PL EN


2015 | 62 | 2 |
Article title

Niektóre regulacje prawne ubezpieczenia chorobowego, rentowego i wypadkowego a konstytucyjna zasada równości i sprawiedliwości

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej gwarantuje obywatelom prawo do zabezpieczenia społecznego w razie niezdolności do pracy ze względu na chorobę lub inwalidztwo oraz po osiągnięciu wieku emerytalnego. Zakres i formy zabezpieczenia społecznego określa ustawa. Ustawy regulujące podstawowe instytucje ubezpieczeń społecznych (ubezpieczenie chorobowe, ubezpieczenie rentowe, ubezpieczenie wypadkowe) nie zawsze pozostają zgodne z konstytucyjną zasadą równości i sprawiedliwości. W artykule autorka prezentuje wybrane przepisy naruszające tę zasadę. 
EN
Constitution of Republic of Poland in the article 67 grants citizens access to social security whenever incapacitated for work by reason of sickness or invalidism as well as having attained retirement age. The scope and forms of social security shall be specified by statute. Statutes which regulate basic issues of social insurance law (sickness insurance, pension insurance, accident insurance) not always obey constitutional principle of equality and justice. In the article author presents selected legal provisions which violate this rule.
Year
Volume
62
Issue
2
Physical description
Dates
published
2015
online
2016-02-08
Contributors
References
  • Komentarz do ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, pod red. B. Gudowskiej, J. Strusińskiej-Żukowskiej, Warszawa 2011.
  • Mały słownik języka polskiego, pod red. S. Skorupki, H. Auderskiej, Z. Łempickiej, Warszawa 1968.
  • Słownik frazeologiczny języka polskiego, Warszawa 1989.
  • Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 20 października 2002 roku, III UZP 7/02, OSNP 2003, nr 2, poz. 42.
  • Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 24 stycznia 1996 roku, II URN 60/95, OSNAPiUS 1997, nr 4, poz. 53.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_g_2015_62_2_79
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.