PL EN


2017 | 64 | 2 |
Article title

O potrzebie modernizacji polskiej służby cywilnej – w poszukiwaniu modelu po 20 latach reform

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The reform of the civil service is one of the crucial issues of the political transformation in Poland after 1989. Constructing of the appropriate system of values, principles and procedures aiming to fulfill State’s duties through the operating numerous clerks still poses a number of problems for the legislator. Thereby, the authors are also making an attempt to evaluate the regulations concerning the civil service from the perspective of anticipation of new directions of further changes in order to guarantee them compliance with the Polish Constitution from 2 April 1997 and the assurance of the effectiveness of the civil service.
PL
Reforma służby cywilnej należy do istotnych zagadnień w procesie transformacji ustrojowych w Polsce po 1989 r. Skonstruowanie odpowiedniego systemu wartości, zasad i procedur służących realizacji zadań państwa przez działający w jego strukturach korpus urzędników nastręczało i w dalszym ciągu stwarza ustawodawcy wiele problemów. Dlatego autorzy niniejszego opracowania podjęli próbę oceny regulacji prawnych dotyczących służby cywilnej pod kątem wskazania kierunków dalszych zmian w celu zagwarantowania ich zgodności z Konstytucją RP z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz zapewnienia efektywności działania administracji publicznej.
Year
Volume
64
Issue
2
Physical description
Dates
published
2017
online
2018-02-26
Contributors
References
 • Barankiewicz T., Społeczeństwo komunikacyjne i społeczeństwo sieci, [w:] W poszukiwaniu modelu standardów etycznych administracji publicznej w Polsce, red. T. Barankiewicz, Lublin 2013.
 • Bielecki L., Münnich M., Organy podatkowe administracji rządowej podległej ministrowi finansów, [w:] System organów podatkowych w Polsce, Warszawa 2009.
 • Bossaert D., Demmke C., Służba cywilna w państwach akcesyjnych. Tendencje i wpływ procesów integracyjnych, Łódź 2003.
 • Długosz D., Podstawowe zasady etyki urzędniczej, [w:] System Prawa Administracyjnego, t. 13: Etyka urzędnicza i etyka służby publicznej, red. R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel, Warszawa 2016.
 • Dostatni G., Koncepcje służby cywilnej a realizacja konstytucyjnego celu jej działania, Warszawa 2011.
 • Dostatni G., Model kariery a model stanowiska, [w:] Koncepcje służby cywilnej a realizacja konstytucyjnego celu jej działania, Warszawa 2011.
 • Dostatni G., Początki służby cywilnej w Polsce, [w:] Koncepcje służby cywilnej a realizacja konstytucyjnego celu jej działania, Warszawa 2011.
 • Dudek D., Komentarz do art. 153 Konstytucji, [w:] Konstytucja RP, t. 2: Komentarz do art. 87–243, red. M. Safjan, L. Bosek, Warszawa 2016.
 • Gottfried P., Conservatism in America: Making Sense of the American Right, New York 2007.
 • Gottfried P., Theologies and Moral Concern, New York 1995.
 • Itrich-Drabarek J., Służba cywilna w Europie Środkowo-Wschodniej. Implementacja norm, procedur i wartości europejskiej służby cywilnej, Warszawa 2013.
 • Itrich-Drabarek J., Uwarunkowania, standardy i kierunki zmian funkcjonowania służby cywilnej w Polsce na tle europejskim, Warszawa 2010.
 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 kwietnia 1997 r. (Dz.U. z 1997 r., nr 78, poz. 483 ze zm.).
 • Kulesza M., Niziołek M., Służba publiczna na świecie, [w:] Etyka służby publicznej, Warszawa 2010.
 • Łukaszczuk A., Kształtowanie się modelu ustrojowego służby cywilnej w Polsce, Warszawa 2014.
 • Mróz M., Służba cywilna w państwach Unii Europejskiej (system awansowy i pozycyjny w badaniach Europejskiego Instytutu Administracji Publicznej), http://biurose.sejm.gov.pl/teksty_pdf_00/i-746.pdf [dostęp: 10.12.2017].
