PL EN


2017 | 64 | 1 |
Article title

Konstytucyjne podstawy ładu publicznego w administracji w świetle Konstytucji oraz orzecznictwa. Zagadnienia wybrane

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Budowa nowego ustroju Rzeczypospolitej Polskiej wymaga odpowiedniego ukształtowania ładu publicznego w administracji. Kluczowe znaczenie w tym zakresie ma aktualnie Konstytucja RP z dnia 2 kwietnia 1997 r., a także ukształtowane na jej podstawie orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego (jak również sądów administracyjnych) oraz utrwalone poglądy doktryny. Niezbędne w tym zakresie staje się dokonanie identyfikacji podstawowych standardów, zasad i wartości. Wiąże się to niewątpliwie z koniecznością analizy m.in.: zasady podziału władz, zasady państwa prawnego, prawa do sądu, problemu poszanowania godności człowieka oraz zwrócenia uwagi na zagadnienie dysfunkcjonalności ładu publicznego. Istotne problemy w tym kontekście wiązać się mogą z tworzeniem i stosowaniem prawa oraz z wyraźnym określeniem aksjologicznych podstaw obowiązującego porządku prawnego. Z konieczności w artykule prezentowane są tylko niektóre nich, np. związane z zagadnieniami pojęć niedookreślonych, legitymizowaniem prawa, sprawiedliwością w prawie, bezpieczeństwem prawnym, pewnością co do prawa, ochroną praw nabytych i maksymalnie ukształtowanych ekspektatyw oraz naruszeniem zasad przyzwoitej legislacji. Zamiarem autora opracowania jest sprowokowanie pogłębionej dyskusji nad zagadnieniem związanym z poszukiwaniem optymalnego modelu ładu w sferze administracji publicznej w perspektywie nowych wyzwań.
EN
The building of the new system of the Republic of Poland requires relevant configuration of public order in administration. Crucial to this are currently: the Constitution of the Republic of Poland of 2 April 1997, the verdicts of the Polish Constitutional Tribunal and administrative courts as well as established doctrine. In this regard, what is required is the precise identification of key standards, principles and values. The letter undoubtedly necessitates the analysis of the principle of separation of powers, the rule of law, the right to a fair trial, the principle of respect for human dignity and drawing attention to the dysfunctionality of the public order. Substantial problems in this domain may be related to law's creation and application, and a clear definition of axiological grounds of the existing legal order. By necessity, in this article only some of them are presented, e.g. concerning indefinite terms, legitimization of law, justice in law, legal security, legal certainty, protection of acquired rights and legitimate expectations, and the principle of appropriate legislation. The aim of the author of this article is to provoke an in-depth debate over the issue connected with search for optimal model of the order in the sphere of public administration in the perspective of new challenges.
Year
Volume
64
Issue
1
Physical description
Dates
published
2017
online
2017-11-25
Contributors
author
References
 • Biernat S., Problemy prawne sprawiedliwego rozdziału dóbr przez państwo, Kraków 1985.
 • Dobkowski J., Pozycja prawnoustrojowa służb, inspekcji i straży, Warszawa 2007.
 • Fundowicz S., Dynamiczne rozumienie zadania publicznego, [w:] Między tradycją a przyszłością w nauce prawa administracyjnego. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Janowi Bociowi, red. J. Supernat, Wrocław 2009.
 • Jagielski J., Wierzbowski M., Wiktorowska A., Nietypowe podmioty administrujące – kilka refleksji na tle organizacyjnych form wykonywania zadań publicznych, [w:] Podmioty administracji publicznej i prawne formy ich działania. Studia i materiały z Konferencji Naukowej poświęconej Jubileuszowi 80-tych urodzin Profesora Eugeniusza Ochendowskiego, Toruń 2005.
 • Krąpiec M.A., Suwerenność, by ocalić, Toruń 1997.
 • Longchamps F., Z problemów poznania prawa, Wrocław 1968.
 • Miruć A., Wielość podmiotów administrujących, [w:] Nowe problemy badawcze w teorii prawa administracyjnego, red. J. Boć, A. Chajbowicz, Wrocław 2009.
 • Orzeczenie TK z dnia 16 września 1990 r., K 7/90, OTK ZU 1990, nr 5.
 • Orzeczenie TK z dnia 30 stycznia 1991 r., K 11/90.
 • Orzeczenie TK z dnia 28 maja 1991 r., K 1/91, OTK ZU 1991, nr 4.
 • Orzeczenie TK z dnia 26 stycznia 1993 r., U 10/92, OTK 1993, nr 1.
 • Orzeczenie TK z dnia 26 kwietnia 1993 r., K 4/93, OTK ZU 1993, nr 34.
