PL EN


2016 | 63 | 2 |
Article title

Klauzula generalna nieuzasadnionego wypowiedzenia umowy o pracę w kodeksie pracy – zarys problematyki

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Klauzula generalna nieuzasadnionego wypowiedzenia jest pojęciem niedookreślonym, mającym najszersze zastosowanie w stosunkach pracy. Klauzula ta stanowi alternatywę wobec zamkniętego katalogu przyczyn wypowiedzenia umowy o pracę, umożliwiając sądom pracy wydawanie rozstrzygnięć uwzględniających okoliczności konkretnych stanów faktycznych. Elastyczność klauzul generalnych pozwala na zmianę sposobu ich rozumienia w zmieniających się warunkach zewnętrznych, ustrojowych, a nawet przy okazji zmian w systemie wartości. Jednocześnie wymóg uzasadnionego wypowiedzenia, dla uznania zgodności z prawem tej czynności, podlega kontroli nie tylko z punktu widzenia art. 45 k.p., ale także zasad współżycia społecznego.
EN
The general clause unjustified dismissal is an undefined concept having its widest application in labor relations. This clause provides an alternative to the closed list of reasons for termination of employment by allowing courts to deliver judgements reflect circumstances in specific facts. The flexibility of general clauses allows you to change the way their understanding of the changing external conditions, political, and even on the occasion of changes in the value system. At the same time the requirement of a reasonable notice, to recognize the legality of this action, is controlled not only from the point of view of Art. 45 of the Labour Code, but also the principles of social coexistence.
Year
Volume
63
Issue
2
Physical description
Dates
published
2016
online
2016-12-21
Contributors
References
 • Dral A., Powszechna ochrona trwałości stosunku pracy. Tendencje zmian, Warszawa 2009.
 • Gersdorf M., Podstawowe dylematy związane z prawem pracy w okresie transformacji ustrojowej, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” 2003, nr 5.
 • Gersdorf M., Wypowiedzenie nieuzasadnione w orzecznictwie Sądu Najwyższego, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” 1998, nr 7–8.
 • Gersdorf M., Żmuda M., Ewolucja orzecznictwa Sądu Najwyższego na temat zasadności wypowiedzenia umowy o pracę, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” 2008, nr 6.
 • Góral Z., [w:] Kodeks pracy. Komentarz, red. K.W. Baran, Warszawa 2014.
 • Iwulski J., Sanetra W., Komentarz do Kodeksu pracy, Warszawa 2009.
 • Jackowiak U. (red.), Piankowski M., Stelina J., Uziak W., Wypych-Żywicka A., Zieleniecki M., Kodeks pracy z komentarzem, Gdynia 2004.
 • Klucz D., Klauzula zasadności wypowiedzenia umowy o pracę w kontekście słusznego interesu pracodawcy, „Monitor Prawa Pracy” 2008, nr 7.
 • Krąkowski L., Z problematyki nadużycia prawa w stosunkach pracy, „Państwo i Prawo” 1967, z. 12.
 • Latos-Miłkowska M., Kształt powszechnej ochrony przed wypowiedzeniem we współczesnym prawie pracy, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” 2008, nr 10.
 • Leszczyński L., Stosowanie generalnych klauzul odsyłających, Kraków 2001.
 • Leszczyński L., Tworzenie generalnych klauzul odsyłających, Lublin 2000.
 • Liszcz T., Prawo pracy, Warszawa 2014.
