PL EN


2016 | 63 | 2 |
Article title

Klauzula generalna interesu społecznego w postępowaniu administracyjnym, sądowoadministracyjnym oraz egzekucyjnym w administracji

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Autorzy opracowania skupili swe rozważania na klauzuli generalnej interesu społecznego w ogólnym postępowaniu administracyjnym, postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz postępowaniu egzekucyjnym w administracji. W ten sposób otrzymali kompleksową, aczkolwiek ograniczoną ze względu na ramy opracowania, analizę funkcji tej klauzuli w podstawowych postępowaniach systemu procedury administracyjnej. Artykuł wyjaśnia skomplikowane pojęcie interesu społecznego oraz jego stosunek do pojęcia interesu publicznego. Podkreślenia wymaga, że oba pojęcia występują choćby w przepisach kodeksu postępowania administracyjnego. Przedmiotem rozważań autorzy uczynili również kwestie dotyczące możliwości zaistnienia kolizji między interesem społecznym a interesem indywidualnym.
EN
The authors of the paper focused upon the general clause of social interest in the general administrative proceedings, as well as the proceedings before administrative courts and the administrative executive proceedings. Thus we got a comprehensive – although limited, considering the framework of the study – analysis of the function of this clause in the three main sets of proceedings constituting the system of administrative procedure. The paper discusses a complicated concept of social interest and its relationship to a concept of public interest. It must be emphasized that both of the terms mentioned above are used, among other things, in the regulations of the Code of Administrative Proceedings. The authors also analyze the questions regarding possibilities of a conflict between a social interest and an individual interest.
Year
Volume
63
Issue
2
Physical description
Dates
published
2016
online
2016-12-21
References
 • Adamiak B., [w:] B. Adamiak, J. Borkowski, Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Warszawa 2004.
 • Borkowski J., [w:] B. Adamiak, J. Borkowski, Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Warszawa 2004.
 • Borkowski J., [w:] B. Adamiak, J. Borkowski, Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne, Warszawa 2003.
 • Borkowski J., Kontrola zgodności z prawem decyzji administracyjnych sprawowana przez Naczelny Sąd Administracyjny, „Nowe Prawo” 1985, nr 9.
 • Brzeziński W., Ochrona interesu społecznego w kodeksie postępowania administracyjnego, „Państwo i Prawo” 1961, z. 3.
 • Choduń A., Gomułowicz A., Skoczylas A., Klauzule generalne i zwroty niedookreślone w prawie podatkowym i administracyjnym. Wybrane zagadnienia teoretyczne i orzecznicze, Warszawa 2013.
 • Dawidowicz W., Postępowanie administracyjne. Zarys wykładu, Warszawa 1983.
 • Janowicz Z., Kodeks postepowania administracyjnego. Komentarz, Warszawa 1999.
 • Kędziora R., Kodeks postępowania administracyjnego – edycja pierwsza, Warszawa 2004.
 • Kmieciak Z., Idea sprawiedliwości proceduralnej w prawie administracyjnym (założenia teoretyczne i doświadczenia praktyki), „Państwo i Prawo” 1994, z. 10.
 • Kmiecik Z.R., Oświadczenia procesowe stron w ogólnym postępowaniu administracyjnym, Lublin 2008.
 • Kmiecik Z.R., Wszczęcie ogólnego postępowania administracyjnego, Warszawa 2014.
 • Lang J., [w:] E. Bojanowski, J. Lang, Postępowanie administracyjne. Zarys wykładu, Warszawa 1999.
 • Leszczyński L., Klauzule generalne w polskim porządku prawnym, [w:] System Prawa Administracyjnego, t. 4: Wykładnia w prawie administracyjnym, red. R L. Leszczyński, B. Wojciechowski, M. Zirk-Sadowski, Warszawa 2012.
