PL EN


2017 | 64 | 1 |
Article title

Związki między gałęziami prawa konstytucyjnego i administracyjnego z punktu widzenia regulacji Konstytucji RP z 1997 r.

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł dotyczy relacji między gałęziami prawa administracyjnego i konstytucyjnego. Autor przychyla się do poglądu, iż w zakresie regulacji ustawowych możemy mówić o tożsamości regulacji obu gałęzi prawa. W tym zakresie prawo konstytucyjne i prawo administracyjne stanowią jedność, bowiem posługują się tymi samymi konstrukcjami, metodami i regułami. Szczegółowa analiza rozwiązań konstytucyjnych wykazuje ich niewielkie znaczenie dla regulacji gałęzi prawa administracyjnego. Stan taki powoduje, że dotychczasowe miejsce prawa konstytucyjnego zaczyna zajmować prawo Unii Europejskiej.
EN
The paper deals with overlapping between the branches of administrative and constitutional law. The author accedes to the idea that we can speak about both branches regulatory sameness as far as statutory regulations are concerned. Within the range of these regulations constitutional and administrative law seem to constitute a kind of unity as they apply the same institutions, methods and rules. The detailed analysis of the constitutional regulations proves their minor impact on the regulations of the administrative law branch. Therefore, the position of the constitutional law is being taken by the European Union law.
Year
Volume
64
Issue
1
Physical description
Dates
published
2017
online
2017-11-25
Contributors
References
 • Boć S., Konstytucja a prawo administracyjne, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 2011, nr 2.
 • Burda A., Polskie prawo państwowe, Warszawa 1976.
 • Deklaracja Sejmu Ustawodawczego z dnia 22 lutego 1947 r. w przedmiocie realizacji praw i wolności obywatelskich, Druk sejmowy Sejmu Ustawodawczego/1A.
 • Dubel L., Problem biurokracji w tradycji myśli socjalistycznej, Lublin 1988.
 • Dwuinstancyjne sądownictwo administracyjne, red. D.R. Kijowski, Warszawa 2000.
 • Europeizacja administracji publicznej, red. I. Lipowicz, Warszawa 2008.
 • Izdebski H., Kulesza M., Administracja publiczna. Zagadnienia ogólne, Warszawa 1999.
 • Juberias C.F., The 1992 Amendment of the Spanish Constitution: A Tale of Two Words, [w:] Constiutions of the Countries of the World, ed. G.H. Flanz, New York 1997.
 • Kaczmarski L., Ewolucja pojęcia administracji publicznej w polskiej doktrynie prawa administracyjnego po II wojnie światowej, „PWSZ IPiA Studia Lubuskie” 2009, t. 5.
 • Kieres L., Europejska Karta Samorządu Lokalnego w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 2015, nr 3.
 • Kieres L., Samorząd terytorialny jako instytucja społeczeństwa obywatelskiego, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 2006, nr 2.
 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. z 1997 r., nr 78, poz. 483 ze zm.).
 • Konstytucje państw Unii Europejskiej, red. W. Staśkiewicz, Warszawa 2011.
 • Kosikowski C., Gospodarka i finanse publiczne w nowej Konstytucji, „Państwo i Prawo” 1997, z. 11–12.
 • Krawiec G., Europejskie prawo administracyjne, Warszawa 2009.
 • Łętowski J., Administracja, prawo, orzecznictwo sądowe, Wrocław 1985.
 • Łętowski J., Prawo administracyjne. Zagadnienia podstawowe, Warszawa 1990.
 • Ochendowski E., Prawo administracyjne. Część ogólna, Toruń 2006.
 • Pietrzykowski K., O tak zwanych „interpretacyjnych” wyrokach Trybunału Konstytucyjnego, „Przegląd Sądowy” 2004, nr 3.
 • Rozmaryn S., Konstytucja jako ustawa zasadnicza Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, Warszawa 1967.
 • Rydlewski G., Problemy europeizacji administracji publicznej, [w:] Administracja publiczna. Wyzwania w dobie integracji europejskiej, red. J. Czaputowicz, Warszawa 2008.
 • Sarnowiec-Cisłak M., Skutki wyroków TK dla oceny zdarzeń administracyjnoprawnych, [w:] Skutki wyroków Trybunału Konstytucyjnego w sferze stosowania prawa, red. M. Bernatt, J. Królikowski, M. Ziółkowski, Warszawa 2013.
 • Skrzydło W., Charakter i znaczenie polityczno-prawne Manifestu Lipcowego PKWN, „Czasopismo Prawno-Historyczne” 1959, t. 11, nr 2.
 • Stefaniuk M., Preambuła do Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 roku w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego, „Annales UMCS. Sectio G” 2003/2004.
 • Sylwestrzak A., Historia Najwyższej Izby Kontroli i jej miejsce w konstytucji, „Kontrola Państwowa” 2010, R. 55 (numer specjalny).
 • System Prawa Administracyjnego, t. 3: Europeizacja prawa administracyjnego, red. R. Hauser, A. Wróbel, Z. Niewiadomski, Warszawa 2014.
 • Trzciński J., Konstytucja PRL a konstytucjonalizmu socjalistycznego, [w:] Konstytucja PRL po 30 latach jej obowiązywania, red. K. Działocha, Wrocław 1985.
 • Ustawa z dnia 31 stycznia 1980 r. o Naczelnym Sądzie Administracyjnym oraz o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. nr 4, poz. 8).
 • Wyrok TK z dnia 11 maja 2005 r., K 18/04.
 • Zięba-Załucka H., Czy konstytucjonalizacja Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji pomogła w zachowaniu jej niezależności?, [w:] Dziesięć lat Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, red. E. Gdulewicz, H. Zięba-Załucka, Rzeszów 2007.
 • Zięba-Załucka H., Czy potrzebna jest nowelizacja Konstytucji na tle zmian w Prokuraturze i Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji, [w:] O potrzebie zmian Konstytucji Polski i Ukrainy, red. W. Skrzydło, W. Szapował, K. Eckhardt, Przemyśl 2006.
 • Zimmermann J., Jedność prawa administracyjnego, [w:] Między tradycją a przyszłością w nauce prawa administracyjnego, red. J. Supernat, Wrocław 2009.
 • Ziółkowski M., Europeizacja Konstytucji – rekonstrukcja znaczenia, [w:] Europeizacja Konstytucji Państw Unii Europejskiej, red. K. Kubuj, J. Wawrzyniak, Warszawa 2011.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_g_2017_64_1_63
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.