 • Malanowski A., Z problematyki ograniczenia dopuszczalności wypowiadania umów o pracę na tle art. 5 kodeksu cywilnego, „Państwo i Prawo” 1967, z. 4–5.
 • Matey M., W kwestii wymogu zasadności wypowiedzeń w kodeksie pracy, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” 1977, nr 11.
 • Mirończuk A., Ochrona trwałości stosunku pracy, Warszawa 1969.
 • Myga W., Niektóre zagadnienia na tle stosowania art. 45 kodeksu pracy, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” 1985, nr 6.
 • Rycak A., Powszechna ochrona trwałości stosunku pracy, Warszawa 2013.
 • Skąpski M., Wiek emerytalny jako uzasadnienie wypowiedzenia umowy o pracę, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” 2005, nr 4.
 • Sobczyk A., Ustawowe negatywne przyczyny wypowiedzenia, [w:] Stosunki zatrudnienia w dwudziestoleciu społecznej gospodarki rynkowej. Księga pamiątkowa z okazji jubileuszu 40-lecia pracy naukowej Profesor Barbary Wagner, Warszawa 2010.
 • Uchwała składu 7 sędziów Sądu Najwyższego z dnia 21 stycznia 2009 r., II PZP 13/08, OSNP 2009, nr 19–20, poz. 248.
 • Uchwała SN z dnia 22 stycznia 1985 r., III PZP 53/84, PiZS 1985, nr 8–9.
 • Uchwała SN z dnia 27 czerwca 1985 r., III PZP 10/85, OSNC 1985/11/164.
 • Ustawa z dnia 28 grudnia 1989 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy oraz o zmianie niektórych ustaw (t.j. Dz.U. z 2002 r., nr 112, poz. 980 z późn. zm.).
 • Uzasadnienie do wyroku TK z dnia 17 października 2000 r., SK 5/99.
 • Wypych-Żywicka A., [w:] Zarys systemu prawa pracy, t. 1: Część ogólna prawa pracy, red. K.W. Baran, Warszawa 2010.
 • Wypych-Żywicka A., O relacji klauzul generalnych: „wypowiedzenie nieuzasadnione” i „społeczno-gospodarcze przeinaczenie prawa”, „Państwo i Prawo” 1996, z. 3.
 • Wypych-Żywicka A., Zasadność wypowiedzenia umowy o pracę, Gdańsk 1998.
 • Wyrok SN z dnia 10 listopada 1975 r., I PRN 34/75, PiZS 1977/3/62.
 • Wyrok SN z dnia 9 lipca 1998 r., I PKN 240/98, OSNP 1999/16/508.
 • Wyrok SN z dnia 29 września 1998 r., I PKN 335/98, OSNP 1999/20/648, M.Prawn. 1999/12/45.
 • Wyrok SN z dnia 28 października 1998 r., I PKN 398/98, OSNP 1999/23/751, OSNP-wkł. 1999/5/7, Pr.Pracy 1999/2/3.
 • Wyrok SN z dnia 26 listopada 2003 r., I PK 16/03, Pr.Pracy 2004/9/40.
 • Wyrok SN z dnia 5 października 2005 r., I PK 61/05, OSNP 2006/17-18/265.
 • Wyrok SN z dnia 19 lutego 2009 r., II PK 156/08, LEX nr 736723.
 • Wyrok SN z dnia 23 września 2009 r., I PK 487/03, Pr.Pracy 2005/5/37.
 • Wyrok SN z dnia 7 stycznia 2011 r., I PK 156/10, LEX nr 1294154.
 • Wyrok SN z dnia 12 lutego 2013 r., II PK 165/12, M.P.Pr. 2013/6/310–313.
 • Wyrok SN z dnia 14 października 2014 r., I PK 697/03, OSNP 2005/11/159.
 • Wyrok SN z dnia 12 listopada 2014 r., I PK 73/14, LEX nr 1567456.
 • Wyrok SN z dnia 27 stycznia 2015 r., II PK 62/14, LEX nr 1656491.
 • Zieliński T., Klauzule generalne w nowym porządku konstytucyjnym, „Państwo i Prawo” 1997 z. 11–12.
 • Zieliński T., Klauzule generalne w prawie pracy, Warszawa 1988.
 • Zieliński T., Klauzule generalne w przepisach prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” 2001, nr 11.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_g_2016_63_2_135
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.