PL EN


2016 | 63 | 1 |
Article title

Przemoc w rodzinie a ofiara i zabezpieczenie jej praw w świetle procedury „Niebieskiej Karty” i cywilnego „nakazu opuszczenia lokalu” ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Problematyka przemocy i przemocy w rodzinie ma charakter interdyscyplinarny. Podobnie interpretacja terminologiczna tego pojęcia różni się odpowiednio do dyscypliny nauki. W tym aspekcie szczególnie ważne jest znaczenie, jakie zostało nadane temu zjawisku na gruncie szeroko rozumianego prawa karnego. W pierwszej części artykułu autorka analizuje problem terminologiczny dotyczący pojęć „przemocy” i „przestępstwa z użyciem przemocy”. Część druga została poświęcona zagadnieniu procedury „Niebieskiej Karty” oraz instytucji uregulowanej w ustawie i kodeksie cywilnym dotyczącej nakazu opuszczenia lokalu przez sprawcę.
EN
The issues of violence and domestic violence are interdisciplinary. The terminological interpretation of those terms also differs from the concrete branch of science. What is crucial in this aspect, is the meaning of this phenomenon on the ground of broadly defined criminal law. In the first part of the article the author analyses the terminological problem of “violence” and “domestic violence”. The second part of the article focuses on the “Blue Card” procedure and the barring order institution provided both by an enactment and the civil code.
Year
Volume
63
Issue
1
Physical description
Dates
published
2016
online
2016-09-22
Contributors
author
References
 • Badziak J., Kryteria przedmiotowe podobieństwa przestępstw, „Prokuratura i Prawo” 2010, nr 11.
 • Błachut J., Gaberle A., Krajewski K., Kryminologia, Gdańsk 2000.
 • Daniluk P., [w:] Kodeks karny. Komentarz, red. R. Stefański, wyd. 2, Warszawa 2015.
 • Dudka K., Środki zapobiegawcze stosowane wobec sprawców przemocy w rodzinie, „Wojskowy Przegląd Prawniczy” 2006, nr 2.
 • Gruszczyńska B., Przemoc wobec kobiet w Polsce. Aspekty prawnokryminologiczne, Warszawa 2007.
 • Gudowski J., [w:] Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, red. T. Ereciński, t. 3, wyd. 4, Warszawa 2012.
 • Hanausek T., Przemoc jako forma działania przestępnego, Kraków 1966.
 • Hołyst B., Kryminologia, Warszawa 2007.
 • Kiełtyka A., [w:] A. Kiełtyka, A. Ważny, Komentarz. Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, wyd. 2, Warszawa 2015.
 • Kobes P., Prawnokarne i administracyjnoprawne aspekty przemocy w rodzinie, Bielsko-Biała 2011.
 • Kodeks postępowania karnego. Komentarz, red. A. Zieliński, Warszawa 2014.
 • Mozgawa M., [w:] Kodeks karny. Komentarz, red. M. Mozgawa, wyd. 7, Warszawa 2015.
 • Mozgawa M., Przestępstwa przeciwko wolności, [w:] System prawa karnego, t. 10: Przestępstwa przeciwko dobrom indywidualnym, red. J. Warylewski, Warszawa 2012.
 • Postanowienie SN z dnia 26 marca 1992 r., I CRN 19/92, Legalis.
 • Przemoc w rodzinie, http://statystyka.policja.pl/st/wybrane-statystyki/przemoc-w-rodzinie/50863,Przemoc-w-rodzinie.html [data dostępu: 10.03.2016].
 • Rejdak M., [w:] Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, t. 2: Komentarz do art. 367–729, red. A. Marciniak, K. Piasecki, Warszawa 2014.
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury „Niebieskiej Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta” (Dz.U. z 2011 r., nr 209, poz. 1245).
 • Spurek S., Izolacja sprawcy od ofiary. Instrumenty przeciwdziałania przemocy w rodzinie, Warszawa 2013.
 • Spurek S., Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. Komentarz, wyd. 3, Warszawa 2012.
 • Uchwała nr 76 Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie ustanowienia Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014–2020 (M.P. 2014.445), wydana na podstawie art. 10 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U., nr 180, poz. 1493 z późn. zm.).
 • Uchwała SN z dnia 9 czerwca 1976 r., VI KZP 13/75, OSNKW 1976, nr 7–8, poz. 86.
 • Ustawa z dnia 6 stycznia 2000 r. o Rzeczniku Praw Dziecka (Dz.U., nr 6, poz. 69 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U., nr 180, poz. 1493 ze zm.; Dz.U. z 2009 r., nr 206, poz. 1589; Dz.U. z 2010 r., nr 28, poz. 146; Dz.U. z 2010 r., nr 125, poz. 842; Dz.U. z 2011 r., nr 149, poz. 887).
 • Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. z 2012 r., poz. 159 z poźn. zm.).
 • Ważny A., [w:] A. Kiełtyka, A. Ważny, Komentarz. Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, wyd. 2, Warszawa 2015.
 • Wyrok SA w Krakowie z dnia 23 kwietnia 1992 r., II AKr 37/92, KZS 1992, nr 3–9, poz. 54, Lex nr 419123.
 • Wyrok SN z dnia 5 lutego 1971 r., IV KR 253/70, Lex nr 322409.
 • Zając M., Procedura „Niebieskiej Karty”. Realizacja zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, Wrocław 2012.
 • Zarządzenie nr 25/98 Komendanta Głównego Policji z dnia 10 listopada 1998 r. w sprawie sposobu przeprowadzenia interwencji domowej przez policjantów wobec przemocy w rodzinie (Dz.Urz. KGP, nr 7, poz. 37, nr 12, poz. 78).
 • Zoll A., Kodeks karny. Część szczególna. Komentarz, t. 2, Warszawa 2008.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_g_2016_63_1_81
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.