PL EN


2017 | 64 | 1 |
Article title

Subsydiarność a klauzula państwa socjalnego Konstytucji Republiki Federalnej Niemiec

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Wyrażona w Konstytucji RFN klauzula państwa socjalnego (Sozialstaatsklausel) jest jedną z najważniejszych zasad ustrojowych współczesnych Niemiec. Nakłada ona na instytucje państwa nie tylko troskę o dobrobyt swych obywateli, ale – co równie ważne – wyznacza też zakres ingerencji państwowej w ich życie. Celem niniejszego artykułu jest wykazanie, iż niemiecka klauzula państwa socjalnego kieruje się zasadą subsydiarności. Aby tego dokonać, zostanie przedstawiony rys historyczny zasady subsydiarności wywodzącej się z Katolickiej Nauki Społecznej. Następnie będzie opisany proces wprowadzenia klauzuli państwa socjalnego do ustroju Niemiec oraz jej wykładnia doktrynalna. Wreszcie zostaną wskazne, łączące się z ideą państwa socjalnego, subsydiarne uregulowania w Konstytucji RFN i aktach niższego rzędu. Tak przeprowadzony wywód udowodni, iż państwo socjalne, działając wobec obywateli, powinno dla swej efektywności kierować się zasadą subsydiarności.
EN
The social state clause (Sozialstaatsklauzel) formulated in the Constitution of Germany is one of the most significant and important constitutional rules for a political and legal system of modern Germany. It obligates the institutions of state not only to care for the welfare of the citizens but also (what is equally important) it determines the sphere of state’s interference in citizens’ life. The main object of the submitted article is to prove that German social state clause follows the subsidiarity principle. In order to do that at the beginning, the article analyzes the history of subsidiarity that comes from the Catholic social teaching. The second part of the article describes the process of social state principle’s implementation to the political system of Germany and the third part describes its doctrinal interpretation. The fourth part of the paper indicates the constitutional and legal regulations related to the subsidiarity principle. The argumentation presented in the submitted article will prove that social state should follow the subsidiarity principle in order to save its own efficiency.
Year
Volume
64
Issue
1
Physical description
Dates
published
2017
online
2017-11-25
Contributors
References
 • Althammer J., Der subsidiäre Sozialstaat – leistungsorientiert und solidarisch, [w:] Chancen für alle: die Perspektive der Aufstiegsgesellschaft, Hrsg. O. v. Beust, V. Kauder, Freiburg 2008.
 • Arystoteles, Polityka, Warszawa 2002.
 • Bundesgesetzblatt, Teil 1, Nr 46, Bonn 1961.
 • Bundesgesetzblatt, Teil 1, Nr 64, Bonn 1961.
 • Burska J., Studia: państwo – ustrój – konstytucja, Lublin 1991.
 • Chojnicka K., Nauczanie społeczne Kościoła od Leona XIII do Piusa XII, Kraków 1993.
 • Der Sozialhirtenbrief der österreichischen Bischöfe. Herausgegeben im Auftrag der Bischofskonferenz und mit Kommentar versehen von Bischof Dr. Paul Rusch, Innsbruck–Wien–München 1957.
 • Deutsches Reichsgesetzblatt, Teil 1, Nr 12, Berlin 1924.
 • Encyklika Ojca Św. Piusa XI Quadragesimo Anno, o chrześcijańskim ustroju społecznym, Warszawa 2002.
