PL EN


2017 | 64 | 1 |
Article title

Idea społeczeństwa informacyjnego a ogłaszanie aktów normatywnych w Polsce

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Przedmiotem artykułu jest złożone zagadnienie promulgacji aktów normatywnych w warunkach społeczeństwa informacyjnego. Analiza przepisów Konstytucji RP oraz ustaw pozwala na pozytywną ocenę zasad i trybu publikacji przepisów prawnych w Polsce. W świetle standardów wynikających z zasad państwa prawnego, jawności prawa czy niedziałania prawa wstecz ogłaszanie aktów prawnych w postaci elektronicznej jest prawidłowym rozwiązaniem. Jednakże obecna polityka organów państwa, naruszająca porządek prawny, zmusza do rozpatrywania problemu publikacji aktów normatywnych w ramach nie tylko technicznych barier komputeryzacji, ale także aktualnych sporów konstytucyjnych.
EN
The paper discusses the complex problem of publication of legal (normative) acts under requirements of information society. Based on analysis of the constitutional provisions and statutory regulations we may positively judge the standardization of the principles and procedures of publication of normative acts in Poland. According to the standards of the rule of law, transparency of law, the principles of non-retroactivity, the electronic communication of law content appears to be a good solution. However, nowadays policy of state organs – violating the legal order – confronts us, not only with the material and technical barriers of computerization, but also with the constitutional issues.
Year
Volume
64
Issue
1
Physical description
Dates
published
2017
online
2017-11-25
Contributors
References
 • Bauman Z., Praca, konsumpcjonizm i nowi ubodzy, Kraków 2006.
 • Bauman Z., Życie na przemiał, Kraków 2007.
 • Castells M., Himanen P., Społeczeństwo informacyjne i państwo dobrobytu. Model fiński, Warszawa 2009.
 • Chaty L., Girlanda C., Towards on electronic administration? Local information systems, or the web modernization of local administration, “International Review of Administrative Sciences” 2002, No. 1.
 • Dąbek D., Prawo miejscowe samorządu terytorialnego, Bydgoszcz–Kraków 2003.
 • Dokąd zmierza ten świat? Z Prof. Zygmuntem Baumanem rozmawia Robert Walenciak, „Przegląd” 2017, nr 3.
 • Działocha K., Uwagi do art. 88, [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, red. L. Garlicki, Warszawa 1999.
 • Kamińska I., Rozbicka-Ostrowska M., Ustawa o dostępie do informacji publicznej. Komentarz praktyczny, Warszawa 2008.
 • Kinder T., Vote early, vote often? Teledemocracy in European cities, “Public Administration” 2002, No. 3.
 • Knysiak-Molczyk H., Granice prawa do informacji w postępowaniu administracyjnym i sądowoadministracyjnym, Warszawa 2013.
 • Konstytucja III RP w tezach orzeczniczych Trybunału Konstytucyjnego i wybranych sądów, red. M. Zubik, Warszawa 2008.
 • Konstytucja, rząd, parlament. Księga jubileuszowa profesora Jerzego Ciemniewskiego, red. P. Radziewicz, J. Wawrzyniak, Warszawa 2014.
 • Krastew I., Demokracja nieufnych. Eseje polityczne, Warszawa 2013.
 • Kuryłowicz M., Starożytne tablice prawa, [w:] Abiit, non obiit. Księga poświęcona pamięci Księdza Profesora Antoniego Kościa SVD, red. A. Dębiński, Lublin 2013.
 • Leggewie C., Welzer H., Koniec świata, jaki znaliśmy. Klimat, przyszłość i szanse demokracji, Warszawa 2012.
 • Lem S., Ryzyko Internetu, [w:] Dzieła, t. 30: Moloch. Tajemnica chińskiego pokoju. Bomba megabitowa, Warszawa 2010.
 • Mankell H., O krok 2, Warszawa 2016.
 • Marczewska-Rytko M., Demokracja bezpośrednia w teorii i praktyce politycznej, Lublin 2001.
 • Michalska A., Wronkowska S., Zasady tworzenia prawa, Poznań 1980.
 • Piotrowski R., Spór o model tworzenia prawa, Warszawa 1988.
 • Postanowienie TK z dnia 13 lutego 1991 r., S 2/91, OTK 1991, poz. 30.
 • Postman N., W stronę XVIII stulecia. Jak przeszłość może doskonalić naszą przyszłość, Warszawa 2001.
 • Powszechny dostęp do aktów prawnych i orzecznictwa. Prawo i praktyka, oprac. G. Wiaderek, D. Gmerek, Warszawa 2011.
 • Prawo do informacji publicznej. Efektywność regulacji i perspektywy jej rozwoju, red. M. Maciejewski, Warszawa 2014.
 • Supernat J., Instrumenty działania administracji publicznej. Studium z nauki administracji, Wrocław 2003.
 • Swetoniusz, Żywoty cezarów, Wrocław 1987.
 • Taras W., Demokracja bezpośrednia na tle reform samorządu terytorialnego państw europejskich, [w:] Europeizacja polskiego prawa administracyjnego, red. Z. Janku, Z. Leoński, M. Szewczyk, M. Waligórski, K. Wojtczak, Wrocław 2005.
 • Taras W., Jawność działania administracji publicznej w warunkach przeciążenia informacyjnego, [w:] Władza – obywatele – informacja. Ku nowemu porządkowi prawnemu. Księga Pamiątkowa ku czci Profesor Teresy Górzyńskiej, red. I. Lipowicz, Warszawa 2014.
 • Taras W., Pojęcie „informacja” jako narzędzie badania administracji publicznej, „Samorząd Terytorialny” 2000, nr 12.
 • TK: Brak vacatio legis miało uniemożliwić skontrolowanie ustawy przez trybunał, „Dziennik Gazeta Prawna”, 09.03.2016.
 • Ustawa z dnia 30 grudnia 1950 r. o wydawaniu Dziennika Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej i Dziennika Urzędowego „Monitor Polski” (Dz.U. nr 58, poz. 524).
 • Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r., poz. 1890 ze zm.).
 • Ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (wersja pierwotna Dz.U. z 2000 r., nr 62, poz. 718; wersja ostatnia Dz.U. z 2016 r., poz. 296, 1579).
 • Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2016 r., poz. 1764).
 • Ustawa z dnia 4 marca 2011 r. o zmianie ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. nr 117, poz. 676).
 • Wierczyński G., Polska reforma ogłaszania prawa, „Przegląd Sejmowy” 2011, nr 5.
 • Wierczyński G., Redagowanie i ogłaszanie aktów normatywnych. Komentarz, Warszawa 2016.
 • Wierczyński G., Udostępnianie informacji o prawie jako warunek skuteczności działalności prawotwórczej, Gdańsk 2016.
 • Wierczyński G., Urzędowe ogłoszenie aktu normatywnego, Warszawa 2008.
 • Winczorek P., Komentarz do Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2000.
 • Wronkowska S., Ustawa o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych aktów prawnych, „Przegląd Sejmowy” 2001, nr 5.
 • Wyrok NSA z dnia 14 listopada 1984 r., SA/Gd 893/84, ONSA 1984, nr 2, poz. 105.
 • Wyrok WSA w Warszawie z dnia 18 listopada 2004 r., II SAB/Wa 166/04, LEX nr 164699.
 • Zakrzewski W., Z zagadnienia form prawotwórczej realizacji konstytucyjnych praw i wolności obywatelskich w PRL, „Annales UMCS. Sectio G” 1980, t. 27.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_g_2017_64_1_209
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.