PL EN


2018 | 65 | 1 |
Article title

Nowe przestępstwa terrorystyczne w polskim prawie karnym

Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The author describes the evolution of anti-terrorist substantial criminal law regulations in Poland. It is stressed that the new offences were introduced more because of an international legal pressure to do so than because of the existence of a real need for such regulations, since Poland has not so far directly experienced terrorism. The author especially focuses on the changes to the Criminal Code introduced since 2016, discussing the new offence of participating in a terrorist training (Art. 255a § 2 of the Criminal Code), the offence of crossing the border of Poland with the intention to commit a terrorist act abroad (Art. 259a of the Criminal Code), and the recently much changed shape of the offence of financing of terrorism (Art. 165a of the Criminal Code), which can now be committed even unintentionally.
PL
W artykule została opisana ewolucja antyterrorystycznych rozwiązań polskiego prawa karnego. Podkreślono, że nowe typy czynów zabronionych były wprowadzane bardziej pod wpływem prawnej presji międzynarodowej niż z powodu istnienia praktycznej potrzeby takich rozwiązań, ponieważ Polska nie doświadczyła dotąd bezpośrednio terroryzmu. W opracowaniu szczególnie dużo uwagi poświęcono zmianom w Kodeksie karnym wprowadzonym od 2016 r., poza tym zostało omówione nowe przestępstwo udziału w szkoleniu terrorystycznym (art. 255a § 2 k.k.), przestępstwo przekroczenia granicy RP w celu popełnienia za granicą przestępstwa o charakterze terrorystycznym (art. 259a k.k.) oraz znacznie ostatnio zmieniony kształt przestępstwa finansowania terroryzmu (art. 165a k.k.), które obecnie może być popełnione nawet nieumyślnie.
Year
Volume
65
Issue
1
Physical description
Dates
published
2018
online
2018-03-21
Contributors
References
 • Aleksandrowicz, R., Pojęcie czynu o charakterze terrorystycznym „de lege lata” i „de lege ferenda” (wybrane zagadnienia), „Problemy praworządności” 1988, nr 10.
 • Filar, M., Terroryzm – problemy definicyjne oraz regulacje prawne w polskim prawie karnym w świetle prawa międzynarodowego i porównawczego, [in:] V. Kwiatkowska-Darul (red.), Terroryzm. Materiały z sesji naukowej, Toruń 2002.
 • Gruszecka, D., [in:] J. Giezek (red.), Kodeks karny. Część szczególna. Komentarz, Warszawa 2014.
 • Guzik-Makaruk, E., Filipkowski, W., Kryminalizacja finansowania terroryzmu na tle prawnoporównawczym, „Studia prawnoustrojowe” 2009, nr 10.
 • Herzog, A., [in:] R.A. Stefański (red.), Kodeks karny. Komentarz, wyd. 3, Warszawa 2017.
 • Indecki, K., Prawo karne wobec terroryzmu i aktu terrorystycznego, Łódź 1998.
 • Lach, A., [in:] V. Konarska-Wrzosek (red.), Kodeks karny. Komentarz, Warszawa 2016.
 • Michalska-Warias, A., Fighting Terrorism in Polish Criminal Law, „Białostockie Studia Prawnicze” 2011, nr 10.
 • Michalska-Warias, A., [in:] T. Bojarski (red.), Kodeks karny. Komentarz, Warszawa 2016.
 • Michalska-Warias, A., [in:] M. Królikowski, R. Zawłocki (red.), Kodeks karny. Część szczególna. Komentarz, t. II, Warszawa 2013.
 • Nowak, C., Wpływ procesów globalizacyjnych na polskie prawo karne, Warszawa 2014.
 • Oczkowski, T., [in:] V. Konarska-Wrzosek (red.), Kodeks karny. Komentarz, Warszawa 2016.
 • Petasz, P., [in:] M. Królikowski, R. Zawłocki (red.), Kodeks karny. Część szczególna. Komentarz, t. I, Warszawa 2013.
 • Stefański, R.A., [in:] R.A. Stefański (red.), Kodeks karny. Komentarz, wyd. 3, Warszawa 2017.
 • Wiak, K., Kryminalizacja finansowania terroryzmu w polskim prawie karnym, „Palestra” 2010, nr 7–8.
 • Wiak, K., [in:] A. Grześkowiak, K. Wiak (red.), Kodeks karny. Komentarz, Warszawa 2017.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_g_2018_65_1_103
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.