 • Matan A., [w:] G. Łaszczyca, C. Martysz, A. Matan, Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Kraków 2005.
 • Mincer M., Pojęcia niedookreślone w orzecznictwie Naczelnego Sądu Administracyjnego, „Nowe Prawo” 1984, nr 7–8.
 • Mincer M., Uznanie administracyjne, Toruń 1983.
 • Nowak K., Okrasiński K., Sytuacja prawna organizacji ekologicznych, Wałbrzych 2006.
 • Rozmaryn S., O zasadach ogólnych Kodeksu postępowania administracyjnego, „Państwo i Prawo” 1961, z. 12.
 • Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 października 1932 r. o Najwyższym Trybunale Administracyjnym (Dz.U., nr 94, poz. 806 z późn. zm.).
 • Smoktunowicz E., Interes społeczny a interes strony w postępowaniu administracyjnym, „Rada Narodowa” 1963, nr 31.
 • Świątkiewicz J., Zakres kontroli Naczelnego Sądu Administracyjnego (w świetle orzecznictwa sądowego), „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 1984, nr 1.
 • Tugendhat E., Wolf U., Logisch-semantische Propädeutik, Stuttgart 2004.
 • Ustawa z dnia 3 sierpnia 1922 r. o Najwyższym Trybunale Administracyjnym (Dz.U., nr 67, poz. 600 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 267).
 • Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 1619 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 31 stycznia 1980 r. o Naczelnym Sądzie Administracyjnym oraz o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U., nr 4, poz. 8 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 11 maja 1995 r. o Naczelnym Sądzie Administracyjnym (Dz.U., nr 74, poz. 368 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.).
 • Uzasadnienie wyroku NSA z dnia 24 maja 1985 r., II SA 993/85, „Państwo i Prawo” 1986, z. 12.
 • Wierzbowski M., [w:] M. Wierzbowski, M. Szubiakowski, A. Wiktorowska, Postępowanie administracyjne – ogólne, podatkowe, egzekucyjne i przed sądami administracyjnymi, Warszawa 2004.
 • Wróbel A., [w:] K. Chorąży, W. Taras, A. Wróbel, Postępowanie administracyjne, egzekucyjne i sądowoadministracyjne, Kraków 2003.
 • Wróbel A., [w:] M. Jaśkowska, A. Wróbel, Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Kraków 2000.
 • Wyrok NSA z dnia 26 maja 1981 r., SA 974/81, ONSA 1981, nr 1, poz. 49.
 • Wyrok NSA z dnia 11 czerwca 1981 r., SA 820/81, ONSA 1981, nr 1, poz. 57.
 • Wyrok NSA z dnia 14 kwietnia 1995 r., III SA 1115/94.
 • Wyrok NSA z dnia 23 czerwca 1995 r., SA/Wr 2744/94, niepubl.
 • Wyrok NSA z dnia 18 grudnia 1995 r., SA/Ka 2198/94, niepubl.
 • Wyrok NSA z dnia 19 lutego 1998 r., V SA 686/97, z glosą K. Frąckiewicza, „Glosa” 1999, nr 5.
 • Wyrok SN z dnia 24 czerwca 1993 r., III ARN 33/93.
 • Wyrok SN z dnia 18 listopada 1993 r., III ARN 49/93.
 • Wyrzykowski M., „Interes społeczny” jako kategoria proceduralna, „Acta Universitatis Wratislaviensis. Prawo” 1990, nr 1022.
 • Wyrzykowski M., Pojęcie interesu społecznego w prawie administracyjnym, Warszawa 1986.
 • Zapalska S., Sprawowana przez Naczelny Sąd Administracyjny kontrola decyzji uznaniowych a art. 7 in fine Kodeksu postępowania administracyjnego, „Nowe Prawo” 1985, nr 11–12.
 • Zdyb M., Stelmasiak J., Zasady ogólne Kodeksu postępowania administracyjnego. Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego z komentarzem, Lublin 1992.
 • Zimmermann J., Administracyjny tok instancji, Kraków 1986.
 • Zimmermann J., Prawo administracyjne, Kraków 2006.
 • Żurawik A., „Interes publiczny”, „interes społeczny” i „interes społecznie uzasadniony”. Próba dookreślenia pojęć, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 2013, nr 2.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_g_2016_63_2_209
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.