PL EN


2017 | 64 | 2 |
Article title

Zasada sprawiedliwości proceduralnej w postępowaniu dyscyplinarnym funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Niniejszy artykuł jest poświęcony analizie zasady sprawiedliwości proceduralnej w postępowaniu dyscyplinarnym funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej. Na zasadę sprawiedliwości proceduralnej składa się szereg gwarancji procesowych przyznanych funkcjonariuszom w celu ochrony ich wolności i praw w postępowaniu dyscyplinarnym, w szczególności: prawo do obrony, zapewnienie szybkiego przebiegu postępowania, zagwarantowanie możliwości odwołania się od orzeczeń dyscyplinarnych wydanych w I instancji oraz ich zaskarżania do sądu, zakaz reformationis in peius, zasada domniemania niewinności, a także zasada in dubio pro reo.
EN
This article is devoted to the analysis of the procedural justice principle in disciplinary procedures against customs and fiscal officers. Procedural justice includes many procedural guarantees granted to officers so as to protect their freedoms and rights in the disciplinary procedures, in particular their right to defend themselves, their right to efficient and fast procedures, the right to appeal against disciplinary decisions issued in the first instance and their appeal to courts for judicial revision, the prohibition of reformatio in peius, the presumption of innocence and the principle of in dubio pro reo.
Year
Volume
64
Issue
2
Physical description
Dates
published
2017
online
2018-02-26
Contributors
References
 • Halicki A., Służba celna. Status prawny funkcjonariusza celnego, Szczecin 2013.
 • Halicki A., Ustawa o Służbie Celnej. Komentarz, Toruń 2016.
 • Kmieciak Z., Idea sprawiedliwości proceduralnej w prawie administracyjnym (założenia teoretyczne i doświadczenia praktyki), „Państwo i Prawo” 1994, z. 10.
 • Olejniczak-Szałowska E., Zasada sprawiedliwości proceduralnej, [w:] Prawo administracyjne – pojęcia, instytucje, zasady w teorii i orzecznictwie, red. M. Stahl, Warszawa 2004.
 • Orzeczenie TK z dnia 9 listopada 1993 r., K 11/93, OTK 1993, cz. II.
 • Postanowienie WSA w Warszawie z dnia 17 maja 2017 r., IV SO/Wa 6/17, http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/335273B142 [dostęp: 13.07.2017].
 • Uchwała SN z dnia 27 maja 2009 r., I KZP 5/09, OSNKW 2009, nr 7, poz. 51.
 • Uchwała SN z dnia 24 stycznia 2013 r., I KZP 18/12, OSKW 2013, nr 2, poz. 11.
 • Uchwała SN z dnia 21 kwietnia 2016 r., III PZP 4/16, www.sn.pl/sites/orzecznictwo/orzeczenia3/iii%20pzp%204-16.pdf [dostęp: 20.07.2017].
 • Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1749).
 • Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1369).
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz.U. z 2016 r., poz. 1947).
 • Uzasadnienie do projektu ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej, Druk sejmowy nr 826, www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/druk.xsp?nr=826 [dostęp: 10.07.2017].
 • Waltoś S., Naczelne zasady procesu karnego, Warszawa 1999.
 • Wronkowska S., Zieliński M., Ziembiński Z., Zasady prawa. Zagadnienia podstawowe, Warszawa 1974.
 • Wróblewski J., Prawo obowiązujące a „ogólne zasady prawa”, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Łódzkiego. Nauki Humanistyczne” 1965, z. 42.
 • Wyrok NSA z dnia 19 października 1993 r., V SA 250/93, OSP 1995, nr 5, poz. 101.
 • Wyrok NSA z dnia 15 stycznia 2013 r., I OSK 1556/12, http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/247DDCCFB7 [dostęp: 19.07.2017].
 • Wyrok TK z dnia 8 grudnia 1998 r., K 41/97, OTK 1998, nr 7, poz. 117.
 • Wyrok TK z dnia 27 lutego 2001 r., K 22/00, OTK 2001, nr 3, poz. 48.
 • Wyrok TK z dnia 11 września 2001 r., SK 17/00, OTK 2001, nr 6, poz. 165.
 • Wyrok TK z dnia 8 października 2002 r., K 36/00, OTK-A 2002, nr 5, poz. 63.
 • Wyrok TK z dnia 2 września 2008 r., K 35/06, OTK ZU 2008, nr 7A, poz. 120.
 • Wyrok NSA z dnia 15 stycznia 2013 r., I OSK 1556/12, http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/247DDCCFB7 [dostęp 19.07.2017].
 • Wyrok WSA w Białymstoku z dnia 1 października 2009 r., II SA/Bk 357/09, http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/E44C4CAD8E [dostęp: 21.07.2017].
 • Wyrok WSA z dnia 24 marca 2015 r., II SA/Wa 1970/14, http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/F298F72BCF [dostęp: 19.07.2017].
 • Wyrok WSA w Lublinie z dnia 8 września 2016 r., II SA/Lu 461/16, http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/87AC072998 [dostęp: 13.07.2017].
 • Wyrok WSA w Poznaniu z dnia 8 marca 2017 r., II SA/Po 15/17, http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/692278F475 [dostęp: 13.07.2017].
 • Ziemski K.M., Zasady ogólne prawa administracyjnego, Poznań 1989.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_g_2017_64_2_99
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.