PL EN


2017 | 64 | 2 |
Article title

Efektywność administracji publicznej w kontekście sprawności instytucjonalnej państwa

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł dotyczy jakości rządzenia i efektywności administracji publicznej. Analizy dokonano przede wszystkim na podstawie dokumentów strategicznych i opublikowanych raportów różnych instytucji, uwzględniając ocenę efektywności i jakości administracji publicznej oraz sprawność instytucji publicznych.Pojęcie dobrego rządzenia wprowadził na początku lat 90. XX w. Bank Światowy. Po jego reorganizacji w 1997 r. opracowano listę sześciu kluczowych wskaźników dobrego rządzenia, które zostały zastosowane do badania jego jakości m.in. w Polsce. Badania dowiodły, że Polska osiąga niskie standardy we wszystkich wymiarach dobrego rządzenia, przede wszystkim w zakresie przejrzystości działania sfery publicznej, jakości regulacji, egzekwowania prawa, efektywności oraz skuteczności realizacji zadań publicznych przez administrację. Mimo tego Polska poradziła sobie zaskakująco dobrze, wypracowując w ciągu 30 lat silny wzrost gospodarczy. W najbliższej przyszłości niezbędne będzie jednak podjęcie zdecydowanych działań, by sprostać takim wyzwaniom, jak starzejące się społeczeństwo czy zmiany na rynkach światowych. Sytuacja wymaga wypracowania strategii opartej na funkcjonowaniu sprawnego państwa i jego efektywnej administracji, by wspierać rozwój gospodarczy i funkcjonowanie instytucji publicznych w Polsce.
EN
It was in the early 1990s that the World Bank first introduced the term “good governance” in its documents and aid programs. After the reorganization of 1997, a list of six indicators of good governance was compiled. The indicators were subsequently used in the research on the quality of governance in Poland. The results clearly showed that the country scored low in all aspects of good governance, notably in public sector transparency, quality of regulation, law enforcement, as well as efficiency and effectiveness of carrying out public duties by the administration.The pathway to shared prosperity in Poland is built around growth, inclusion and sustainability objectives, but success will ultimately depend on a more strategic, effective, and accountable state. Poland has done remarkably well, boasting strong growth over three decades. Looking forward, this argues that a new level of sophistication is required to meet the challenges such as rapidly aging population and evolving global economy. This includes developing a more strategic, effective, and accountable state and it is administration that can facilitate a strong consensus around consistent policies to foster growth, inclusion and sustainability. Improved consistency, commitment, coordination, and cooperation would strengthen Poland’s institutions, making them more strategic, effective and accountable.The paper describes the quality of governance and the effectiveness of public administration. The analysis is based on reports published by different institutions and takes into account measuring the effectiveness and quality of public administration and the efficiency of public institutions.
Year
Volume
64
Issue
2
Physical description
Dates
published
2017
online
2018-02-26
Contributors
References
 • Augustyniak M., Myśl społeczno-filozoficzna Edwarda Abramowskiego, Olsztyn 2006.
 • Bank Światowy: Polska osiągnęła ogromny sukces, ale wciąż potrzebuje reform, www.worldbank.org/pl/news/press-release/2017/03/21/poland-success-is-remarkable-but-further-reforms-are-needed [dostęp: 15.09.2017].
