PL EN


2018 | 65 | 1 |
Article title

Materiały legislacyjne jako głos prawodawcy w dyskursie o zasadach prawa

Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The paper discusses the possibilities for using legislative materials in the process of establishing a catalogue of legal principles and determining their content. The starting point for the analysis was the conviction that the catalogue of legal principles and their content is established through discourse. One element of this discourse is the legislator’s voice in the form of “traces” left in various places. The interpreter may refer to both the legislator’s expressions in texts of normative acts and to expressions presented in legislative materials. Until recently, given their insufficient availability, legislative materials were seldom used in the discourse on legal principles. Through an analysis of legislative materials developed for the 2017 amendment of the Code of Administrative Proceedings, which introduced new principles to the Code, the authors show that these materials can be a source of valuable information on the legislative intent. The paper concludes with the following observation: the currently available access opportunities offered by information technologies mean that expanding the context that shapes the catalogue and content of the various principles through the use of legislative materials appears necessary. 
PL
Przedmiot rozważań podjętych w opracowaniu stanowi kwestia możliwości wykorzystania materiałów legislacyjnych w procesie określania katalogu zasad prawa oraz ustalania ich treści. Punktem wyjścia dla zaprezentowanych przez autorów analiz było przekonanie o tym, że ustalenie katalogu zasad prawa i ich treści jest budowane w drodze dyskursu. Elementem tego dyskursu jest głos prawodawcy w postaci „śladów” pozostawionych w różnych miejscach. Interpretator może zarówno sięgać po wypowiedzi prawodawcy znajdujące się w tekstach aktów normatywnych, jak i wykorzystać wypowiedzi zaczerpnięte z treści materiałów legislacyjnych. Do niedawna – w związku z brakiem wystarczającej dostępności dokumentów wytworzonych w toku procesu legislacyjnego – materiały te były bardzo rzadko wykorzystywane w dyskursie o zasadach prawa. Autorzy na przykładzie analizy materiałów legislacyjnych powstałych w toku dokonanej w 2017 roku nowelizacji Kodeksu postępowania administracyjnego z 1960 roku, której efektem było wprowadzenie do prawa administracyjnego procesowego nowych zasad i poddanie pewnym modyfikacjom dotychczas uznawanych, dowodzą, że materiały te mogą być cennym źródłem informacji o intencji prawodawcy. Na zakończenie rozważań sformułowano wniosek ogólny, że mimo iż w naszej tradycji nie dokonywano odtwarzania katalogu i treści zasad prawa w oparciu o materiały legislacyjne, wobec aktualnych możliwości dostępu jakie dają technologie informatyczne, wzbogacenie kontekstu decydującego o ustaleniu katalogu i treści poszczególnych zasad przez wykorzystanie materiałów legislacyjnych wydaje się kierunkiem niezbędnym.
Year
Volume
65
Issue
1
Physical description
Dates
published
2018
online
2018-03-21
Contributors
References
 • Alexy, R., On the Structure of Legal Principles, “Ratio Juris” 2000, vol. 13, no 3.
 • Alexy, R., Theorie der Grundrechte, Baden-Baden 1985.
 • Atienza, M., Manero, J.R., A Theory of Legal Sentences, Dordrecht–Boston 1998.
 • Ávila, H., Theory of Legal Principles, Dordrecht 2007.
 • Beaulac, S., Parliamentary Debates in Statutory Interpretation: A Question of Admissibility or of Weight?, “McGill Law Journal” 1998, no. 43.
 • Beaulac, S., Recent Developments at the Supreme Court of Canada on the Use of Parliamentary Debates, “Saskatchewan Law Review” 2000, no. 63.
 • Bielska-Brodziak, A., Cel interpretacji jako kryterium oceny przydatności materiałów legislacyjnych dla wykładni prawa na gruncie niemieckiej kultury prawnej, [in:] M. Kłodawski (red.), Szkice z teorii tworzenia prawa i techniki legislacyjnej, in press.
 • Bielska-Brodziak, A., Śladami prawodawcy faktycznego. Materiały legislacyjne jako narzędzie wykładni, in press.
