PL EN


2016 | 63 | 1 |
Article title

Cechy danin publicznych w polskim systemie prawa

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Przeprowadzona w artykule analiza regulacji prawnych obrazuje ogólną koncepcję danin publicznych w polskim systemie prawa, która rodzi następujące wnioski. Daniny publiczne stanowią instytucję prawa publicznego, kategorię konstytucyjną i kategorię finansowo-prawną. Niemniej należy je postrzegać w szerszym kontekście jako uniwersalny instrument, który może być przedmiotem szczegółowej regulacji, może wpływać lub może być świadomie wykorzystywany przez prawodawcę do realizacji celów różnych gałęzi prawa (przykład stanowią przepisy z zakresu ochrony środowiska). Niewątpliwie kwestie danin publicznych są zaliczane przez ustawodawcę do kategorii spraw o szczególnym znaczeniu dla państwa. Pojęcie danin publicznych funkcjonuje w przepisach różnych aktów prawnych w kontekście zbiorczej kategorii obejmującej różnego rodzaju daniny publiczne. Definicja zakresowa danin publicznych zawiera przykładowe wyliczenie danin. Brak jest jednak w polskim systemie prawa definicji klasycznej danin publicznych. O ile cechy danin publicznych są możliwe do odtworzenia na podstawie analizy różnych aktów prawnych, o tyle bezcenna byłaby definicja porządkująca wszystkie cechy danin.
EN
In the article there are conclusions about the public levy general conception in Polish law system. The public levies are the institution of the public law. The public levies are also the Constitution and the legal-finance categories. Nevertheless, the public levies are the universal tool that can be regulated by different law branches, and can be used for realization of the different law branches purposes (for example the environmental preservation law). The public levy issue belongs to the important state matters category. The public levy term is used in different legal acts as the common category consisted of different kinds of the public levies. The only public levy definition in public law system consists of the examples of the public levies. Unfortunately, it is not a classical definition, that could show the legal public levy features. Finding the legal public levy features is possible in many different acts but the definition that collect all the features would be useful. Such statutory definition should define the public levy as: pecuniary, obligatory, imposed by the act, for public subjects and for fiscal purpose performances for public benefit.
Year
Volume
63
Issue
1
Physical description
Dates
published
2016
online
2016-09-22
Contributors
References
 • Banaszak B., Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Warszawa 2012.
 • Bień-Kacała A., Zasada władztwa daninowego w Konstytucji RP z 1997 r., Toruń 2005.
 • Czech E.K., [w:] Z. Bukowski, E.K. Czech, K. Karpus, B. Rakoczy, Prawo ochrony środowiska. Komentarz, Warszawa 2013.
 • Dębowska-Romanowska T., Prawo finansowe. Część konstytucyjna wraz z częścią ogólną, Warszawa 2010.
 • Garlicki L., Polskie prawo konstytucyjne, Warszawa 2009.
 • Gorgol A., Ordynacja podatkowa czy daninowa?, „Państwo i Prawo” 2013, nr 4.
 • Grabowska S., Inicjatywa ludowa w sprawie przeprowadzenia ogólnokrajowego referendum wpływającego na ustawodawstwo (na przykładzie uregulowań szwajcarskich, włoskich i polskich), „Annales UMCS. Sectio G” 2003/2004, Vol. L/LI.
 • Grabowska S., Instytucja ogólnokrajowej inicjatywy ludowej w wybranych państwach europejskich, Rzeszów 2005.
 • Gruszecki K., Prawo ochrony środowiska. Komentarz, Warszawa 2011.
 • Huchla A., Ciężary i świadczenia publiczne a podatki w świetle art. 84 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, [w:] Konstytucyjne uwarunkowania tworzenia i stanowienia prawa finansowego i podatkowego, red. P.J. Lewkowicz, J. Stankiewicz, Białystok 2010.
 • Jabłoński M., Referendum ogólnokrajowe w polskim prawie konstytucyjnym, „Acta Universitatis Wratislaviensis. Prawo” 2001, Vol. CCXXIV, nr 2331.
 • Kosikowski C., Nowa ustawa o finansach publicznych. Komentarz, Warszawa 2010.
 • Krzywoń A., Podatki i inne daniny publiczne w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2011.
 • Krzywoń A., Podatki i inne daniny publiczne w orzecznictwie TK. Najnowsze tendencje, „Przegląd Sejmowy” 2012, nr 1.
 • Kucia-Guściora B., [w:] Ustawa o finansach publicznych. Komentarz, red. P. Smoleń, Warszawa 2014.
 • Malinowski A., Logika dla prawników. Słownik encyklopedyczny, Warszawa 2012.
 • Ofiarski Z., [w:] M. Karlikowska, W. Miemiec, Z. Ofiarski, K. Sawicka, Ustawa o finansach publicznych, Warszawa 2010.
 • Prawo konstytucyjne, red. W. Skrzydło, Lublin 1996.
 • Repel J., Nowa ustawa o referendum, „Przegląd Sejmowy” 1997, nr 2.
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 kwietnia 2012 r. w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej (Dz.U.2015.1041).
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie pomocy finansowej udzielanej pracodawcom prowadzącym zakłady pracy chronionej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz.U.2014.1975).
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 września 2004 r. w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy finansowej w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004–2006” (Dz.U.2004.213.2163).
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 marca 2011 r. w sprawie wyłączenia niektórych rodzajów porozumień, zawieranych między przedsiębiorcami prowadzącymi działalność ubezpieczeniową, spod zakazu porozumień ograniczających konkurencję (Dz.U.2011.67.355).
 • Rytel-Warzocha A., Referendum ogólnokrajowe w państwach Europy Środkowo-Wschodniej, Warszawa 2011.
 • Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (t.j. Dz.U.2014.101).
 • Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U.2016.1619).
 • Ustawa z dnia 2 kwietnia 1997 r. – Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U.1997.78.483).
 • Ustawa z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (t.j. Dz.U.2016.291).
 • Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U.2013.1232).
 • Ustawa z dnia 18 września 2001 r. – Kodeks morski (Dz.U.2016.66).
 • Ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym (Dz.U.2015.318).
 • Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz.U.2015.584).
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U.2013.885).
 • Ustawa z dnia 18 lipca 2010 r. – Prawo wodne (Dz.U.2015.469).
 • Ustawa z dnia 29 października 2010 r. o rezerwach strategicznych (Dz.U.2015.1229).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_g_2016_63_1_7
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.