PL EN


2018 | 65 | 1 |
Article title

Kara jako medicina peccatoris. Na marginesie rozważań o karze śmierci w doktrynie św. Tomasza z Akwinu

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł przedstawia problematykę kary w doktrynie św. Tomasza z Akwinu. W szczególności analizuje celowość kary śmierci. Autor stawia tezę o ścisłej korelacji funkcji kary, zasad jej orzekania i wykonania z koncepcją dobra wspólnego. Dopuszczalność kary śmierci stanowi konsekwencję racjonalnego ujęcia bonum commune oraz jest pochodną przyjęcia organicznej koncepcji państwa. Oryginalność rozważań Akwinaty w przedmiocie humanitaryzacji prawa karnego zapewnia mu trwałe miejsce w panteonie twórców i krzewicieli nowożytnych koncepcji szeroko rozumianego prawa karnego.  
EN
The article presents the issue of punishment in St. Thomas Aquinas’ doctrine. In particular, it analysis the propriety of capital punishment. The author presents the link between punishment’s functions, rules of stating and executing with the common wealth. The acceptance of capital punishment is the consequence of rational attitude towards bonum commune and is a derivative of acceptance of organic state concept. The originality of Aquinas’ ideas in the subject of humanization of criminal law provides Thomas Aquinas with permanent place in the hall of fame of creators and propagators of the modern concept of the criminal law.
Year
Volume
65
Issue
1
Physical description
Dates
published
2018
online
2018-03-21
Contributors
References
 • Bartusiak, B., Kara śmierci. W świetle sporu o racjonalizację kary, Warszawa 2011.
 • Bartusiak, B., Filozoficzne aspekty kary śmierci w myśli Platona i św. Tomasza z Akwinu, „Annales UMCS. Sectio G” 1999, t. XLXI.
 • Berman, H.J., Prawo i rewolucja. Kształtowanie się zachodniej tradycji prawnej, Warszawa 1995.
 • Cassirer, E., Mit państwa, Warszawa 2006.
 • Galewicz, W., Tomasz z Akwinu o zabijaniu, „Znak” 2001, nr 7.
 • Kaczocha, W., Dobro wspólne w nauce społecznej Kościoła katolickiego, „Przegląd Religioznawczy” 2000, nr 2.
 • Kelly, J.M., Historia zachodniej teorii prawa, Kraków 2006.
 • Mróz, M., Człowiek w dynamizmie cnoty, Toruń 2001.
 • Pinckaers, S. T., Źródła moralności chrześcijańskiej. Jej metoda, treść, historia, Poznań 1994.
 • Piwowarski, W., Państwo jako społeczność naturalna według świętego Tomasza z Akwinu, „Roczniki Nauk Społecznych” 1994–1995, nr 1.
 • Ramirez, J.M., Doctrina S. Thomae Aquinatis de bono communi immanenti totus universitatis creaturarum, “Doctor Communis” 1963, no. 16.
 • Strzeszewski, C., Hierarchia dobra wspólnego a naturalna hierarchia społeczności, „Roczniki Filozoficzne KUL” 1966, z. 2.
 • St. Thomas Aquinas, De rationibus fidei, Roma 1969.
 • St. Thomas Aquinas Summa Theologiae, Roma 1892.
 • St. Thomas Aquinas, Summa contra Gentiles, Poznań 2003–2011.
 • Utrat-Milecki, J., Podstawy penologii. Teoria kary, Warszawa 2006.
 • Velez-Saenz, J., The Doctrine of Common Good of Civil Society in the Works of St. Thomas Aquinas, Notre Dame 1951.
 • Warylewski, J., Kara. Podstawy filozoficzne i historyczne, Gdańsk 2007.
 • Ziembiński, Z., O pojmowaniu sprawiedliwości, Lublin 1992.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_g_2018_65_1_91
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.