PL EN


2017 | 64 | 2 |
Article title

Pracownicy samorządowi – wątpliwości interpretacyjne obowiązującej ustawy

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł dotyczy najczęściej występujących problemów interpretacyjnych pojawiających się w samorządzie terytorialnym, a odnoszących się do pracowników samorządowych. Opracowanie odwołuje się do wykładni ustawy z 2008 r., dokonywanej przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, oraz poglądów literatury i innych ustaw tworzących system prawa publicznego. Ustawa z 2008 r. generalnie spełnia oczekiwania społeczne i zawodowe, ale nie wszystkie jej przepisy dają się łatwo stosować, stąd powstał materiał na ten artykuł.
EN
This paper presents the most frequent interpretative problems that appear in a local government with regard to local government employees. This paper draws on the commentary of the 2008 act prepared by the Ministry of Interior and Administration, as well as other literature and acts which constitute the system of public law. The 2008 act generally fulfils the social and professional needs, but not all of its regulations can be easily implemented, and this is what this paper endeavours to explore.
Year
Volume
64
Issue
2
Physical description
Dates
published
2017
online
2018-02-26
Contributors
References
 • Błachucki M., Samorząd powszechny jako osoba prawa publicznego w ujęciu polskiej doktryny prawa administracyjnego, [w:] Administracja publiczna w III RP. Dwie dekady doświadczeń, red. M. Mazuryk, S. Jaśkiewicz, Warszawa–Siedlce 2011.
 • Borowicz J., Zatrudnienie osoby pełniącej funkcję zastępcy wójta na stanowisku sekretarza gminy, Teza nr 2, NZS.2010.2.31, 114722/2 Lex 2012.
 • Drobny W., Komentarz do art. 2 i 3, [w:] Ustawa o pracownikach samorządowych. Komentarz, red. W. Drobny, M. Mazuryk, P. Zuzankiewicz, Warszawa 2010.
 • Jaworska-Dębska B., Służba publiczna w samorządzie terytorialnym, [w:] Służba publiczna. Stan obecny, wyzwania i oczekiwania, red. M. Stec, S. Płażek, Warszawa 2013.
 • Karpiuk M., Istota stosunku pracy nawiązanego z pracownikiem samorządowym i wynikające z tego obowiązki i ograniczenia, [w:] Prawne i aksjologiczne aspekty służby publicznej, red. K. Miaskowska-Daszkiewicz, M. Mazuryk, Lublin–Warszawa 2010.
 • Pisarczyk Ł.M., Komentarz do art. 20 ustawy o pracownikach samorządowych, 30.06.2014, [w:] Prawo urzędnicze. Komentarz, Warszawa 2014.
 • Pismo Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 27 kwietnia 2011 r., WA-0250/10/11.
 • Projekt ustawy o zmianie ustawy o pracownikach samorządowych, druk nr 1324.
 • Rydlewski G., Modernizacja administracji. Studium polityk administracyjnych w Polsce, Warszawa 2015.
 • Szewczyk H., Stosunki pracy w służbie cywilnej, Warszawa 2010.
 • Ura E., Prawo urzędnicze, Warszawa 2007.
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2016 r., poz. 23 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 24 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 2016 r., poz. 1666 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2017 r., poz. 1189 z późn. zm.).
 • Ustawa dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych (Dz.U. z 2016 r., poz. 1511 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r., poz. 446).
 • Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2017 r., poz. 862).
 • Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz.U. z 2017 r., poz. 827).
 • Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r., poz. 930 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz.U. z 2015 r., poz. 640 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2016 r., poz. 902 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz.U. z 2016 r., poz. 1345 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.).
 • Wujczyk M., Prawo urzędnicze. Komentarz, Warszawa 2014.
 • Wyrok NSA z dnia 27 czerwca 1991 r., SA/Po 1479/90, ONSA 1991, nr 3–4, poz. 67.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_g_2017_64_2_111
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.