PL EN


2017 | 64 | 1 |
Article title

W sprawie redefinicji funkcji administracji gospodarczej w warunkach społecznej gospodarki rynkowej (na przykładzie funkcji administracji miar)

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule została podjęta próba redefinicji sformułowanych w literaturze przedmiotu funkcji administracji gospodarczej w warunkach społecznej gospodarki rynkowej ustanowionej w art. 20 Konstytucji RP, a przeprowadzono ją na przykładzie administracji miar. Rozważaniami został objęty specyficzny obszar aktywności państwa w gospodarce związany z metrologią prawną i techniczną. Sfera metrologii prawnej i technicznej jest ściśle związana z przemysłem, a jednocześnie odnosi się do szerokiego kręgu podmiotów gospodarczych. Jest dziedziną, w której zadania realizują organy administracji miar. Wybór jest nieprzypadkowy, ponieważ ów dział niezespolonej administracji rządowej stanowi jaskrawy przykład zmieniającej się roli administracji w gospodarce, zachodzącej pod wpływem zmian ustrojowych i gospodarczych po 1989 r., a następnie ugruntowanych w Konstytucji RP z 1997 r.
EN
The article aims at redefining the functions of economic administration in the social market economy formulated in the literature of reference as laid down in Art. 20 of the Constitution of the Republic of Poland, exemplified by the administration of measures. The paper gives a comprehensive account of a specific area of activity of the state in the economy, which is connected with technical and legal metrology. The sphere of legal and technical metrology is closely linked to the industry and, at the same time, it refers to a wide range of economic entities, it is a field in which the tasks are performed by the authorities of the administration of measures. The choice is not accidental, because this detached department of government administration is a glaring example of the changing role of administration in the economy, which originated under the influence of political and economic changes after 1989 and was then established in the Constitution of the Republic of Poland of 1997.
Year
Volume
64
Issue
1
Physical description
Dates
published
2017
online
2017-11-25
Contributors
References
 • Biernat S., Prywatyzacja zadań publicznych. Problematyka prawna, Warszawa 1994.
 • Funkcje współczesnej administracji gospodarczej. Księga dedykowana Profesor Teresie Rabskiej, red. B. Popowska, Poznań 2006.
 • Górski M., Pojęcia – „funkcje administracji państwowej” i „zadania administracji państwowej”, „Acta Uniwersitatis Lodziensis. Folia Iuridca” 1992, nr 52.
 • Horubski K., Funkcje administracji gospodarczej, [w:] System Prawa Publicznego, t. 8A: Publiczne prawo gospodarcze, red. J. Grabowski, L. Kieres, A. Walaszek-Pyzioł, Warszawa 2013.
 • Jełowicki M., Funkcje współczesnej administracji – próba klasyfikacji, „Organizacja, Metody, Technika” 1983, nr 4–5.
 • Jełowicki M., Organy administracji specjalnej, Warszawa 1990.
 • Kiczka K., Funkcje administracji gospodarczej jako przedmiot badań, [w:] Funkcje współczesnej administracji gospodarczej. Księga dedykowana Profesor Teresie Rabskiej, red. B. Popowska, Poznań 2006.
 • Kosikowski C., Publiczne prawo gospodarcze Polski i Unii Europejskiej, Warszawa 2000.
 • Kuta T., Funkcje współczesnej administracji i sposoby ich realizacji, Wrocław 1992.
 • Lissoń P., Funkcje administracji gospodarczej a wyspecjalizowane organy administracji, [w:] Funkcje współczesnej administracji gospodarczej. Księga dedykowana Profesor Teresie Rabskiej, red. B. Popowska, Poznań 2006.
 • Organizacja administracji publicznej z perspektywy powierzanych jej zadań, red. T. Bąkowski, Warszawa 2015.
 • Popowska B., Klasyfikacja funkcji administracji publicznej w nauce publicznego prawa gospodarczego, [w:] Funkcje współczesnej administracji gospodarczej. Księga dedykowana Profesor Teresie Rabskiej, red. B. Popowska, Poznań 2006.
 • Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o miarach oraz ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie, Druk sejmowy nr 1195.
 • Rabska T., Gospodarka rynkowa i jej zasady, [w:] Konstytucja i gospodarka, oprac. P. Kaczanowski, Warszawa 1995.
 • Rabska T., Prawo administracyjne stosunków gospodarczych, Warszawa 1967.
 • Stasikowski R., Funkcja regulacyjna administracji publicznej, Katowice 2009.
 • Struktura centralnego aparatu gospodarczego i jego funkcje (analiza prawna), red. L. Kieres, Wrocław 1989.
 • Strzyczkowski K., Prawo gospodarcze publiczne, Warszawa 2011.
 • Strzyczkowski K., Rola współczesnej administracji w gospodarce (zagadnienia prawne), Warszawa 1992.
 • Szydło M., Wolność działalności gospodarczej, Bydgoszcz–Wrocław 2011.
 • Ustawa z dnia 2 kwietnia 1997 r. – Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. nr 78, poz. 483 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. – Prawo o miarach (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 884).
 • Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 665).
 • Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o systemie tachografów cyfrowych (Dz.U. z 2005 r., nr 180, poz. 1494 ze zm.).
 • Ustawa z dnia 7 maja 2009 r. o towarach paczkowanych (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 1161).
 • Ustawa z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz.U. z 2016 r., poz. 542 ze zm.).
 • Wyrok TK z dnia 30 stycznia 2001 r., K17/00, OTK 2001, nr 1, poz. 4.
 • Zdyb M., Konstytucjonalizacja egzekucji administracyjnej, [w:] System egzekucji administracyjnej, red. J. Niczyporuk, S. Fundowicz, J. Radwanowicz, Warszawa 2004.
 • Zdyb M., Publiczne prawo gospodarcze, Kraków 2008.
 • Żywicka A., O koncepcjach zmian w organizacji administracji miar, [w:] Współczesne kierunki zmian administracji publicznej, red. P. Bieś-Srokosz, Częstochowa 2016.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_g_2017_64_1_265
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.