 • Ferszt-Piłat K., Różnorodność kulturowa jako forma innowacji w świetle polskiej i niemieckiej edukacji elementarnej. Wielokrotne studium przypadku, „Journal of Modern Science” 2015, nr 26.
 • Forsthoff E., Begriff und Wesen des Sozialen Rechtsstaates, [w:] Rechtsstaatlichkeit und Sozialstaatlichkeit Aufsätze und Essays, Hrsg. E. Forsthoff, Darmstadt 1968.
 • Góralski W.M., Koncepcja „państwa społecznego” w teorii i praktyce konstytucyjnej RFN, „Przegląd Zachodni” 1976, nr 2.
 • Grzybowski K., Sobolewska B., Doktryna polityczna i społeczna papiestwa 1789–1968, Warszawa 1971.
 • Herzog R., Subsidiaritätsprinzip und Staatsverfassung, „Der Staat“ 1963, Bd. 2, Nr 4.
 • Höffe O., Subsidiarität als Gesellschafts- und Staatsprinzip, “Swiss Political Science Review” 1997, Vol. 3, No. 3.
 • Isensee J., Subsidiaritätsprinzip und Verfassungsrecht, Berlin 2001.
 • Janicka D., Ustawa zasadnicza w praktyce Republiki Federalnej Niemiec (1949–1989), Toruń 2009.
 • Klüber F., Die Sozialstaat-Klausel des Bonner Grundgesetzes und ihre gesellschaftspolitischen Konsequenzen, „Jahrbuch für Christliche Sozialwissenschaften“ 1962, Bd. 3.
 • Konstytucja Niemiec, Warszawa 2008.
 • Löw K., Unser Staat heute: Rechtstaat, Demokratie, Sozialstaat, München 1977.
 • Łuszczyńska M., Ubi ratio, ibi ius. Doktryna prawna Świętego Tomasza z Akwinu, Lublin 2013.
 • Menger C.-F., Das Begriff des sozialen Rechtsstaates im Bonner Grundgesetz, [w:] Rechtsstaatlichkeit und Sozialstaatlichkeit Aufsätze und Essays, Hrsg. E. Forsthoff, Darmstadt 1968.
 • Millon-Delsol C., Zasada pomocniczości, Kraków 1995.
 • Murray A., The Principle of Subsidiarity and the Church, “The Australasian Catholic Record” 1995, Vol. 72, No. 2.
 • Radwański R., Socjalne państwo prawne w doktrynie Republiki Federalnej Niemiec 1949–1969, Opole 1985.
 • Reichsgesetzblatt, Teil 1, Nr 54, Berlin 1922.
 • Richter E., Subsidiarität und Neokonservatismus. Die Trennung von politischer Herrschaftsbegründung und gesellschaftlichem Stufenbau, „Politische Vierteljahresschrift“ 1987, Bd. 28, Nr 3.
 • Sadowski M., Państwo w doktrynie Papieża Leona XIII, Wrocław 2002.
 • Smolak M., Między koncepcją państwa socjalnego a koncepcją Rechtsstaat, [w:] Polskie dyskusje o państwie prawa, red. S. Wronkowska, Warszawa 1995.
 • Stöcker B., Die Gemeinwohltheorie Robert von Mohls als ein früher Ansatz des sozialen Rechtsstaatsprinzips, München 1992.
 • Strzeszewski C., Katolicka nauka społeczna, Lublin 2003.
 • Süsterhenn A., Subsidiaritätsprinzip und Grundgesetz, „Jahrbuch für Christliche Sozialwissenschaften“ 1966/67, Bd. 8.
 • www.gesetze-im-internet.de/sgb_8/__4.html [dostęp: 26.03.2017].
 • www.nonpossumus.pl/encykliki/Leon_XIII/rerum_novarum/I.php [dostęp: 26.03.2017].
 • www.nonpossumus.pl/encykliki/Leon_XIII/rerum_novarum/II.php [dostęp: 26.03.2017].
 • www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_xxiii/encykliki/mater_magistra_15051961.html [dostęp: 26.03.2017].
 • Zacher H.F., Das soziale Staatsziel, [w:] Handbuch des Staatsrecht der Bundesrepublik Deutschland, Bd. 1: Grudlagen von Staat und Verfassung, Hrsg. J. Isensee, P. Kirchof, Heidelberg 1987.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_g_2017_64_1_137
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.