PL EN


2017 | 64 | 2 |
Article title

Istota służby w działalności funkcjonariuszy organów ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Obowiązkiem państwa jest zapewnienie i ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego. Związane z tym zadania realizuje ono przede wszystkim przez organy ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego. Celem ich istnienia jest pełnienie służby publicznej. Od jakości pełnienia służby publicznej przez funkcjonariuszy organów ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego zależy poziom i jakość życia wszystkich członków wspólnoty państwowej.
EN
Ensuring and protecting security and public order is a duty of the state. The related tasks are carried out first of all through security and public order authorities. The purpose of their functioning is to serve the public service. The level and quality of life of all members of the state community depend on the quality of public service provided by the officers of security and public order authorities.
Year
Volume
64
Issue
2
Physical description
Dates
published
2017
online
2018-02-26
Contributors
author
References
 • Długosz D., Podstawowe zasady etyki urzędniczej, [w:] System Prawa Administracyjnego, t. 13: Etyka urzędnicza i etyka służby publicznej, red. R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel, Warszawa 2016.
 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. z 1997 r., nr 78, poz. 483 z późn. zm.).
 • Lis W., Bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek publiczny jako sfera działania administracji publicznej, Lublin 2015.
 • Liwo M., Status służb mundurowych i funkcjonariuszy w nich zatrudnionych, Warszawa 2013.
 • Pieprzny S., Administracja bezpieczeństwa i porządku publicznego, Rzeszów 2008.
 • Pieprzny S., Ura E., Formacje mundurowe w systemie administracji publicznej, [w:] Służby i formacje mundurowe w systemie bezpieczeństwa wewnętrznego Rzeczypospolitej Polskiej, red. E. Ura, S. Pieprzny, Rzeszów 2010.
 • Sienkiewicz T., Pozwolenie w ochronie zabytków, Lublin 2013.
 • Słownik języka polskiego, red. M. Bańko, t. 4, Warszawa 2007.
 • Uniwersalny słownik języka polskiego, t. 3: P–Ś, red. S. Dubisz, Warszawa 2003.
 • Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1137 z późn. zm.).
 • Wyrok NSA z dnia 10 lutego 2012 r., I OSK 1056/11, LEX nr 1115958.
 • Wyrok TK z dnia 23 września 1997 r., K 25/96, OTK 1997, nr 3–4, poz. 36.
 • Zdyb M., Służba publiczna, [w:] Prawo i godność. Księga pamiątkowa w 70. rocznicę urodzin Profesora Wojciecha Łączkowskiego, red. S. Fundowicz, F. Rymarz, A. Gomułowicz, Lublin 2003.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_g_2017_64_2_121
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.