PL EN


2017 | 64 | 1 |
Article title

Akty prawa miejscowego w ramach konstytucyjnego systemu źródeł prawa powszechnie obowiązującego

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Pośród konstytucyjnych źródeł prawa powszechnie obowiązującego ustawodawca umieścił również akty prawa miejscowego. Należą one wraz z rozporządzeniami wykonawczymi do kategorii aktów podustawowych, a wydawane mogą być jedynie na podstawie i w granicach ustawowego upoważnienia, lecz bez wyraźnego „wykonawczego” charakteru w stosunku do regulacji ustawowych, jak to ma miejsce w odniesieniu do rozporządzeń wykonawczych. Specyfika aktów prawa miejscowego wyraża się w tym, że będąc aktami stanowienia prawa o charakterze powszechnie obowiązującym, są one wydawane przez organy administracji publicznej, a nie organy ustawodawcze. Ich stanowienie jest wyrazem tzw. decentralizacji prawotwórczej. Ustawodawca uprawnia do stanowienia aktów prawa miejscowego organy samorządu terytorialnego, a także wojewodę oraz terenowe organy rządowej administracji niezespolonej.
EN
Among the constitutional sources of the law of the commonly binding law, the legislature has also included acts of local law. They fall within the scope of the executive regulations for categories of sub-statutory acts and can only be issued on the basis of and within the limits of the statutory mandate, but without explicit “executive” character in relation to statutory regulations, as is the case with implementing regulations. The specificity of local acts is expressed in the fact that they are acts of lawmaking of a universally binding nature, but they are issued by public administration bodies rather than by legislative bodies. Their establishment is an expression of the so-called decentralization of lawmaking. The legislator authorizes local government bodies to act as local authorities, as well as the voivodeship and local government bodies of the non-self-government.
Year
Volume
64
Issue
1
Physical description
Dates
published
2017
online
2017-11-25
Contributors
author
References
 • Bień-Kacała A., Źródła prawa, [w:] Prawo konstytucyjne, red. Z. Witkowski, K. Bień-Kacała, Toruń 2015.
 • Dąbek D., [w:] Ustawa o samorządzie gminnym. Komentarz, red. P. Chmielnicki, Warszawa 2013.
 • Dąbek D., Prawo miejscowe, Warszawa 2015.
 • Dąbek D., Prawo miejscowe samorządu terytorialnego w obliczu założeń reformy administracji publicznej, [w:] Prawo administracyjne w okresie transformacji ustrojowej, red. E. Knosala, A. Matan, G. Łaszczyca, Kraków 1999.
 • Dąbek D., Prawo miejscowe w konstytucyjnym systemie źródeł prawa, [w:] Konstytucyjny system źródeł prawa w praktyce, red. A. Szmyt, Warszawa 2005.
 • Dąbek D., Procedura stanowienia aktów prawa miejscowego, [w:] Zarys metodyki pracy legislatora. Ustawy. Akty wykonawcze. Prawo miejscowe, red. A. Malinowski, Warszawa 2009.
 • Dąbek D., Sądowa kontrola aktów prawa miejscowego – aspekt materialnoprawny, „Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego” 2013, nr 3.
 • Dąbek D., Tworzenie prawa administracyjnego, [w:] Przewodnik po prawie administracyjnym, red. W. Jakimowicz, Warszawa 2016.
 • Dolnicki B., Samorząd terytorialny, Warszawa 2016.
 • Garlicki L., Prawo konstytucyjne. Zarys wykładu, Warszawa 2015.
 • Hauser R., Orzecznictwo sądowoadministracyjne w sprawach samorządu terytorialnego. Zagadnienia wybrane, „Samorząd Terytorialny” 2015, nr 3.
 • Jaworska-Dębska B., Źródła prawa administracyjnego, [w:] Prawo administracyjne. Pojęcia, instytucje, zasady w teorii i orzecznictwie, red. M. Stahl, Warszawa 2016.
 • Karpiuk M., Działalność prawodawcza administracji rządowej, [w:] M. Karpiuk (red.), M. Czuryk, L. Grzonka, B. Krupa, P. Sobczyk, Akty normatywne i administracyjne, Warszawa 2009.
 • Ochendowski E., Prawo administracyjne. Część ogólna, Toruń 2009.
