PL EN


2017 | 64 | 1 |
Article title

Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 20 stycznia 2017 r. (IV KK 438/16)

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Glosa dotyczy oceny bezpośredniości zmierzania do dokonania przy usiłowaniu. Autor krytykuje pogląd Sądu Najwyższego, zgodnie z którym cechą usiłowania jest spowodowanie bezpośredniego zagrożenia dla dobra prawnego.
EN
The commentary concerns the assessment of the directness of going to the commission as the sign of the criminal attempt. The author criticizes the view of the Supreme Court, according to which the endeavor of the criminal attempt is to pose a direct danger to the interest protected by the law.
Year
Volume
64
Issue
1
Physical description
Dates
published
2017
online
2017-11-25
Contributors
author
References
 • Bojarski T., Polskie prawo karne. Zarys części ogólnej, Warszawa 2006.
 • Buchała K., Prawo karne materialne, Warszawa 1989.
 • Buchała K., Zoll A., Polskie prawo karne, Warszawa 1995.
 • Ćwiąkalski Z., Zoll A., Przegląd orzecznictwa Sądu Najwyższego z zakresu prawa karnego materialnego za II półrocze 1985 r., „Nowe Prawo” 1987, nr 2.
 • Ćwiąkalski Z., Zoll A., Przegląd orzecznictwa Sądu Najwyższego z zakresu części ogólnej prawa karnego materialnego (II półrocze 1988 – I półrocze 1991), „Przegląd Sądowy” 1992, nr 5–6.
 • Giezek J., [w:] Kodeks karny. Część ogólna. Komentarz, red. J. Giezek, Warszawa 2012.
 • Giezek J., Narażenie na niebezpieczeństwo oraz jego znaczenie w konstrukcji czynu zabronionego, „Acta Universitatis Wratislaviensis. Przegląd Prawa i Administracji” 2002, t. 50.
 • Gruszecka D., Ochrona dobra prawnego na przedpolu jego naruszenia. Analiza karnistyczna, Warszawa 2012.
 • Kozioł T., Glosa do wyroku SA we Wrocławiu z 30 września 1999 r. (II AKa 290/99), „Palestra” 1999, nr 11–12.
 • Kulik M., Glosa do wyroku SA w Krakowie z 22 września 2014 r. (II AKa 88/14), LEX/el. 2016.
 • Kunze E., Przygotowanie a usiłowanie (próba rozgraniczenia pojęć), „Wojskowy Przegląd Prawniczy” 1990, nr 3.
 • Kunze E., Przygotowanie przestępstwa w ujęciu polskiego prawa karnego, Poznań 1991.
 • Małecki M., Glosa do wyroku SN z dnia 7 marca 2013 r., V KK 351/12, OSP 2014, nr 3, poz. 33.
 • Małecki M., Przygotowanie do przestępstwa. Analiza dogmatycznoprawna, Warszawa 2016.
 • Marek A., Kodeks karny. Komentarz, Warszawa 2010.
 • Mozgawa M., [w:] Kodeks karny. Praktyczny komentarz, red. M. Mozgawa, Warszawa 2015.
 • Mozgawa M., [w:] Prawo karne materialne. Część ogólna, red. M. Mozgawa, Warszawa 2016.
 • Pikulski S., Glosa do wyroku SN z 22 stycznia 1985 r. (IV KR 336/84), „Nowe Prawo” 1987, nr 5.
 • Pohl Ł., Prawo karne. Wykład części ogólnej, Warszawa 2012.
 • Postanowienie SN z dnia 23 maja 2007 r., V KK 265/06, OSNKW 2007, nr 7–8, poz. 58.
 • Potulski J., Spór o początek usiłowania w kontekście socjologicznej teorii czynu. Glosa do postanowienia SN z dnia 1.04.2005, IV KK 309/04, „Gdańskie Studia Prawnicze” 2006, nr 2.
 • Rejman G., [w:] Kodeks karny. Część ogólna. Komentarz, red. G. Rejman, Warszawa 1999.
 • Rejman G., Usiłowanie przestępstwa w prawie polskim, Warszawa 1965.
 • Siewierski M., Usiłowanie a przygotowanie według kodeksu karnego, „Palestra” 1972, nr 5.
 • Tyszkiewicz L., [w:] Kodeks karny. Komentarz, red. M. Filar, Warszawa 2014.
 • Wąsek A., [w:] O. Górniok, S. Hoc, M. Kalitowski, S.M. Przyjemski, Z. Sienkiewicz, J. Szumski, L. Tyszkiewicz, Kodeks karny. Komentarz, t. 1, Gdańsk 2005.
 • Wąsek A., Glosa do wyroku SN z 22 stycznia 1985 r. (IV KR 336/84), „Państwo i Prawo” 1986, z. 6.
 • Wojciechowski J., Kodeks karny. Komentarz. Orzecznictwa, Warszawa 1997.
 • Wyrok SA w Krakowie z dnia 22 września 2014 r., II AKa 88/14, LEX nr 1665557.
 • Wyrok SA we Wrocławiu z dnia 30 września 1999 r., II AKa 290/99, OSA 1999, nr 11–12, poz. 81.
 • Wyrok SN z dnia 22 stycznia 1985 r., IV KR 336/84, OSNKW 1985, nr 9–10, poz. 71.
 • Wyrok SN z dnia 13 marca 1990 r., IV KR 229/89, OSNKW 1990, nr 10–12, poz. 38.
 • Wyrok SN z dnia 9 września 1999 r., III KKN 704/98, „Prokuratura i Prawo” 2000, nr 2, dodatek „Orzecznictwo”, poz. 2.
 • Wyrok SN z dnia 14 września 2007 r., II KK 322/06, OSNwSK, poz. 1964.
 • Zalewski W., Glosa do wyroku SN z dnia 5 grudnia 2006 r., III KK 273/06, „Gdańskie Studia Prawnicze – Przegląd Orzecznictwa” 2007, nr 4.
 • Zawłocki R., [w:] Kodeks karny. Część ogólna, red. M. Królikowski, R. Zawłocki, t. 1, Warszawa 2013.
 • Zoll A., [w:] Kodeks karny. Część ogólna. Komentarz, red. W. Wróbel, A. Zoll, t. 1, Warszawa 2017.
 • Zoll A., Wróbel W., Polskie prawo karne. Część ogólna, Kraków 2010.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_g_2017_64_1_289
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.