PL EN


2016 | 63 | 1 |
Article title

Rola i znaczenie mediów elektronicznych we współczesnej dydaktyce historii doktryn polityczno-prawnych

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem artykułu jest przedstawienie i analiza tych aspektów kształcenia akademickiego, które są związane z wykorzystywaniem w dydaktyce narzędzi, jakie pojawiły się wraz z rozwojem mediów elektronicznych. Dla przykładowego zobrazowania przedmiotowych treści zaprezentowano i przeanalizowano także wyniki przeprowadzonych specjalnie w tym celu badań ankietowych studentów. Postulowana polimetodyczność w realizacji dydaktyki historii doktryn polityczno-prawnych może stanowić szansę na ponowne ukazanie przydatności przedmiotów historycznych w procesie kształcenia przyszłych prawników. Wystrzegając się traktowania e-learningu jedynie jako sposobu na podniesienie atrakcyjności prowadzonych zajęć, należy traktować go jako mechanizm wspomagający tradycyjny proces kształcenia. Proces, który powinien być oparty na bezpośrednim kontakcie nauczycieli akademickich ze studentami.
EN
The aim of this article is to present and analyse those aspects of university teaching which are closely connected with the use in didactics of the tools that originated along with the development of electronic media. As an example of the content of this article, there are presentations and analysis of the surveys carried out especially to that matter. Postulated polimethodology in the realisation of the teaching of the history of political-legal doctrines may create a chance to once again present the usefulness of history subjects in the process of the teaching of future lawyers. To avoid treating e-learning only as a way to increase the attractiveness of the classes, one should treat it as a backup mechanism in traditional teaching process. A process which should still be based on direct contact between the university teachers and the students.
Year
Volume
63
Issue
1
Physical description
Dates
published
2016
online
2016-09-22
Contributors
References
 • Bakalarz T., Twórczość pracowników naukowych. Regulacja prawna, Warszawa 2015.
 • Baron-Polańczyk E., Komputerowe wspomaganie dydaktyki, Zielona Góra 2009.
 • Barta J., Fajgielski P., Markiewicz R., Ochrona danych osobowych. Komentarz, Warszawa 2015.
 • Barta J., Markiewicz R., Prawo autorskie i prawa pokrewne, Warszawa 2014.
 • Bednarek J., Media w nauczaniu, Warszawa 2002.
 • Bednarek J., Multimedia w kształceniu, Warszawa 2012.
 • Bednarek J., Lubina E., Kształcenie na odległość. Podstawy dydaktyki, Warszawa 2008.
 • Boczkowski A., Proces boloński jako ideologia edukacyjna strategii lizbońskiej, [w:] Proces boloński. Ideologia i praktyka edukacyjna, red. A. Buchner-Jeziorska, A. Dziedziczak-Foltyn, Łódź 2010.
 • Cieślik J., E-learning, blended learning – wyzwania techniczne, organizacyjne czy bardziej kulturowe?, „E-mentor” 2006, z. 4.
 • Czarnecka A., Co mają wspólnego House of Cards i Machiavelli? O pożytkach z wizualizacji problemu filozoficznego w nauczaniu historii idei, „Czasopismo Prawno-Historyczne” 2015, z. 1.
 • Dąbrowski M., E-learning w szkolnictwie wyższym, „Studia Biura Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu” 2013, z. 3.
 • Drozd A., Ustawa o ochronie danych osobowych. Komentarz, wzory pism i przepisy, Warszawa 2006.
 • Gnitecka A., Formy interaktywności we współczesnej edukacji, Poznań 2006.
 • Hojnacki L., Pokolenie m-learningu – nowe wyzwanie dla szkoły, „E-mentor” 2006, z. 1.
 • Hyla M., Przewodnik po e-learningu, Kraków 2009.
 • Juszczyk S., Edukacja na odległość. Kodyfikacja pojęć, reguł i procesów, Toruń 2003.
 • Kokowski M., Uniwersytet nowego humanizmu, „Zagadnienia Naukoznawstwa” 2015, z. 1.
 • Kostecki R., E-learning w praktyce uczelni wyższej – studium przypadku, „E-mentor” 2004, z. 1.
 • Krakowski K., Leśniewski Z., Metody rozproszone w dydaktyce, Warszawa 2014.
