodu – wpływają również na stosunek pracy osób ukaranych. Rozwiązania te nie są jednak ze sobą spójne i w nieuzasadniony sposób różnicują sytuację osób ukaranych. W przypadku lekarzy, lekarzy dentystów oraz pielęgniarek i położnych ukaranie jedną z powyższych kar zawodowych stanowi podstawę do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika, a w przypadku farmaceutów i diagnostów laboratoryjnych skutkuje wygaśnięciem stosunku pracy z mocy prawa. Autorka postuluje ujednolicenie tej regulacji na wzór obecnego rozwiązania przyjętego w ustawach dotyczących farmaceutów i diagnostów laboratoryjnych.
EN
The law regulations relating to the issue of professional liability of physicians and dental practitioners, nurses and midwives, pharmacists and laboratory diagnosticians are subjected to separate legal liability principles and proceedings. Some of the disciplinary penalties, such as a penalty of suspension of the right to practice and a penalty of deprivation of the right to practice, affect the employment relationship to which the punished person is a party. However, the legal solutions are not coherent and, hence, unjustifiably diversify the situation of the punished. In the case of physicians, dental practitioners, nurses and midwives, imposing one of the mentioned penalties provides a legal basis for the termination of the employment contract without the employer's notice, whereas, as far as pharmacists and laboratory diagnosticians are concerned, it results in the expiry of the employment contract by law. The author proposes a unification of this regulation in accordance with the current solutions adopted in the Acts referring to pharmacists and laboratory diagnosticians.
Year
Volume
62
Issue
2
Physical description
Dates
published
2015
online
2016-02-08
Contributors
References
  • Dercz M., Rek T., Ustawa o zakładach opieki zdrowotnej. Komentarz, Warszawa 2008.
  • Karkowska D., Zawody medyczne, Warszawa 2012.
  • Stanowisko Departamentu Dialogu Społecznego Ministerstwa Zdrowia z dnia 2 września 2011 roku w sprawie definicji osoby wykonującej zawód medyczny (MZ-DS-WSZ-643-3055-74/HR/11), www.pogotowiekadrowe.pl/documents/Osoby%20wykonujace%20zawod%20medyczny.htm [data dostępu: 15.05.2015].
  • Wengler L., Adamska-Pietrzak E., Popowski P., Pietrzak P., Pawłowski L., Zimmermann A., Regulacje prawne dotyczące samorządów zawodów medycznych, wyd. 3 popr. i uzup., Gdańsk 2011, www.ptpz.pl/images/publikacjePTPZ/samorzady%20zawodow%20medycznych.pdf [data dostępu: 15.05.2015].
  • Zielińska E., Odpowiedzialność zawodowa lekarza i jej stosunek do odpowiedzialności karnej, Warszawa 2001.
  • Zimmermann A., Apteka w obliczu powinności wobec systemu ochrony zdrowia a aktualny stan prawny, „Czasopismo Aptekarskie” 2013, nr 6–7.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_g_2015_62_2_55
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.