 • Fried R.C., Rabinovitz F.F., Comparative Urban Politics: A Performance Approach, New York 1980.
 • Hood Ch., A Public Management for All Seasons?, “Public Administration” 1991, Vol. 69(1).
 • Katalog zadań na rzecz wdrażania strategii „Sprawne Państwo 2020”, Załącznik 1 do Planu działań na rzecz wdrażania strategii „Sprawne Państwo 2020”, aktualizacja marzec 2015.
 • Kobylińska U., Mierniki sprawności usług publicznych, „Współczesne Zarządzanie” 2013, nr 2.
 • Kulesza M., Współczesne dylematy zarządzania publicznego w Polsce, „Kontrola Państwowa” 2005, nr 1.
 • Kultura ma znaczenie, red. S. Huntington, Poznań 1991.
 • Markowski T., Zarządzanie rozwojem miast, Warszawa 1999.
 • Mączyńska E., Państwo optimum, „Kultura Liberalna” 2014, nr 311.
 • Mill J., Essey on Government, [w:] Utilitarian Logic and Politics, eds. J. Lively, J. Rees, New York 1984.
 • Osborne D., Gaebler T., Rządzić inaczej. Jak duch przedsiębiorczości przenika i przekształca administrację publiczną, Poznań 2005.
 • Pawłowski J., Metodyka oceny efektywności finansowej przedsięwzięć gospodarczych, Łódź 2004.
 • Płoskonka J., Jak działaniu instytucji publicznych zapewnić rzetelność i sprawność?, Seminaryjne posiedzenie Kolegium Najwyższej Izby Kontroli, 5 grudnia 2012 r.
 • Pogorzelski K., Sprawność instytucjonalna państwa 2011. Ekspertyza na temat sprawności instytucjonalnej państwa w kontekście dotychczasowej realizacji Strategii Rozwoju Kraju 2007–2015, IBS 2011.
 • Potoczek A., Zarządzanie w systemie samorządu terytorialnego, [w:] Zarządzanie rozwojem regionalnym i lokalnym. Problemy teorii i praktyki, red. W. Kosiedowski, Toruń 2001.
 • Putnam R., Demokracja w działaniu. Tradycje obywatelskie we współczesnych Włoszech, Kraków 1995.
 • Raport o rozwoju społeczno-gospodarczym, regionalnym oraz przestrzennym Polski, Warszawa 2016.
 • Raport „Polska 2030. Wyzwania rozwojowe”, KPRM, lipiec 2009.
 • Rutkowski M., Bank Światowy a poprawianie jakości rządzenia w zmieniającym się świecie. Sytuacja Polski i wyzwania kryzysu gospodarczego, „Zarządzanie Publiczne” 2009, nr 3.
 • Strategia „Sprawne Państwo 2020”, Warszawa, 20 grudnia 2012, https://mc.gov.pl/strategie [dostęp: 09.09.2017].
 • Swianiewicz P., Dziemianowicz W., Mackiewicz M., Sprawność instytucjonalna administracji samorządowej w Polsce – zróżnicowanie regionalne, Warszawa 2000.
 • Uchwała Rady Ministrów nr 17 z dnia 12 lutego 2013 r. w sprawie przyjęcia strategii „Sprawne Państwo 2020” (M.P. z 2013 r., poz. 136).
 • Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. z 2014 r., poz. 1649 ze zm.).
 • Wojciechowski E., Podgórniak-Krzykacz A., Pomiar jakości rządzenia, „Gospodarka Narodowa” 2008, nr 3.
 • World Governance Indicators, http://info.worldbank.org/governance/wgi/index.aspx#home [dostęp: 10.09.2017].
 • Wójtowicz D., Determinanty sprawności instytucjonalnej samorządów terytorialnych – w stronę trwałego rozwoju społeczno-gospodarczego, „MBA” 2009, nr 3.
 • Wysocki S., Efektywność administracji – czy umiemy ją mierzyć?, [w:] Efektywność działania administracji publicznej w Polsce, red. A. Gołębiowska, B. Zientarski, Warszawa 2016.
 • Zalewski A., Teoretyczne podstawy zarządzania gminą, [w:] Zarządzanie gospodarką i finansami gminy, red. H. Sochacka-Krysiak, Warszawa 2003.
 • Ziobrowska J., Strategia „Sprawne Państwo 2020” wobec współczesnych problemów sektora publicznego w Polsce, „Barometr Regionalny” 2015, nr 4.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_g_2017_64_2_179
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.