 • Krok M., E-learning z perspektywy ochrony praw autorskich, www.e-edukacja.net/_referaty/21_e-edukacja.pdf [data dostępu: 17.02.2016].
 • Kubiak M.J., Próba stworzenia uniwersalnej definicji kształcenia na odległość, http://grouper.ieee.org/groups/lttf/we/a031.html [data dostępu: 17.02.2016].
 • Kuźmicz K., E-learning. Kultura studiowania w przestrzeni sieci, Sopot 2015.
 • Lubina E., Zmiany funkcji nauczyciela w nauczaniu na odległość, „E-mentor” 2004, z. 4.
 • Majewska K., Komputerowy system egzaminowania, „E-mentor” 2015, z. 1.
 • Marciniak J., Inteligentne systemy e-learningowe wykorzystujące ontologie typu wordnet, Poznań 2015.
 • Mazurek T., Vrsecka M., E-learning in Practice, [w:] Use of E-learning in the Developing of the Key Competence, ed. E. Smyrnova-Trybulska, Katowice 2011.
 • McCracken H., Furthering Connected Teaching and Learning Through the Use of Virtual Learning Communities, „E-mentor” 2006, z. 5.
 • Moore M., Kearsley G., Distance Education: A Systems View of Online Learning, Wadsworth 2012.
 • Nicholson P., A History of E-Learning: Echoes of the Pioneers, [w:] Computers and Education. E-Learning, From Theory to Practice, eds. B. Fernández-Manjón, J.M. Sánchez-Pérez, J.A. Gómez-Pulido, M.A. Vega-Rodríguez, J. Bravo-Rodríguez, Dordrecht 2007.
 • Olejarz-Mieszaniec E., Strukturalizacja wiedzy w adaptacyjnym procesie komputerowego wspomagania kontroli dydaktycznej, „E-mentor” 2015, z. 3.
 • Orzeszko P., Komentarz do art. 164 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, System Informacji Prawnej LexPolonica.
 • Osiński Z., E-learning na studiach dziennych – wnioski z eksperymentu, „E-mentor” 2004, z. 4.
 • Penkowska G., Komputery w edukacji. Od przedmiotu do metody kształcenia, Gdańsk 2009.
 • Penkowska G., Meandry e-learningu, Warszawa 2010.
 • Plebańska E., E-learning. Tajniki edukacji na odległość, Warszawa 2011.
 • Prawo autorskie i prawa pokrewne. Komentarz, red. D. Flisak, Warszawa 2015.
 • Prawo o szkolnictwie wyższym. Komentarz, red. W. Sanetra, M. Wierzbowski, Warszawa 2013.
 • Rogulska A., Media globalne – media lokalne. Zagadnienia z obszaru pedagogiki medialnej i edukacji regionalnej, Kraków 2012.
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 622).
 • Rozporządzenie z dnia 25 września 2007 r. w sprawie warunków, jakie muszą być spełnione, aby zajęcia dydaktyczne na studiach mogły być prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (Dz.U. z 2007 r., nr 188, poz. 1347 z późn. zm.).
 • Siemińska-Łosko A., E-learning Platform as a Supplementary Form in Teaching Students and Their Integrative Environment – in Theory and Practice, [w:] Young People’s Digital Everyday Life and Education. New Forms of Self-formation, Learning and Digital Literacy, eds. E. Bratland, D. Siemieniecka, Toruń 2012.
 • Sokołowska D., Prawo twórcy do wynagrodzenia w prawie autorskim, Poznań 2013.
 • Stecyk A., Wartość systemów e-learningowych w podmiotach edukacyjnych, Warszawa 2013.
 • Szabłowski S., E-learning dla nauczycieli, Rzeszów 2009.
 • Tanaś M., Kształcenie komplementarne na poziomie akademickim – kontekst dydaktyczny i informatyczny, „Heteroglossia. Studia kulturoznawczo-filologiczne” 2011, z. 1.
 • Tuzun H., Metodyka kształcenia online, „E-mentor” 2004, z. 2.
 • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 2156 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2006 r., nr 90, poz. 631 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 2135).
 • Ustawa z dnia z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 572 z późn. zm.).
 • Wielki słownik poprawnej polszczyzny, red. A. Markowski, Warszawa 2014.
 • Woźniak J., E-learning w biznesie i edukacji, Warszawa 2009.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_g_2016_63_1_153
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.