PL EN


2017 | 64 | 2 |
Article title

Służba publiczna w świetle personalistycznej koncepcji administracji publicznej

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Koncepcja administracji publicznej zależy od poglądów tych, którzy je tworzą. Z koncepcji zaś wynika sposób rozwiązywania szczegółowych problemów, w tym sposób budowania norm prawnych i wprowadzania konstrukcji organizacyjnych. Sama koncepcja administracji publicznej uwarunkowana jest założeniami filozoficznymi, często nawet nieuświadomionymi. Najczęściej chodzi tutaj o założenia aksjologiczne, które jednak wynikają z antropologii lub ontologii. Na kształt współcześnie rozwijanych koncepcji administracji publicznej mogą więc mieć wpływ różne poglądy. Nie jest łatwo dokonać pełnej klasyfikacji poglądów mających wpływ na koncepcje administracji publicznej. Często są to bowiem koncepcje sięgające do wielu źródeł. Można jednak próbować wyodrębnić pewne wiodące kierunki. Są wśród nich: koncepcje humanistyczne, koncepcje normatywistyczne, koncepcje pragmatyczne, koncepcje socjalistyczne, koncepcje personalistyczne, koncepcje modernistyczne (ponowoczesne). Jednym z podstawowych założeń personalistycznej koncepcji administracji publicznej jest dobro wspólne, z kolei określenie istoty służby publicznej wymaga rozróżnienia materialnego i organizacyjnego rozumienia tego pojęcia.
EN
The approach to public administration depends upon the views demonstrated by those who create it. This approach determines the manner of solving detailed problems, including the way of building legal standards and implementing organizational structures. The approach to public administration itself was conditioned by philosophical assumptions, sometimes even unconscious. Most frequently it is about axiological assumptions that are actually based on anthropology or ontology. The form of currently developing ideas of public administration can therefore be affected by different views. It is not easy to make a full classification of views influencing the approaches to public administration. Frequently, these are approaches referring to many sources. However, one can try to separate certain leading directions. They include the following approaches: humanist, normativist, pragmatic, socialist, personalist and modernist (post modern). One of the basic assumptions of personalist approach to public administration is common interest, whereas determining the essence of public service requires differentiating between the material and organizational understanding of that notion.
Year
Volume
64
Issue
2
Physical description
Dates
published
2017
online
2018-02-26
Contributors
References
 • Adamiak B., Borkowski J., Polskie postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne, Warszawa 1999.
 • Bauman Z., Płynna nowoczesność, Kraków 2006.
 • Bocheński J.M., Sto zabobonów. Krótki filozoficzny słownik zabobonów, Paryż 1987.
 • Brzozowski W., Konstytucyjna zasada dobra wspólnego, „Państwo i Prawo” 2007, z. 3.
 • Chrisdu-Budnik A., [w:] A. Chrisdu-Budnik, J. Korczak, A. Pakuła, J. Supernat, Nauka organizacji i zarządzania, Wrocław 2005.
 • Cieślak Z., Prawo do dobrej administracji (tezy wystąpienia), [w:] Prawo do dobrej administracji. Materiały ze Zjazdu Katedr Prawa i Postępowania Administracyjnego, red. Z. Niewiadomski, Z. Cieślak, Warszawa 2003.
 • Cieślak Z., Lipowicz I., Niewiadomski Z., Prawo administracyjne. Część ogólna, Warszawa 2000.
 • Dworkin R., Biorąc prawa poważnie, Warszawa 1998.
 • Działocha K., Hierarchia norm konstytucyjnych i jej rola w rozstrzyganiu kolizji norm, [w:] Charakter i struktura norm konstytucji, red. J. Trzciński, Warszawa 1997.