 • Bielska-Brodziak, A., Tobor, Z., Zmiana w przepisach jako argument w dyskursie interpretacyjnym, „Państwo i Prawo” 2009, z. 9.
 • Breyer, S., On the Uses of Legislative History in Interpreting Statutes, “Southern California Law Review” 1992, vol. 65.
 • Brudney, J.J., Below the Surface: Comparing Legislative History Usage by the House of Lords and the Supreme Court, “Washington University Law Review” 2007, no. 85.
 • Carlson, L., The Fundamentals of Swedish Law, Lund 2009.
 • Dworkin, R., A Matter of Principle, Cambridge–Massachusetts–London 1985.
 • Dworkin, R., Taking Rights Seriously, Duckworth–London 1991.
 • Eskridge, Jr W.N., Frickey, Ph.P., Garrett, E., Legislation and Statutory Interpretation, New York 2006.
 • Evans, J., Controlling the Use of Parliamentary History, “New Zealand Universities Law Review” 1998, no. 18.
 • Fleischer, H., Comparative Approaches to the Use of Legislative History in Statutory Interpretation, “American Journal of Comparative Law” 2012, no. 60.
 • Folsom, G.B., Legislative History. Research for the Interpretation of Law, Charlottesville 1972.
 • Germain, C.M., Approaches to Statutory Interpretation and Legislative History in France, “Duke Journal of Comparative and International Law” 2003, no. 13.
 • Gluck, A.R., Bressman, L.S., Statutory Interpretation from the Inside – An Empirical Study of Congressional Drafting, Delegation, and the Canons, Part I, “Stanford Law Review” 2013, no. 65.
 • Gluck, A.R., Bressman, L.S., Statutory Interpretation from the Inside – An Empirical Study of Congressional Drafting, Delegation, and the Canons, Part II, “Stanford Law Review” 2014, no. 66.
 • Henschen, B.M., Judicial Use of Legislative History and Intent in Statutory Interpretation, “Legislative Studies Quarterly” 1985, no. 3.
 • Jellum, L.D., Mastering Statutory Interpretation, Durham 2008.
 • Josse, P., Le role de la notion de travaux preparatoiresdans la jurisprudence du Conseil constitutionnel, Paris 1998.
 • Kordela, M., Zasady prawa. Studium teoretycznoprawne, Poznań 2012.
 • Leszczyński, L., Maroń, G., Pojęcie i treść zasad prawa oraz generalnych klauzul odsyłających. Uwagi porównawcze, „Annales UMCS. Sectio G” 2013, vol. LX, nr 1.
 • Mammen, Ch.E., Using Legislative History in American Statutory Interpretation, Hague–London–New York 2002.
 • Maroń, G., Zasady prawa. Pojmowanie I typologie a rola w wykładni i orzecznictwie konstytucyjnym, Poznań 2011.
 • Nourse, V.F., Elementary Statutory Interpretation: Rethinking Legislative Intent and History, “Boston College Law Review” 2014, no. 55.
 • Peczenik, A., Bergholz G., Statutory Interpretation in Sweden, [in:] D.N. MacCormick, R.S. Summers (eds.), Interpreting Statutes: A Comparative Study, Dartmouth–Worcester 1991.
 • Popkin, W.D., A Dictionary of Statutory Interpretation, Durham 2007.
 • Salvador Coderch, P., Los materials prelegislativos: entre el culto y la polémica, “Anuario de Derecho Civil” 1983, no. 4.
 • Tkacz, S., O zintegrowanej koncepcji zasad prawa w polskim prawoznawstwie (od dogmatyki do teorii), Toruń 2014.
 • Tobor, Z., Wykładnia historyczna, [in:] O prawie i jego dziejach księgi dwie: studia ofiarowane Profesorowi Adamowi Lityńskiemu w czterdziestolecie pracy naukowej i siedemdziesięciolecie urodzin, Białystok 2010.
 • Tremblay, R., L’essential de l’interpretation des lois, Quebec 2004.
 • Übelacker, M., Die genetische Auslegung in der jungeren Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts, Kiel 1993.
 • Vogel, H.H., Sources of Swedish Law, [in:] M. Bogdan (ed.), Swedish Legal System, Stockholm 2010.
 • Wronkowska, S., Zieliński, M., Ziembiński, Z., Zasady prawa. Zagadnienia podstawowe, Warszawa 1974.
 • Zieliński, M., Konstytucyjne zasady prawa, [in:] J. Trzciński (red.), Charakter i struktura norm Konstytucji, Warszawa 1997.
 • Zieliński, M., Zasady i wartości konstytucyjne, [in:] A. Bałaban. P. Mijal (red.), Zasady naczelne Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 roku. Materiały 52. Ogólnopolskiego Zjazdu Katedr Prawa Konstytucyjnego w Międzyzdrojach (27–29 maja 2010 r.), Szczecin 2011.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_g_2018_65_1_155
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.