PL EN


2016 | 63 | 1 |
Article title

Zmiany przepisów dotyczących przedawnienia wprowadzone ustawą z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł dotyczy podstawowych skutków prawnych nowelizacji Kodeksu karnego z dnia 20 lutego 2015 r. w zakresie przedawnienia karalności i przedawnienia wykonania kary. Przedstawiono zmiany wprowadzane nowelizacją, ich skutki prawne, sygnalizując dostrzeżone błędy i ewentualne potrzeby w zakresie dalszych zmian przepisów.
EN
The article concerns the basic legal consequences of the amendment of the Criminal Code on 20th of February2015 in terms of limitation criminality and enforcement of the sentence. There are presented the changes introduced an amendment to their legal effects, signaling errors and any perceived need for further changes to the regulations.
Year
Volume
63
Issue
1
Physical description
Dates
published
2016
online
2016-09-22
Contributors
author
References
 • Banasik K., Przedawnienie w prawie karnym w systemie kontynentalnym i anglosaskim, Warszawa 2013.
 • Barczak-Oplustil A., [w:] Nowelizacja prawa karnego 2015. Komentarz, red. W. Wróbel, Kraków 2015.
 • Grześkowiak A., [w:] Kodeks karny. Komentarz, red. A. Grześkowiak, K. Wiak, Warszawa 2015.
 • Hermanowicz M., Przedawnienie w świetle projektów zmian kodeksu karnego, „Ius Novum” 2015, nr 1.
 • Hörnle T., Sollen Verjährungsfristen für des sexuellen Missbrauch von Minderjährigen verlängt werden?, „Goldtammer’s Archiv für Strafrecht” 2010, z. 7.
 • Iwański M., [w:] Nowelizacja prawa karnego 2015. Komentarz, red. W. Wróbel, Kraków 2015.
 • Kalinowski J., Przestępstwo znęcania się (art. 184 k.k.) – przedmiot ochrony, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 1985, z. 1.
 • Kulik M., Przedawnienie karalności i przedawnienie wykonania kary w polskim prawie karnym, Warszawa 2014.
 • Kulik M., Wydłużenie terminów przedawnienia karalności przestępstw przeciwko wolności seksualnej i obyczajności popełnionych z pokrzywdzeniem małoletnich, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Zamościu” 2012, nr 6.
 • Kunicka-Michalska B., [w:] Kodeks karny. Część ogólna. Komentarz, red. G. Rejman, Warszawa 1999.
 • Leciak M., [w:] Kodeks karny. Komentarz, red. R.A. Stefański, Warszawa 2015.
 • Majewski J., Kodeks karny. Komentarz do zmian 2015, Warszawa 2015.
 • Marek A., Kodeks karny. Komentarz, Warszawa 2010.
 • Marszał K., Przedawnienie w prawie karnym, Warszawa 1972.
 • Mozgawa M., Budyn-Kulik M., Prawnokarne aspekty pedofilii. Analiza dogmatyczna i wyniki badań empirycznych, „Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych” 2006, z. 2.
 • Pyrcak M., [w:] Nowelizacja prawa karnego 2015. Komentarz, red. W. Wróbel, Kraków 2015.
 • Sakowicz A., [w:] Kodeks karny. Część ogólna. Komentarz, red. M. Królikowski, R. Zawłocki, t. 2, Warszawa 2010.
 • Sakowicz A., Opinia prawna na temat projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 2393) z dnia 23 VI 2014 r., http://orka.sejm.gov.pl/RexDomk7.nsf/0/61FF704BF2911580C1257D0200257BC6/$file/i1496_14.rtf [data dostępu: 02.11.2015].
 • Sienkiewicz Z., [w:] M. Bojarski, J. Giezek, Z. Sienkiewicz, Prawo karne materialne. Część ogólna i szczególna, Warszawa 2004.
 • Sitarz O., Problem przedawnienia w prawie polskim i orzecznictwie ETPCz na tle przestępstw popełnionych na szkodę małoletnich, [w:] Czas i jego znaczenie w prawie karnym, red. J. Warylewski, Gdańsk 2010.
 • Śliwiński S., Polskie prawo karne materialne, Warszawa 1946.
 • Tarapata S., [w:] Nowelizacja prawa karnego 2015. Komentarz, red. W. Wróbel, Kraków 2015.
 • Tarapata S., Kilka uwag na temat nowelizacji przepisów kodeksu karnego dotyczących instytucji przedawnienia oraz zatarcia skazania, „Palestra” 2015, nr 7–8.
 • Uzasadnienie rządowego projektu kodeksu karnego, [w:] Nowe kodeksy karne z uzasadnieniami, Warszawa 1997.
 • Uzasadnienie rządowego projektu ustawy z dnia 15 kwietnia 2014 r.
 • Waltoś S., Proces karny. Zarys systemu, Warszawa 2009.
 • Wąsek A., Warylewski J., [w:] Kodeks karny. Część szczególna. Komentarz, red. A. Wąsek, R. Zawłocki, t. 1, Warszawa 2010.
 • Wilk L., [w:] Kodeks karny. Komentarz, red. M. Filar, Warszawa 2013.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_g_2016_63_1_61
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.