 • Fundowicz S., Administracja bliska ludziom i bliska ludzi, [w:] Prawo do dobrej administracji. Materiały ze Zjazdu Katedr Prawa i Postępowania Administracyjnego, red. Z. Niewiadomski, Z. Cieślak, Warszawa 2003.
 • Fundowicz S., Korporacje prawa publicznego w teorii i praktyce prawa niemieckiego, „Roczniki Naukowe TN KUL” 1999, t. 9.
 • Hufen F., Fehler im Verwaltungsverfahreh, Baden-Baden 1986.
 • Joffe O.S., Szargorodski M.D., Zagadnienia teorii prawa, Warszawa 1963.
 • Kaufman R., Gesetz und Recht, München 1984.
 • Kędziora R., Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Warszawa 2005.
 • Kisielowska M., Multicentryczność systemu norm prawa administracyjnego, „Samorząd Terytorialny” 2013, nr 5.
 • Kmieciak Z., Ogólne zasady prawa i postępowania administracyjnego, Warszawa 2000.
 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 kwietnia 1997 r. (Dz.U. z 1997 r., nr 78, poz. 483 ze zm.).
 • Konstytucje Rzeczypospolitej oraz komentarz do Konstytucji RP z 1997 r., red. J. Boć, R. Balicki, Wrocław 1998.
 • Kość A., Podstawy filozofii prawa, Lublin 2005.
 • Krąpiec A., Człowiek i prawo naturalne, Lublin 2009.
 • Krąpiec A., Ja – człowiek. Zarys antropologii filozoficznej, Lublin 1991.
 • Krąpiec A., Suwerenność… czyja?, Lublin 1996.
 • Łętowska E., „Multicentryczność” systemu prawa i wykładnia jej przyjazna, [w:] Rozprawy prawnicze. Księga pamiątkowa Profesora Maksymiliana Pazdana, red. L. Ogiegło, W. Popiołek, M. Szpunar, Kraków 2005.
 • Łętowska E., Multicentryczność współczesnego systemu prawa i jej konsekwencje, „Państwo i Prawo” 2005, z. 4.
 • Łopatka A., Wstęp do prawoznawstwa, Warszawa 1975.
 • Mały słownik terminów i pojęć filozoficznych, oprac. A. Podsiad, Z. Więckowski, Warszawa 1983.
 • Marxistisch-leninstische Staats- und Rechtstheorie, Berlin 1975.
 • Niewiadomski Z., Czy prawo do dobrej administracji jest pojęciem normatywnym?, [w:] Prawo do dobrej administracji. Materiały ze Zjazdu Katedr Prawa i Postępowania Administracyjnego, red. Z. Niewiadomski, Z. Cieślak, Warszawa 2003.
 • Nowacki J., Prawo publiczne – prawo prywatne, Katowice 1992.
 • Opałek K., Problemy metodologiczne nauki prawa, Warszawa 1962.
 • Opałek K., Wróblewski J., Zagadnienia teorii prawa, Warszawa 1969.
 • Prawo administracyjne, red. J. Boć, Wrocław 2000.
 • Rousseau J.J., Umowa społeczna, Kęty 2002.
 • Rozmaryn S., O zasadach ogólnych Kodeksu postępowania administracyjnego, „Państwo i Prawo” 1961, z. 12.
 • Seidler G.L., Teoria państwa i prawa (część analityczna), Kraków 1951.
 • Sobański R., Dobro zasadą i racją bytu administracji, [w:] Ewolucja prawnych form administracji publicznej. Księga jubileuszowa z okazji 60. rocznicy urodzin Profesora Ernesta Knosali, red. L. Zacharko, A. Matan, G. Łaszczyca, Warszawa 2008.
 • Starościak J., Źródła prawa administracyjnego, [w:] System Prawa Administracyjnego, t. 1, Wrocław 1977.
 • Stelmachowski A., Wstęp do teorii prawa cywilnego, Warszawa 1984.
 • Strzeszewski C., Katolicka nauka społeczna, Warszawa 1985.
 • Teorija gosudarstva i prava, red. A.M. Vasil’ev, Moskwa 1977.
 • Wronkowska S., Zieliński M., Ziembiński Z., Zasady prawa. Zagadnienia podstawowe, Warszawa 1974.
 • Zarządzanie. Teoria i praktyka, red. A. Koźmiński, W. Piotrowski, Warszawa 1997.
 • Zdyb M., Dobro wspólne w perspektywie artykułu 1 Konstytucji RP, [w:] Trybunał Konstytucyjny. Księga XV-lecia, red. F. Rymarz, A. Jankiewicz, Warszawa 2001.
 • Zdyb M., Publiczne prawo gospodarcze, Kraków 1998.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_g_2017_64_2_29
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.