 • Orzeczenie TK z dnia 26 kwietnia 1995 r., K 11/94, OTK ZU 1995, nr 12.
 • Orzeczenie TK z dnia 26 kwietnia 1995 r., K 11/94, OTK ZU 2002/1A/1.
 • Orzeczenie TK z dnia 28 maja 1997 r., K 26/97, OTK ZU 1997, nr 2, poz. 19.
 • Rawls J., Teoria sprawiedliwości, Warszawa 1994.
 • Stahl M., [w:] System Prawa Administracyjnego, t. 6: Podmioty administrujące, red. R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel, Warszawa 2011.
 • System bezpieczeństwa i porządku publicznego. Organy i inne podmioty administracji, red. M. Zdyb, J. Stelmasiak, K. Sikora, Warszawa 2015.
 • Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Komentarz, red. M. Zdyb, M. Sieradzka, Warszawa 2011.
 • Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz.U. z 2006 r., nr 122, poz. 851 ze zm.).
 • Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (t.j. Dz.U. z 2011 r., nr 287, poz. 1687 ze zm.).
 • Ustawa z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (t.j. Dz.U. nr 78, poz. 462).
 • Ustawa z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (t.j. Dz.U. z 2007 r., nr 44, poz. 287 ze zm).
 • Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (t.j. Dz.U. z 2009 r., nr 178, poz. 1380 ze zm.).
 • Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 1340 ze zm.).
 • Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej (t.j. Dz.U. z 2011 r., nr 41, poz. 214 ze zm.).
 • Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (t.j. Dz.U. z 2011 r., nr 16, poz. 59 ze zm.).
 • Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 1994 r., nr 89, poz. 414 ze zm.).
 • Ustawa z dnia 13 października 1995 r. – Prawo Łowieckie (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 1226 ze zm.).
 • Ustawa z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 392).
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.).
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 1383).
 • Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. – Prawo atomowe (t.j. Dz.U. z 2001 r., nr 3, poz. 18 ze zm.).
 • Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (t.j. Dz.U. z 2001 r., nr 4, poz. 25 ze zm.).
 • Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (t.j. Dz.U. z 2005 r., nr 187, poz. 1577 ze zm.).
 • Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (t.j. Dz.U. nr 123, poz. 857 ze zm.).
 • Ustawa z dnia 16 marca 2001 r. o Biurze Ochrony Rządu (t.j. Dz.U. z 2004 r., nr 163, poz. 1712 ze zm. ).
 • Ustawa z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (t.j. Dz.U. z 2004 r., nr 53, poz. 533 ze zm.).
 • Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t.j. Dz.U. nr 125, poz. 1371; ostatni t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 1265 ze zm.).
 • Ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 1166).
 • Ustawa z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (t.j. Dz.U. z 2010 r., nr 29, poz. 154 ze zm.).
 • Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz.U. nr 270, poz. 1101).
 • Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (t.j. Dz.U. z 2007 r., nr 16, poz. 94 ze zm.).
 • Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (t.j. Dz.U. z 2010 r., nr 112, poz. 744 ze zm.).
 • Ustawa z dnia 18 grudnia 2005 r. o ochronie roślin (t.j. Dz.U. z 2008 r., nr 133, poz. 849 ze zm.).
 • Ustawa z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 621 ze zm.).
 • Ustawa z dnia 9 czerwca 2006 r. o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego (t.j. Dz.U. z 2006 r., nr 104, poz. 709 ze zm.).
 • Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 404, 769 ze zm.).
 • Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (t.j. Dz.U. z 2002 r., nr 113, poz. 985 ze zm.).
 • Ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (t.j. Dz.U. z 2010 r., nr 79, poz. 523 ze zm.).
 • Ustawa z dnia 9 listopada 2012 r. o nasiennictwie (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 1512 ze zm.).
 • Uzasadnienie do orzeczenia TK w sprawie o sygn. K. 7/90, OTK 1990, poz. 5.
 • Wyrok TK z dnia 7 czerwca 1994 r., K 17/93, OTK 1986-1995/t5/1994/cz1/11.
 • Wyrok TK z dnia 22 grudnia 1997 r., K 2/97, OTK ZU 1997/5-6/72.
 • Wyrok TK z dnia 12 stycznia 1999 r., P 2/98, OTK 1999, nr 1, poz. 2.
 • Wyrok TK z dnia 26 kwietnia 1999 r., K 33/98, OTK ZU 1994, nr 4, poz. 97.
 • Wyrok TK z dnia 7 stycznia 2004 r., K 14/03, OTK ZU 1A/2004, poz. 1.
 • Zasady ustroju III Rzeczypospolitej Polskiej, red. D. Dudek, Warszawa 2009.