 • New Report Calls For Civil Service Reform Overhaul, www.alec.org/press-release/new-report-calls-for-civil-service-reform-overhaul [dostęp: 20.06.2017].
 • Pogłódek A., Przywora B., Służba cywilna w Federacji Rosyjskiej – próba oceny 25 lat doświadczeń, [w:] 25 lat transformacji ustrojowej w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej, red. E. Gdulewicz, W. Orłowski, S. Patyra, Lublin 2015.
 • Przywora B., Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej a model polskiej służby cywilnej, [w:] Transformacje ustrojowe polskiej służby cywilnej, Kraków 2012.
 • Przywora B., Kształtowanie kadr w administracji publicznej, [w:] System Prawa Administracyjnego, t. 13: Etyka urzędnicza i etyka służby publicznej, red. R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel, Warszawa 2016.
 • Przywora B., Transformacje ustrojowe polskiej służby cywilnej, Kraków 2012.
 • Radwan A., Wielkie zmiany dla urzędników. Nadchodzi rządowa miotła kadrowa, „Gazeta Prawna”, http://serwisy.gazetaprawna.pl/praca-i-kariera/artykuly/989237,zmiany-dla-urzednikow-zasady-zatrudniania-i-wynagradzania.html [dostęp: 20.06.2017].
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 grudnia 2009 r. w sprawie określenia stanowisk urzędniczych, wymaganych kwalifikacji zawodowych, stopni służbowych urzędników służby cywilnej, mnożników do ustalania wynagrodzenia oraz szczegółowych zasad ustalania i wypłacania innych świadczeń przysługujących członkom korpusu służby cywilnej (Dz.U. z 2009 r., nr 211, poz. 1630).
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie określenia stanowisk urzędniczych, wymaganych kwalifikacji zawodowych, stopni służbowych urzędników służby cywilnej, mnożników do ustalania wynagrodzenia oraz szczegółowych zasad ustalania i wypłacania innych świadczeń przysługujących członkom korpusu służby cywilnej (Dz.U. z 2016 r., poz. 125).
 • Rydlewski G., Służba cywilna w Polsce, Warszawa 2001.
 • Stępień M., Responsywna administracja publiczna, Toruń 2008.
 • System łupów, https://zapytaj.onet.pl/encyklopedia/6407,,,,system_lupow,haslo.html [dostęp: 20.06.2017].
 • Szewczyk H., Modele służby publicznej a układy zbiorowe pracy, [w:] Układy zbiorowe pracy. W stulecie urodzin profesora Wacława Szuberta, red. Z. Góral, Warszawa 2013.
 • Szewczyk H., Modele służby publicznej i ich przydatność dla polskiego porządku prawnego, [w:] Służba publiczna. Stan obecny, wyzwania i oczekiwania, red. S. Płażek, M. Stec, Warszawa 2013.
 • United States federal civil service, https://en.wikipedia.org/wiki/United_States_federal_civil_service [dostęp: 20.06.2017].
 • Ura E., Pojęcie pracownika administracji, [w:] Prawo administracyjne, red. E. Ura, Warszawa 2015.
 • Ustawa z dnia 17 lutego 1922 r. o państwowej służbie cywilnej (Dz.U. nr 21, poz. 164 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli (Dz.U. z 2015 r., poz. 1096; Dz.U. z 2016 r., poz. 677).
 • Ustawa z dnia 21 czerwca 1996 r. o urzędach i izbach skarbowych (Dz.U. z 2016 r., poz. 1810).
 • Ustawa z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów (Dz.U. z 2016 r., poz. 1721).
 • Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz.U. z 2016 r., poz. 1345 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz.U. z 2016 r., poz. 1947).
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz.U. z 2016 r., poz. 1948).
 • Uzasadnienie do wyroku TK z dnia 14 czerwca 2011 r., Kp 1/11, OTK ZU 2011, nr 5A, poz. 41, w sprawie racjonalizacji zatrudnienia w państwowych jednostkach budżetowych i niektórych innych jednostkach sektora finansów publicznych w latach 2011–2013.
 • Wyrok TK z dnia 17 listopada 1998 r., K 42/97, OTK 1998, nr 7, poz. 113.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_g_2017_64_2_83
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.