 • Ochman P., Pisz M., Konstytucja i inne źródła prawa. Uwagi wprowadzające, [w:] Prawo konstytucyjne. Kompendium, red. R. Piotrowski, Warszawa 2014.
 • Postanowienie NSA z dnia 31 sierpnia 2012 r., I OZ 670/12, LEX nr 1328104.
 • Postanowienie NSA z dnia 18 września 2012 r., I OZ 679/12, LEX nr 1329043.
 • Postanowienie TK z dnia 6 października 2004 r., SK 42/02, OTK ZU 2004, nr 9A, poz. 97.
 • Prawo konstytucyjne RP, red. P. Sarnecki, Warszawa 2008.
 • Ruczkowski P., Źródła prawa administracyjnego, [w:] Prawo administracyjne, red. M. Zdyb, J. Stelmasiak, Warszawa 2016.
 • Sikora K., Akty prawa miejscowego terenowych organów administracji rządowej, [w:] M. Karpiuk, J. Kostrubiec, M. Paździor, K. Popik-Chorąży, K. Sikora, Legislacja administracyjna, Warszawa 2013.
 • Składowski K., Konstytucja i pozostałe źródła prawa, [w:] Polskie prawo konstytucyjne, red. D. Górecki, Warszawa 2015.
 • Stahl M., Stanowienie prawa miejscowego jako prawna forma działania organów samorządu terytorialnego, [w:] System Prawa Administracyjnego, t. 5: Prawne formy działania administracji, red. R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel, Warszawa 2013.
 • Stelmasiak J., Interes indywidualny a interes publiczny w ochronie środowiska w obszarze specjalnym o charakterze ekologicznym, Rzeszów 2013.
 • Stelmasiak J., Bielecki L., Akty prawa miejscowego sejmiku województwa w zakresie ochrony przyrody, [w:] Prawne problemy samorządu terytorialnego z perspektywy 25-lecia jego funkcjonowania, red. R. Budzisz, B. Jaworska-Dębska, Warszawa 2016.
 • Szreniawski J., Prawo administracyjne. Część ogólna, Lublin 1994.
 • Świątkiewicz J., Prawo miejscowe pod rządami Konstytucji z 1997 r., „Przegląd Legislacyjny” 2000, nr 1.
 • Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.).
 • Ustawa z dnia 2 kwietnia 1997 r. – Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. nr 78, poz. 483 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 24 lipca 1998 r. o wprowadzeniu zasadniczego trójstopniowego podziału terytorialnego RP (Dz.U. nr 96, poz. 603).
 • Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 814 ze zm.).
 • Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 486 ze zm.).
 • Ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 525 ze zm.).
 • Wyrok NSA z dnia 23 października 1992 r., SA/Wr 1057/92, ONSA 1992, nr 3–4, poz. 94.
 • Wyrok NSA z dnia 4 kwietnia 2008 r., II OSK 102/08, NZS 2008, nr 5.
 • Wyrok NSA z dnia 5 maja 2011 r., I OSK 1060/10, LEX nr 990133.
 • Wyrok NSA z dnia 29 listopada 2016 r., II OSK 507/15, LEX nr 2199057.
 • Wyrok TK z dnia 28 czerwca 1994 r., K 14/93, OTK 1994, cz. 1, poz. 13.
 • Wyrok TK z dnia 9 listopada 1999 r., K 28/98, OTK 1999, nr 7, poz. 156.
 • Wyrok TK z dnia 28 czerwca 2000 r., K 25/99,OTK 2000, nr 5, poz. 141.
 • Wyrok TK z dnia 12 lipca 2001 r., SK 1/01, OTK 2001, nr 5, poz. 127.
 • Wyrok TK z dnia 26 maja 2015 r., Kp 2/13, OTK-A 2015, nr 5, poz. 65.
 • Wyrok WSA w Poznaniu z dnia 16 września 2009 r., IV SA/Po 519/09, LEX nr 569963.
 • Wyrok WSA w Krakowie z dnia 20 kwietnia 2010 r., III SA/Kr 1/09, LEX nr 686754.
 • Wyrok WSA w Gdańsku z dnia 19 października 2010 r., II SA/Gd 494/10, LEX nr 611704.
 • Wyrok WSA we Wrocławiu z dnia 24 stycznia 2012 r., II SA/Wr 786/11, LEX nr 1114101.
 • Wyrok WSA w Bydgoszczy z dnia 6 lipca 2016 r., II SA/Bd 629/16, LEX nr 2104673.
 • Zdyb M., Obywatel a organy samorządu terytorialnego i terenowe organy administracji rządowej. Normatywne podstawy wydawania decyzji administracyjnych dotyczących interesów indywidualnych w warunkach demokratycznego państwa prawnego, Lublin 1992.
 • Zimmermann J., Prawo administracyjne, Warszawa 2016.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_g_2017_64_1_171
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.