PL EN


2017 | 64 | 2 |
Article title

Służba publiczna wobec umiędzynarodowienia administracji (na przykładzie administracji antymonopolowej)

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule został omówiona problematyka wzrostu międzynarodowej współpracy organów administracji publicznej oraz jej wpływu na organizację i funkcjonowanie służby publicznej. Prezentacja jest przeprowadzona na przykładzie administracji antymonopolowej. Na początku przedstawiono podstawy prawne współpracy międzynarodowej polskiego organu ochrony konkurencji. Następnie analiza objęła różne przejawy tej współpracy na szczeblu światowym, europejskim i bilateralnym. Pomimo rozwiniętej współpracy międzynarodowej polskiego organu ochrony konkurencji wewnętrzna organizacja jego urzędu jest do niej nieprzystosowana i w znacznym stopniu utrudnia przełożenie skutków tej współpracy na wykonywanie przezeń jurysdykcji administracyjnej. Jednocześnie urzędnicy UOKiK nie są szkoleni w kierunku rozwijania współpracy międzynarodowej, a brak wewnętrznych transferów pomiędzy departamentem orzeczniczym i współpracy z zagranicą powoduje, że funkcjonują one w izolacji od siebie.
EN
The article aims at presenting the connection between growing international cooperation of public administration in relation to organization and functioning of public service. The presentation is made with the example of the antimonopoly administration. It begins with a short description of the legal basis of international cooperation of the Polish competition authority. It is followed with a short overview of different modes of this cooperation on global, European and bilateral levels. Despite extensive international cooperation of the Polish competition authority, its internal organization is rather inefficient and fails to deliver relevant input from the international cooperation into internal works of the authority. Similarly, civil servants of the competition authority are not offered to rise their skills in relation to foreign cooperation as well as there are no transfers between jurisdictional departments and the department for the international cooperation which keeps those departments separated.
Year
Volume
64
Issue
2
Physical description
Dates
published
2017
online
2018-02-26
Contributors
References
  • Błachucki M., The role of the OECD in development and enforcement of competition law, “e-Pública – Revista Eletrónica de Direito Público” 2016, Vol. 3(3).
  • Błachucki M., Umiędzynarodowienie procesów kontroli koncentracji przedsiębiorców, „Ekonomia i Prawo” 2012, nr 1.
  • Górzyńska T., Próba określenia podstawowych pojęć prawa urzędniczego, [w:] Polskie prawo urzędnicze – kryzys tożsamości?, Warszawa 2016.
  • Internacjonalizacja administracji publicznej, red. Z. Czarnik, J. Posłuszny, L. Żukowski, Warszawa 2015.
  • Jóźwiak S., Europejska Sieć Konkurencji – model: struktura i współpraca oraz kompetencje decyzyjne członków, Warszawa 2011.
  • Pickering A., Keep Calm and Carry On: Institutional Reform and International Cooperation in the United Kingdom, [w:] International Cooperation and Competition Enforcement. Brazilian and European Experiences from the Enforcers’ Perspective, eds. V. Marques de Carvalho, C.E. Joppert Ragazzo, P. Burnier da Silva, The Hague 2014.
  • Zarządzenie nr 146 Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie nadania statutu Urzędowi Ochrony Konkurencji i Konsumentów (M.P. nr 97, poz. 846).
  • Zarządzenie nr 40 Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 czerwca 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Urzędowi Ochrony Konkurencji i Konsumentów (M.P. poz. 454).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_g_2017_64_2_157
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.