PL EN


2017 | 64 | 2 |
Article title

Zasady stosowania prawa unijnego w działalności polskich organów administracji publicznej

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Pełnienie służby publicznej przez administrację publiczną w Polsce w dobie członkostwa w Unii Europejskiej musi łączyć się z przemyśleniem tej roli w świetle nowych obowiązków – terenowej administracji unijnej. Zapewnienie efektywności prawu Unii Europejskiej jest podstawowym z tych obowiązków, dotyczącym również procesu stosowania prawa przez organy administracji państwa członkowskiego poprzez modelowe rozwiązania odzwierciedlone w zasadach stosowania prawa UE w państwie członkowskim (m.in. zasadzie pierwszeństwa). Polska administracja publiczna w swojej działalności nadal, pomimo ponad dekady członkostwa w UE, prezentuje stanowisko zachowawcze. Tymczasem funkcjonowanie w warunkach multicentryczności systemu prawa w połączeniu z postępującą europeizacją prawa krajowego sprawia, że przykładne pełnienie służby publicznej przez administrację wymaga w tym zakresie przyjęcia postawy aktywnej.
EN
Perceiving public administration of Poland in its role as “public service” authority during the EU membership period must be interlinked with rethinking this issue in the light of new responsibilities – as the EU territorial administration. Making EU law effective is one of the most fundamental of such responsibilities and concerns equally the process of application of the law by administrative organs of the Member State, in accordance with the set of rules of application of EU law (e.g. doctrine of supremacy of the EU law). Polish public administration in its activity still, despite the period of over the decade of the EU membership, takes a wary approach to this issue. In the meanwhile, the reality of the “multicentric legal system” and progressing process of the Europeanisation of national law results in stronger need to present the proactive approach without which Polish public administration cannot properly function in its role as “public service” authority.
Year
Volume
64
Issue
2
Physical description
Dates
published
2017
online
2018-02-26
Contributors
References
 • Adamczak-Retecka M., Efektywność jako zasada prawa wspólnotowego, [w:] Zasady ogólne prawa wspólnotowego, red. C. Mik, Toruń 2007.
 • Craig P., Búrca G. De, EU Law. Text, Cases, and Materials, Oxford 2002.
 • Kisała M., Administracja jako służba publiczna, [w:] Teoria instytucji prawa administracyjnego. Księga pamiątkowa profesora Jerzego Stefana Langroda, red. J. Niczyporuk, Paryż 2011.
 • Kmieciak Z., Ogólne zasady prawa i postępowania administracyjnego, Warszawa 2000.
 • Kmieciak Z., Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne a prawo europejskie, Warszawa 2010.
 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. z 1997 r., nr 78, poz. 483 ze zm.).
 • Koszowski M., Niepewność jednostki wobec stosowania klauzul generalnych w multicentrycznym systemie prawa administracyjnego, [w:] Niepewność sytuacji prawnej jednostki w prawie administracyjnym, red. A. Błaś, Warszawa 2014.
 • Krawiec G., Europejskie prawo administracyjne, Warszawa 2009.
 • Łętowska E., Multicentryczność współczesnego systemu prawa i jej konsekwencje, „Państwo i Prawo” 2005, z. 4.
 • Łuczak K., Wybrane zagadnienia prounijnej wykładni prawa administracyjnego, [w:] Wykładnia i stosowanie prawa administracyjnego, red. D.R. Kijowski, J. Radwanowicz-Wanczewska, M. Wincenciak, Warszawa 2012.
 • Majkowska-Szulc S., Wpływ Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich na praktykę polskich sądów, [w:] Orzecznictwo w systemie prawa, red. T. Bąkowski, K. Grajewski, J. Warylewski, Warszawa 2008.
