PL EN


2017 | 64 | 1 |
Article title

Zmiany zakresów działania ministrów kierujących działami administracji rządowej w latach 1997–2016

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Do 1997 r. w polskim prawie konstytucyjnym obowiązywała zasada tworzenia urzędów ministrów w drodze ustawy. W świetle przepisów Konstytucji RP z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej obecnie urzędy ministrów kierujących działami administracji rządowej tworzone są w drodze rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów. Ponadto szef rządu dysponuje dużą swobodą w przedmiocie określania nazwy urzędu ministra i zakresu jego działania. Praktyka działania Rady Ministrów lat 1997–2016 wskazuje, iż kolejni premierzy często dokonywali zmian zakresów działania ministrów „działowych”, dzieląc dotychczasowe resorty na mniejsze oraz łącząc kilka urzędów ministrów w jeden superresort kierujący kilkoma działami administracji. Wpłynęło to na liczbę ministrów kierujących działami administracji rządowej, która w omawianym okresie wahała się od 14 do 19.
EN
Until 1997, the principle of the creation of ministerial offices by statute was in force in Polish constitutional law. In light of the rules of the Constitution of the Republic of Poland of 2 April 1997 and the Branches of Government Administration Act of 4 September 1997, the current principle is that the ministry offices are established by regulations of the Prime Minister. In addition, the head of government has a great deal of freedom in defining the name of the ministerial office and its scope of activity. The practice of functioning the Cabinet from 1997 to 2016 has shown that the prime ministers often made changes to the scopes of activities of “departmental” ministers, dividing the existing portfolios into smaller ones, and merging several ministerial offices into one “super minister” office that handles several portfolios. This has affected the number of ministers directing a branch of government administration, which ranged from 14 to 19 in the period in question.
Year
Volume
64
Issue
1
Physical description
Dates
published
2017
online
2017-11-25
Contributors
References
 • Bąkiewicz M., Rząd Włodzimierza Cimoszewicza (7 II 1996 – 31 X 1997), [w:] Rządy koalicyjne w III RP, red. M. Chmaj, Olsztyn 2006.
 • Grzybowski M., Konstytucyjne i ustawowe uwarunkowania struktury rządu a praktyka ustrojowa, [w:] System rządów Rzeczypospolitej Polskiej. Założenia konstytucyjne a praktyka ustrojowa, red. M. Grzybowski, Warszawa 2006.
 • Kaleta P., Ludzie władzy Polski Niepodległej 1989–2014. Zarys składu osobowego władzy publicznej w Polsce na dzień 24 sierpnia 2014 r., Łódź 2014.
 • Komarnicki W., Ustrój państwowy Polski współczesnej. Geneza i system, Wilno 1937.
 • Konstytucje państw Unii Europejskiej, red. W. Staśkiewicz, Warszawa 2011.
 • Kopalnie złota, „by-pass” finansowy, inwestycje dla kopalń… Co jeszcze PiS obieca górnikom?, www.newsweek.pl/biznes/gornictwo-zadluzenie-kopaln-obietnice-pis-dla-gornikow-,artykuly,371050,1.html [dostęp: 13.03.2017].
 • Mojak R., Skład, organizacja wewnętrzna oraz zasady i tryb funkcjonowania Rady Ministrów, [w:] Rada Ministrów. Organizacja i funkcjonowanie, red. A. Bałaban, Warszawa 2002.
 • Padzik J., Prawnoustrojowa pozycja ministra obrony narodowej w systemie organów administracji rządowej, „Bezpieczeństwo Narodowe” 2011, nr 20.
 • Patyra S., Prawnoustrojowy status Prezesa Rady Ministrów w świetle Konstytucji RP z dnia 2 kwietnia 1997 r., Warszawa 2002.
 • Rabska T., Reforma centrum gospodarczego i administracyjnego rządu a potrzeby administracji publicznej, „Przegląd Sejmowy” 1997, nr 1.
 • Rydlewski G., Problemy reformy rządu i administracji rządowej w okresie przemian społeczno-politycznych w Polsce w latach 1989–1998, [w:] Państwo – demokracja – samorząd. Księga jubileuszowa w sześćdziesięciolecie Profesora Eugeniusza Zwierzchowskiego, red. T. Mołdawa, Warszawa 1999.
 • Rydlewski G., Rządowy system decyzyjny w Polsce. Studium politologiczne okresu transformacji, Warszawa 2002.
 • Rydlewski G., Rządzenie koalicyjne w Polsce. Bilans doświadczeń lat dziewięćdziesiątych, Warszawa 2000.
 • Sadecki J., Trzynastu. Premierzy wolnej Polski, Kraków 2009.
 • SLD zapowiada mniej ministrów i zniesienie Senatu, www.parkiet.com/artykul/166662.html?print=tak&p=0 [dostęp: 13.03.2017].
 • Władyka W., Sławomir Nowak odwołany przez premiera. Dymisja za zegarek, www.polityka.pl/tygodnikpolityka/kraj/1561593,1,slawomir-nowak-odwolany-przez-premiera.read [dostęp: 13.03.2017].
 • Zieliński R., Minister administracji nie dźwignął cyfryzacji, http://wiadomosci.dziennik.pl/polityka/artykuly/426033,minister-administracji-michal-boni-nie-dzwignal-cyfryzacji.html [dostęp: 13.03.2017].
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_g_2017_64_1_243
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.