 • Zdyb M., Administracyjne prawo gospodarcze (reglamentacja podejmowania działalności gospodarczej), [w:] Prawo administracyjne. Część szczegółowa, red. J. Szreniawski, Bydgoszcz 1997.
 • Zdyb M., Administrative Limitations to Economic Activity, “Polish Legal Journal” 1996, No. 1.
 • Zdyb M., Aksjologiczne dylematy służby publicznej, [w:] Prawne i aksjologiczne aspekty służby publicznej, red. K. Miaskowska-Daszkiewicz, M. Mazuryk, Lublin 2010.
 • Zdyb M., Aksjologiczne podstawy bezpieczeństwa wewnętrznego w Rzeczypospolitej Polskiej, [w:] Publicznoprawne podstawy bezpieczeństwa wewnętrznego, Warszawa 2014.
 • Zdyb M., Dobro wspólne w perspektywie art. 1 Konstytucji RP, [w:] Trybunał Konstytucyjny. Księga XV-lecia, red. F. Rymarz, A. Jankiewicz, Warszawa 2001.
 • Zdyb M., Drogi i bezdroża państwa prawnego, [w:] Konstytucja, ustrój, system finansowy państwa. Księga pamiątkowa ku czci Prof. Natalii Gajl, red. T. Dębowska-Romanowska, A. Jankiewicz, Warszawa 1999.
 • Zdyb M., Działalność gospodarcza i publiczne prawo gospodarcze, Kraków 2001.
 • Zdyb M., Godność człowieka w świetle art. 30 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, [w:] Normatywny wymiar godności człowieka, red. W. Lis, A. Balicki, Lublin 2012.
 • Zdyb M., Interes jednostki a interes publiczny (społeczny). Konflikt interesów, „Annales UMCS. Sectio G” 1993, t. 40.
 • Zdyb M., Istota decyzji. Personalistyczno-normatywistyczna analiza zjawiska, Lublin 1990.
 • Zdyb M., Kryzys gospodarczy czy kryzys zaufania do państwa i prawa?, [w:] Między tradycją a przyszłością w nauce prawa administracyjnego. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Janowi Bociowi, red. J. Supernat, Wrocław 2009.
 • Zdyb M., Państwo prawa w perspektywie zaszłości historycznych oraz dokonujących się zmian, [w:] Współczesne problemy prawa publicznego, red. S. Fundowicz, Lublin 1999.
 • Zdyb M., Prawny interes jednostki w sferze materialnego prawa administracyjnego. Studium teoretyczno-prawne, Lublin 1991.
 • Zdyb M., Prawo administracyjne ustrojowe i materialne. Podstawy normatywne, Kraków 2003.
 • Zdyb M., Publiczne prawo gospodarcze, Lublin 1995.
 • Zdyb M., Służba publiczna, [w:] Prawość i godność. Księga pamiątkowa w 70. rocznicę urodzin Profesora Wojciecha Łączkowskiego, red. S. Fundowicz, F. Rymarz, A. Gomułowicz, Lublin 2003.
 • Zdyb M., Wolność działalności gospodarczej w Konstytucji RP, „Rejent” 1997, nr 5.
 • Zdyb M., Wolność prowadzenia działalności gospodarczej w perspektywie ładu publicznego w państwie, „Rocznik Naukowy WSSS” 1995.
 • Zdyb M., Wolność słowa. Podstawowe dylematy, [w:] Praktyczne aspekty wolności wypowiedzi, red. W. Lis, Z. Husak, Toruń 2011.
 • Zdyb M., Wolność wyznania w kontekście współczesnych wyzwań. Uwagi ogólne, [w:] Amicus homini et defensor iustiae (Przyjaciel człowieka i obrońca sprawiedliwości). Księga Jubileuszowa w 70. rocznicę urodzin Sędziego Ferdynanda Rymarza, red. D. Dudek, M. Gapski, W. Łączkowski, Lublin 2010.
 • Zdyb M., Wspólnotowe i polskie publiczne prawo gospodarcze, t. 1: Wolność i reglamentacja działalności gospodarczej. Handel zagraniczny, Warszawa 2008.
 • Zdyb M., Wspólnotowe i polskie publiczne prawo gospodarcze, t. 2: Prawo bankowe. Obrót instrumentami finansowymi. Fundusze inwestycyjne. Ochrona konkurencji, Warszawa 2008.
 • Zdyb M., Sieradzka M., Interpretacja treści klauzuli generalnej pojęcia czynu nieuczciwej konkurencji w świetle innych przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, „Przegląd Prawa Handlowego” 2011, nr 12.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_g_2017_64_1_41
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.