 • Mayr S., Putting a Leash on the Court of Justice? Preconceptions in National Methodology v Effet Utile as a Meta-Rule, “European Journal of Legal Studies” 2012, No. 2.
 • Miąsik D., Zasady prawa Unii Europejskiej, [w:] System Prawa Administracyjnego, t. 3: Europeizacja prawa administracyjnego, red. R. Hauser, A. Wróbel, Z. Niewiadomski, Warszawa 2014.
 • Morawski L., Zasady wykładni prawa, Toruń 2010.
 • Niedźwiedź M., Administracyjne wykonywanie prawa Unii Europejskiej, [w:] System Prawa Administracyjnego, t. 3: Europeizacja prawa administracyjnego, red. R. Hauser, A. Wróbel, Z. Niewiadomski, Warszawa 2014.
 • Półtorak N., Zasada efektywnego wykonywania prawa Unii w sferze administracyjnego, pośredniego wykonywania prawa Unii Europejskiej przez państwa członkowskie, [w:] System Prawa Administracyjnego, t. 3: Europeizacja prawa administracyjnego, red. R. Hauser, A. Wróbel, Z. Niewiadomski, Warszawa 2014.
 • Sołtys A., Obowiązek wykładni prawa krajowego zgodnie z prawem unijnym jako instrument zapewniania efektywności prawa Unii Europejskiej, Warszawa 2015.
 • Szpak A., O wykładni międzynarodowego prawa traktatowego i zwyczajowego (z uwzględnieniem międzynarodowego prawa humanitarnego), „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 2008, nr 1.
 • Šadl U., The Role of Effet Utile in Preserving the Continuity and Authority of European Union Law: Evidence from the Citation Web of the Pre-Accession Case Law of the Court of Justice of the EU, “European Journal of Legal Studies” 2015, No. 1.
 • Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz.U. z 2004 r., nr 90, poz. 864/2 ze zm.).
 • Traktat o Unii Europejskiej (Dz.U. z 2004 r., nr 90, poz. 864 ze zm.).
 • Wilbrandt-Gotowicz M., Zintegrowane z prawem Unii Europejskiej postępowania administracyjne, Warszawa 2017.
 • Woźniak M., Administracja publiczna wobec prawa wspólnotowego (aspekty organizacyjne i kompetencyjne), [w:] Nowe problemy badawcze w teorii prawa administracyjnego, red. J. Boć, A. Chajbowicz, Wrocław 2009.
 • Wyrok TK z dnia 11 maja 2005 r., K 18/04, OTK ZU 2005, nr 5A, poz. 49.
 • Wyrok Trybunału z dnia 5 lutego 1963 r. w sprawie 26/62 NV Algemene Transport- en Expeditie Onderneming van Gend & Loos przeciwko Nederlandse administratie der belastingen, ECLI: ECLI:EU:C:1963:1.
 • Wyrok Trybunału z dnia 15 lipca 1964 r. w sprawie 6/64 Flaminio Costa przeciwko E.N.E.L., ECLI: ECLI:EU:C:1964:66.
 • Wyrok Trybunału z dnia 17 grudnia 1970 r. w sprawie 11/70 Internationale Handelsgesellschaft mbH przeciwko Einfuhr- und Vorratsstelle für Getreide und Futtermittel, ECLI: ECLI:EU:C:1970:114.
 • Wyrok Trybunału z dnia 4 grudnia 1974 r. w sprawie 41/74 Yvonne van Duyn przeciwko Home Office, ECLI: ECLI:EU:C:1974:133.
 • Wyrok Trybunału z dnia 9 marca 1978 r. w sprawie 106/77 Amministrazione delle Finanze dello Stato przeciwko Simmenthal SpA, ECLI: ECLI:EU:C:1978:49.
 • Wyrok Trybunału z dnia 5 kwietnia 1979 r. w sprawie 148/78 Postępowanie karne przeciwko Tullio Ratti, ECLI: ECLI:EU:C:1979:110.
 • Wyrok Trybunału z dnia 19 stycznia 1982 r. w sprawie 8/81 Ursula Becker przeciwko Finanzamt Münster-Innenstadt, ECLI: ECLI:EU:C:1982:7.
 • Wyrok Trybunału z dnia 10 kwietnia 1984 r. w sprawie 14/83 Sabine von Colson i Elisabeth Kamann przeciwko Land Nordrhein-Westfalen, ECLI: ECLI:EU:C:1984:153.
 • Wyrok Trybunału z dnia 22 czerwca 1989 r. w sprawie 103/88 Fratelli Costanzo SpA przeciwko Comune di Milano, ECLI: ECLI:EU:C:1989:256.
 • Zdyb M., Służba publiczna, [w:] Prawość i godność. Księga pamiątkowa w 70. rocznicę urodzin Profesora Wojciecha Łączkowskiego, red. S. Fundowicz, F. Rymarz, A. Gomułowicz, Lublin 2003.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_g_2017_64_2_147
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.