PL EN


2017 | 64 | 1 |
Article title

System prawa w ujęciu teoretycznoprawnym

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Opracowanie ma na celu określenie roli kategorii systemu w postrzeganiu istoty prawa oraz jego wykładni i stosowaniu. Stąd, po zasygnalizowaniu kwestii pojęciowo-konstrukcyjnych, przedmiotem analiz stały się podstawowe wymiary systemowości prawa (systematyka aktu normatywnego oraz struktura pionowa i pozioma systemu), które pozwalają na dostrzeżenie roli reguł systemowych w wykładni prawa dokonywanej w procesie decyzyjnym stosowania prawa. Ustalenia co do powyższych zagadnień zostały następnie skonfrontowane z przedmiotowymi podziałami systemu prawa, ze szczególnym uwzględnieniem w jego ramach pozycji prawa administracyjnego.
EN
Paper’s aim deals with defining the role of the category of the system both in the essence of the law and in its implementation and interpretation. The course of deliberations starts with the notion of the legal system, being followed by the analysis of basic dimensions of the systemic analysis of law (systematization of the normative acts as well as vertical and horizontal structure of law) and of the role of the systemic (both structural and axiological) rules of the legal interpretation conducted in the process of the application of law. The results of these considerations are then confronted with the various divisions of the legal system, taking especially the position of the administrative law into account.
Year
Volume
64
Issue
1
Physical description
Dates
published
2017
online
2017-11-25
Contributors
References
 • Austin J., The Province of Jurisprudence Determined and Uses of the Study of Jurisprudence, New York 1965.
 • Dworkin R., Biorąc prawa poważnie, Warszawa 1998.
 • Dybowski M., Ronalda Dworkina koncepcja zasad prawa, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 2001, nr 3.
 • Grabowski A., Inkluzyjny pozytywizm prawniczy (uwagi do aktualnej dyskusji), „Państwo i Prawo” 2011, z. 11.
 • Harczuk J., Uzgadnianie w stosowaniu krajowego prawa publicznego, Lublin 2009 (niepublikowana praca doktorska).
 • Hart H.L.A., The Concept of Law, London 1965.
 • Kmieciak Z., Mediacja i koncyliacja w prawie administracyjnym, Kraków 2001.
 • Kordela M., Zasady prawa. Studium teoretycznoprawne, Poznań 2012.
 • Korybski A., Leszczyński L., Stanowienie i stosowanie prawa. Elementy teorii, Warszawa 2015.
 • Lang W., Wróblewski J., Zawadzki S., Teoria państwa i prawa, Warszawa 1979.
 • Leszczyński L., Zagadnienia teorii stosowania prawa. Doktryna i tezy orzecznictwa, Kraków 2000.
 • Leszczyński L., Wojciechowski B., Zirk-Sadowski M., Wykładnia w prawie administracyjnym, [w:] System prawa administracyjnego, red. R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel, t. 4, Warszawa 2015.
 • Maroń G., Zasady prawa. Pojmowanie i typologie a rola w wykładni prawa i orzecznictwie konstytucyjnym, Poznań 2011.
 • Seidler G.L., Groszyk H., Pieniążek A., Wprowadzenie do nauki o państwie i prawie, Lublin 2003.
 • Starościak J., Prawo administracyjne, Warszawa 1967.
 • System prawa a porządek prawny, red. O. Bogucki, S. Czepita, Szczecin 2008.
 • Ura E., Ura E., Prawo administracyjne, Warszawa 1999.
 • Ustawa z dnia 11 maja 1995 r. o Naczelnym Sądzie Administracyjnym (Dz.U. nr 74, poz. 368 ze zm.).
 • Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. nr 153, poz. 1270 ze zm.).
 • Wronkowska S., Zieliński M., Komentarz do zasad techniki prawodawczej, Warszawa 2004.
 • Wronkowska S., Zieliński M., Ziembiński Z., Zasady prawa. Zagadnienia podstawowe, Warszawa 1974.
 • Wronkowska S., Ziembiński Z., Zarys teorii prawa, Poznań 1997.
 • Wróblewski J., Prawo obowiązujące a „ogólne zasady prawa”, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Łódzkiego. Seria I” 1965, z. 42.
 • Załącznik do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2002 r. w sprawie „Zasad techniki prawodawczej” (Dz.U. nr 44, poz. 310).
 • Ziembiński Z., Teoria prawa, Warszawa–Poznań 1978.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_g_2017_64_1_23
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.