PL EN


2016 | 63 | 1 |
Article title

Kilka uwag o przestępstwie z art. 233 k.k. (składanie fałszywych zeznań) po nowelizacji z 11 marca 2016 r.

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Ustawą z dnia 11 marca 2016 r. zostały wprowadzone zmiany do art. 233 k.k. Dodano typ uprzywilejowany przestępstwa składania fałszywych zeznań, gdy sprawca czyni to z obawy przed grożącą mu odpowiedzialnością karną, oraz typ nieumyślnego sporządzenia fałszywej opinii przez biegłego, eksperta lub tłumacza. Podniesiono również karę za typ podstawowy. Artykuł przedstawia stanowisko krytyczne wobec tych zmian. Prezentuje również uwagi o charakterze prawnoporównawczym.
EN
The Act of 11th March 2016 changed the Art.233 C.C. A new mitigated type of false testimony was introduced (when a wrong doer does his/her act because od threat of criminal responsibility) and involuntary type of false expert testimony. The punishment for the basic type was raised. The article presents critical view about the change. It deals also with some comparatistic aspects.
Year
Volume
63
Issue
1
Physical description
Dates
published
2016
online
2016-09-22
Contributors
References
 • Budyn-Kulik M., [w:] Prawo karne materialne, red. M. Mozgawa, Warszawa 2011.
 • Giezek J., [w:] Kodeks karny. Część szczególna. Komentarz, red. J. Giezek, Warszawa 2014.
 • Góral R., [w:] R. Góral, O. Górniok, Przestępstwa przeciwko instytucjom państwowym i wymiarowi sprawiedliwości. Rozdział XXIX i XXX kodeksu karnego. Komentarz, Warszawa 2000.
 • Górniok O., [w:] O. Górniok, S. Hoc, M. Kalitowski, S.M. Przyjemski, Z. Sienkiewicz, J. Szumski, L. Tyszkiewicz, A. Wąsek, Kodeks karny. Komentarz, t. 2, Gdańsk 2005.
 • Hajdukiewicz D., Podstawy prawne opiniowania sądowo-psychiatrycznego w postępowaniu karnym w sprawach o wykroczenia oraz w sprawach nieletnich, Warszawa 2007.
 • Hasło: Fałszywy, http://sjp.pwn.pl/szukaj/fa%C5%82szywy.html [data dostępu: 27.02.2016].
 • Hasło: Nierzetelny, http://sjp.pwn.pl/szukaj/nierzetelny.html [data dostępu: 26.02.2016].
 • Hasło: Zatajać, http://sjp.pwn.pl/szukaj/zataja%C4%87.html [data dostępu: 17.05.2016].
 • Kulik M., [w:] Kodeks karny. Komentarz, red. M. Mozgawa, Warszawa 2015.
 • Kulik M., Czy bezpodstawne uchylenie się od złożenia zeznania jest zatajeniem prawdy w rozumieniu art. 233 § 1 k.k., „Wojskowy Przegląd Prawniczy” 2003, nr 3.
 • Liszewska A., Odpowiedzialność karna za błąd w sztuce lekarskiej, Kraków 1998.
 • Machnikowski P., [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, red. E. Gniewek, Warszawa 2006.
 • Mozgawa M., [w:] Kodeks karny. Komentarz, red. M. Mozgawa, Warszawa 2015.
 • Nawrocki M., Kara za fałszywe zeznania nawet bez pouczenia, www.kancelaria.lex.pl/czytaj/-/artykul/kara-za-falszywe-zeznania-nawet-bezpouczenia [data dostępu: 15.05.2016].
 • Opracowania wieloletnie, https://isws.ms.gov.pl/pl/baza-statystyczna/opracowania-wieloletnie [data dostępu: 16.05.2016].
 • Piórkowska-Flieger J., [w:] Kodeks karny. Komentarz, red. T. Bojarski, Warszawa 2016.
 • Piórkowska-Flieger J., Fałsz dokumentu w polskim prawie karnym, Kraków 2004.
 • Przestępstwa przeciwko wymiarowi sprawiedliwości (232–247), http://statystyka.policja.pl/st/kodeks-karny/przestepstwa-przeciwko-11/63579,Falszywe-zeznania-art-233.html [data dostępu: 15.05.2016].
 • Safjan M., [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, red. K. Pietrzykowski, t. 1, Warszawa 2015.
 • Sawicki J., Błąd sztuki przy zabiegu leczniczym w prawie karnym, Warszawa 1965.
 • Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 22 stycznia 2003 r., I KZP 39/02, OSNKW 2003, z. 1–2.
 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 1137 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 11 marca 2016 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2016 r., poz. 437).
 • Wilk L., Pojęcie „nierzetelność” w odniesieniu do dokumentów w prawie karnym, „Palestra” 2013, nr 3–4.
 • Wróbel W., [w:] Kodeks karny. Komentarz, red. A. Zoll, t. 2, Warszawa 2013.
 • Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 3 kwietnia 2012 r., IV KK 54/12, www.lexlege.pl/orzeczenie/221862/iv-kk-54-12-wyrok-sadu-najwyzszego-izba-karna [data dostępu: 30.05.2016].
 • Zawłocki R., [w:] Kodeks karny. Część szczególna, red. A. Wąsek, R. Zawłocki, t. 2, Warszawa 2010.
 • Zoll A., Odpowiedzialność lekarza za błędy w leczeniu, Warszawa 1988.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_g_2016_63_1_23
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.